- Διαφήμιση -

Γιώργος Πατούλης: «Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστώ την υποψηφιότητα της γυναίκας μου»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη

Μια απο­κα­λυ­πτι­κή συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε στην Ελέ­νη Τσο­λά­κη και την εκπο­μπή «Τι λέει» ο δήμαρ­χος Αμα­ρου­σί­ου, Γιώρ­γος Πατού­λης. Μετα­ξύ άλλων, ο κ. Πατού­λης μίλη­σε και για την υπο­ψη­φιό­τη­τα της συζύ­γου του, Μαρί­νας Πατού­λη – Σταυ­ρά­κη για τον Δήμο, την οποία και απέ­συ­ρε μετά από λίγο

Συγκε­κρι­μέ­να, δήλω­σε: «Δεν ήταν εύκο­λο να δια­χει­ρι­στώ την υπο­ψη­φιό­τη­τα της γυναί­κας μου. Η Μαρί­να είναι ένα άξιο στέ­λε­χος της κοι­νω­νί­ας μας. Ήθε­λε να δώσει δείγ­μα­τα γρα­φής. Θεω­ρώ ότι δεν μπο­ρεί να γίνει ανε­κτό κάποιος που διοι­κεί να βάλει υπο­ψη­φιό­τη­τα η γυναί­κα του. Πιστεύω ότι η Μαρί­να θα είχε τερά­στια επι­τυ­χία, θυσί­α­σε τη δική της διά­θε­ση. Δεν ήταν ένα βρά­δυ που συζη­τή­σα­με γι’ αυτό, ήταν βρά­δια. Όπως της έκα­νε «κλικ» και είπε κατε­βαί­νω, έτσι ξαφ­νι­κά με ένα «κλικ» είπε έχεις δίκιο και αποσύρθηκε».

 

Πηγή http://marousi24.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων