- Διαφήμιση -

ΑΙΓΙΝΑ: Αυτοί είναι οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι

Μεγαλώνει ο κατάλογος των υποψηφίων δημάρχων Αίγινας

– Μεγα­λώ­νει ο κατά­λο­γος των υπο­ψη­φί­ων δημάρ­χων Αίγινας

– Θα δοθεί «μάχη» την πρώ­τη Κυριακή

Το τοπίο των υπο­ψη­φιο­τή­των για τις επερ­χό­με­νες Δημο­τι­κές Εκλο­γές στην Αίγι­να δεν έχει ακό­μη διαμορφωθεί.

Έχουν όμως ανα­κοι­νω­θεί ορι­σμέ­νες υπο­ψη­φιό­τη­τες, άλλες τυπι­κά και άλλες άτυ­πα, οι οποί­ες παρου­σιά­ζο­νται παρακάτω.

Ανα­μέ­νο­νται κι άλλες και ίσως δού­με και κάποιες συγ­χω­νεύ­σεις, όπως είδα­με το 2014,  την καθο­ρι­στι­κή για το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών, συγ­χώ­νευ­ση των δυο παρα­τά­ξε­ων «Αίγι­να εν Δρά­σει» και «Αίγι­να για Όλους», 40 μέρες πριν τις εκλογές.

                          Υποψήφιοι Δήμαρχοι Αίγινας
                        (με σειρά επίσημης ανακοίνωσης)

  • Πανα­γιώ­της Ηλί­ας με την  Δημο­τι­κή Παρά­τα­ξη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Αίγι­νας»
   Δήλω­σε επί­ση­μα την υπο­ψη­φιό­τη­τα με δελ­τίο τύπου στις 11/1/2019
  • Γιάν­νης Ζορ­μπάς – νυν Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος, από την Δ.Π. «Αίγι­να εν Δρά­σει ‑Αίγι­να για Όλους»
   Δήλω­σε επί­ση­μα την υπο­ψη­φιό­τη­τα με δελ­τίο τύπου στις 26/1/2019
  • Δημή­τρης Μούρ­τζης – νυν Δήμαρ­χος – επι­κε­φα­λής της Δ.Π. «Αίγι­να εν Δρά­σει ‑Αίγι­να για Όλους»
   Δηλώ­νει προ­φο­ρι­κά την υπο­ψη­φιό­τη­τα του σε δημό­σιες εμφα­νί­σεις του από το 2018 και σε συνεντεύξεις.
  • Φίλιπ­πος Τζί­τζης ‑νυν Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος, επι­κε­φα­λής της Δ.Π. «Η Άλλη Αίγινα»
   Δήλω­σε την υπο­ψη­φιό­τη­τά του με ανα­κοί­νω­ση σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (facebook)
  • Γιώρ­γος Θεο­δω­ρά­κης με την Δ.Π. «Πρό­σω Ολο­τα­χώς».
   Δηλώ­νει την υπο­ψη­φιό­τη­τα του στο προ­σω­πι­κό του ιστο­λό­γιο aiakosrex

   

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων