- Διαφήμιση -

Εκχιονιστικά μηχανήματα στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας έστειλε η περιφέρεια Αττικής

Με επτά μηχανήματα για τον εκχιονισμό περιοχών της Μάνδρας, συνέδραμε η Περιφέρεια Αττικής στη διαδικασία αποκατάστασης των δρόμων όπου σημειώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις όπως το κέντρο των Βιλίων, μετά από αίτημα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Μετά την αντα­πό­κρι­ση της Περι­φέ­ρειας στο αίτη­μα, ο περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γιώρ­γος Πατού­λης ανα­φέρ­θη­κε στη διαρ­κή, όπως είπε, αρω­γή της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής προς στους δήμους στην προ­σπά­θεια δια­χεί­ρι­σης και αντι­με­τώ­πι­σης των προ­βλη­μά­των που «προ­κλή­θη­καν εξαι­τί­ας της κακοκαιρίας».

Σημεί­ω­σε δε ότι προ­τε­ραιό­τη­τά της Περι­φέ­ρειας «είναι η ασφά­λεια των πολι­τών και σε αυτό το πλαί­σιο θα συνερ­γα­στού­με με τους δήμους και από κοι­νού θα αντι­με­τω­πί­ζου­με με απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο και ταχύ­τη­τα τα προβλήματα».

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων