- Διαφήμιση -

Πεύκη: Πώς έμαθε ο πατέρας τον τραγικό θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του

Η εκδοχή του παππού και της αστυνομίας - Ερευνούν αν έχει αφήσει κάποιο σημείωμα στο διαμέρισμα

Σοκ έχει προ­κα­λέ­σει η είδη­ση ότι μια 32χρονη μητέ­ρα πέτα­ξε από την ταρά­τσα του τριώ­ρο­φου κτι­ρί­ου στην Πεύ­κη το 5χρονο κορι­τσά­κι της στον φωτα­γω­γό και στη συνέ­χεια βού­τη­ξε και ίδια στο κενό.

Κάτοι­κοι της περιο­χής βρή­καν νεκρή τη γυναί­κα αλλά και το κορι­τσά­κι, ενη­μέ­ρω­σαν το ΕΚΑΒ και με ασθε­νο­φό­ρο μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός τους. Το 5χρονο παι­δί αντι­με­τώ­πι­ζε κάποια προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ της ΕΡΤ, ενώ η 32χρονη μητέ­ρα στο παρελ­θόν αντι­με­τώ­πι­σε κάποια ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα, σύμ­φω­να με τον πεθε­ρό της.

Ο σύζυ­γός της, ο οποί­ος ήρθε από τη δου­λειά του στο Πικέρ­μι, δεν ενη­με­ρώ­θη­κε αμέ­σως ότι ήταν νεκρή η κόρη του και η γυναί­κα του. Αρχι­κά του είπαν ότι έγι­νε ληστεία στο σπί­τι και όταν έφτα­σε στο σημείο αντι­λή­φθη­κε τι είχε γίνει.

Πρώ­τος έφτα­σε ο πατέ­ρας του, ο οποί­ος στις τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες έδω­σε μια δια­φο­ρε­τι­κή εκδο­χή. Όπως είπε, η μητέ­ρα κρα­τού­σε αγκα­λιά την κόρη της και έπε­σαν μαζί. «Είχε πέσει από την ταρά­τσα. Είχε πάρει και το παι­δί μαζί. Έπε­σε μαζί με το μωρό. Έκλει­νε τα 5 τον Μάρ­τιο», δήλω­σε ο παπ­πούς της μικρής που βρή­κε τρα­γι­κό θάνατο.

Η αστυ­νο­μία ωστό­σο λέει ότι πρώ­τα έρι­ξε την 5χρονη κόρη από τον φωτα­γω­γό της πολυ­κα­τοι­κί­ας και στη συνέ­χεια έπε­σε και η ίδια στο κενό στον δρό­μο στην οδό Κολο­κο­τρώ­νη και βρή­κε τρα­γι­κό θάνατο.

Οι αστυ­νο­μι­κοί ερευ­νούν αν έχει αφή­σει κάποιο σημεί­ω­μα στο δια­μέ­ρι­σμα του τρί­του ορό­φου όπου έμε­νε η οικο­γέ­νεια, για να δουν αν εξη­γεί τους λόγους της οικο­γε­νεια­κής τραγωδίας.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων