- Διαφήμιση -

«Μαχόμενοι αναρχικοί»: Ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα γραφεία της ΝΔ και στα ΕΛΤΑ Πεύκης

Ολόκληρο το κείμενό τους

Η ομά­δα «Μαχό­με­νοι αναρ­χι­κοί» ανέ­λα­βε την ευθύ­νη για τις εμπρη­στι­κές επι­θέ­σεις στα γρα­φεία της Νέας Δημο­κρα­τί­ας στην Πεύ­κη αλλά και στο υπο­κα­τά­στη­μα των ΕΛΤΑ στην ίδια περιοχή.

«Δύνα­μη και συνε­νο­χή σε όσους θα κατέ­βουν στο δρό­μο με διά­θε­ση να βαν­δα­λί­σουν, να πετά­ξουν πέτρες στους μπά­τσους και να κάψουν σύμ­βο­λα εξου­σί­ας», ανα­φέ­ρουν μετα­ξύ άλλων στο κεί­με­νό τους που αναρ­τή­θη­κε σε ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου.

Ολό­κλη­ρο το κεί­με­νό τους όπως δημο­σιεύ­τη­κε στην ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου:

«Ανα­λαμ­βά­νου­με την ευθύ­νη για της εμπρη­στι­κές επι­θέ­σεις στα τοπι­κά γρα­φεία της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και στο κτί­ριο των ΕΛ.ΤΑ στην περιο­χή των βορεί­ων προ­α­στεί­ων στην Πεύ­κη Καλω­σο­ρί­ζο­ντας με φλό­γες την εξου­σία και τους πολι­τι­κούς της όπως σκου­πί­δια με τσε­κού­ρια που κάθο­νται στα πολι­τι­κά έδρα­να της βου­λής και τον πολυα­γα­πη­μέ­νο μας Μπου­μπού­κο Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη γνω­στή γελοία πολι­τι­κή φιγού­ρα που εδώ και χρό­νια κινεί­ται στον άκρο δεξιό χώρο. Κάθε επί­θε­ση μας είναι μια υπό­σχε­ση στον αγώ­να μας προς την αναρ­χία και το σινιά­λο μας προς τους κατα­ζη­τού­με­νους και αιχ­μά­λω­τους συντρό­φους μας. Δεν υπάρ­χουν πολ­λά να πού­με για την ώρα τώρα είναι και­ρός για δρά­ση και για συνε­χή και αδιά­κο­πο πολύ­μορ­φο αγώ­να. Δύνα­μη και συνε­νο­χή σε όσους θα κατέ­βουν στο δρό­μο με διά­θε­ση να βαν­δα­λί­σουν να πετά­ξουν πέτρες στους μπά­τσους και να κάψουν σύμ­βο­λα εξου­σί­ας. Δύνα­μη και συνε­νο­χή σε όλους τους αναρ­χι­κούς αιχ­μα­λώ­τους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αλλη­λεγ­γύη σημαί­νει επίθεση.

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

τίπο­τα δεν τελεί­ω­σε θα επανέλθουμε

ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ

Υ.Γ. ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟ Β.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ /ΠΥΡΗΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων