- Διαφήμιση -

Βασίλης Παλαιοκώστας: Η ζωή και οι αποκαλύψεις στο 600 σελίδων βιβλίο του

Το βιβλίο που έγραψε ο Βασίλης Παλαιοκώστας και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, έφτασε στον εκδοτικό οίκο μέσο δικηγόρου των Αθηνών σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Στις 600 σελί­δες του ο Παλαιο­κώ­στας περι­γρά­φει την δρά­ση του αλλά και την κινη­μα­το­γρα­φι­κή του από­δρα­ση από τις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού. Επι­κη­ρυγ­μέ­νος και ασύλ­λη­πτος εδώ και δέκα χρό­νια ο Βασί­λης Παλαιο­κώ­στας, τον οποίο κατα­ζη­τούν οι ελλη­νι­κές αρχές και η Ιντερ­πόλ, περι­γρά­φει την κινη­μα­το­γρα­φι­κή ζωή του, μέσα από τις σελί­δες του βιβλί­ου του.

Από το πρό­λο­γό του ο Παλαιο­κώ­στας ξεκα­θα­ρί­ζει πως αρνεί­ται τα πάντα ή για την ακρί­βεια, σχε­δόν τα πάντα.

Ο,τι άλλο έχει να κάνει με ένο­πλη ληστεία και κατη­γο­ρή­θη­κα ήταν πλε­κτά­νες – χρώ­μα­τα της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Έως και τώρα δεν έχω δια­πρά­ξει ποτέ ένο­πλη ληστεία σε οποιον­δή­πο­τε οργα­νι­σμό πέρα από τρά­πε­ζες”, γρά­φει ο Παλαιοκώστας.

Επι­χει­ρεί να αθω­ώ­σει τον εαυ­τό του για ληστεί­ες, δεν αντι­στέ­κε­ται όμως να περι­γρά­ψει με γλα­φυ­ρό τρό­πο την από­δρα­σή του από τις φυλα­κές Κορυδαλλού.

Περά­σα­με μαζί την πόρ­τα και ο Αλκέτ την έκλει­σε πίσω του. Έβγα­λε από τη μέση την αλυ­σί­δα, την πέρα­σε γύρω από τα κάγκε­λα και την κλεί­δω­σε με λου­κέ­το. Ο υπάλ­λη­λος προ­αυ­λί­ου δεν το κού­νη­σε ρού­πι παρά καθό­ταν όπως όλοι οι κρα­τού­με­νοι και απο­λάμ­βα­νε το απρό­σμε­νο θέα­μα. Οι αισθή­σεις μας βρί­σκο­νταν σε ύψι­στο συνα­γερ­μό. Η αδρε­να­λί­νη έσπα­γε κοντέρ. Αφή­να­με πίσω μας το κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα του Κορυ­δαλ­λού προς τη γλυ­κιά ελευθερία”.

Όσο για το αν θα μπο­ρού­σε το βιβλίο να απο­τε­λέ­σει οδη­γό για τις αστυ­νο­μι­κές αρχές ώστε να βρουν που κρύ­βε­ται ο Βασί­λης Παλαιο­κώ­στας τίπο­τε δεν είναι σίγου­ρο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η ειδι­κή ομά­δα της αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής επι­κε­ντρώ­νε­ται σε σημεία – κλει­διά που ανα­φέ­ρο­νται μέσα στο βιβλίο.

Εμείς δεν είμα­σταν απλοί παρά­νο­μοι που κάνα­με μια απα­γω­γή. Το μέλ­λον μας δεν θα κρι­νό­ταν ούτε θα το καθό­ρι­ζε αυτή μας η ενέρ­γεια”, αναφέρει.

Το βιβλίο έφτα­σε στον εκδο­τι­κό οίκο μέσω δικη­γό­ρου Αθη­νών που με τη σει­ρά της το παρέ­λα­βε σε φάκε­λο που έφτα­σε στο γρα­φείο της. Εκτός από το χει­ρό­γρα­φο περιεί­χε και ιδιό­γρα­φη επι­στο­λή με το παλα­μι­κό απο­τύ­πω­μα του Παλαιο­κώ­στα, δείγ­μα της γνη­σιό­τη­τάς της, υπο­στη­ρί­ζουν εκπρό­σω­ποι του οίκου που το εξέδωσε.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων