- Διαφήμιση -

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά όπως καταγράφηκαν από το ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Προσ­διο­ρι­σμός οργα­νι­κής σύν­θε­σης διδα­κτι­κού προσωπικού

Ενό­ψει των μετα­θέ­σε­ων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σύμ­φω­να με την υπ’ αριθ­μόν 37407/Ε2/08–03-2019 εγκύ­κλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις δια­τά­ξεις του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ.50/1996 επι­κυ­ρώ­θη­κε από την πλειο­ψη­φία του ΠΥΣΠΕ με 3 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά (των αιρε­τών), ο πίνα­κας κίνη­σης διδα­κτι­κούπρο­σω­πι­κού της Διεύ­θυν­σης Π.Ε. Α΄ Αθή­νας των κλά­δων ΠΕ05ΠΕ06ΠΕ07, ΠΕ08ΠΕ11ΠΕ60ΠΕ70, ΠΕ79ΠΕ86 και ΠΕ91.

Η σχε­τι­κή πρό­τα­ση — εισή­γη­ση του Διευ­θυ­ντή Εκπαί­δευ­σης δεν απο­τυ­πώ­νει τα κενά σύμ­φω­να με τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες λει­τουρ­γί­ας των σχο­λι­κών μονά­δων της Α΄ Αθή­νας, εντάσ­σε­ται στον γενι­κό­τε­ρο σχε­δια­σμό των περι­κο­πών (αλλά και των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών!!!) στην εκπαί­δευ­ση και δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στις θέσεις του κλάδου.

Στη Διεύ­θυν­ση Π.Ε. της Α΄ Αθή­νας, τις τρεις προη­γού­με­νες χρο­νιές, δεν μετα­τέ­θη­κε κανείς/καμία εκπαι­δευ­τι­κός ΠΕ70 Γενι­κής Αγω­γής αφε­νός ως απο­τέ­λε­σμα της εφαρ­μο­γής της Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης για το «Ωρο­λό­γιο Πρό­γραμ­μα Ενιαί­ου Τύπου Ολο­ή­με­ρου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου» και αφε­τέ­ρου της εκτί­μη­σης για μηδε­νι­κά κενά της Διεύ­θυν­σης Π.Ε. Α΄ Αθή­νας. Και όλα αυτά, αν και υπήρ­χαν π.χ. 105 οργα­νι­κά κενά ΠΕ70 σύμ­φω­να με τον περ­σι­νό πίνα­κα κίνη­σης διδα­κτι­κού προ­σω­πι­κού.

Τη φετι­νή χρο­νιά τα οργα­νι­κά κενά ΠΕ70 πλη­σιά­ζουν τα 180 και η πλειο­ψη­φία του ΠΥΣΠΕ επι­μέ­νει επι­λε­κτι­κά να δίνει μόνο 100 (και αυτά… προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος γαρ!!!). Απο­τέ­λε­σμα αυτής της εκτί­μη­σης, της πλειο­ψη­φί­ας του ΠΥΣΠΕ, θα είναι να ανοί­ξει, ως περιο­χή μετά­θε­σης, η Α΄ Αθή­νας για εκπαι­δευ­τι­κούς ΠΕ70 μετά από τρία χρό­νια. Πολλοί/πολλές, όμως, εκπαι­δευ­τι­κοί ΠΕ70 ‑για μια ακό­μα χρο­νιά- θα παρα­μεί­νουν εκτός του τόπου συμ­φε­ρό­ντων τους.

Τα ενα­πο­μεί­να­ντα οργα­νι­κά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενι­κής Αγω­γής, μετά την περ­σι­νή δια­δι­κα­σία των ορι­στι­κών τοπο­θε­τή­σε­ων – βελ­τιώ­σε­ων θέσε­ων, είναι 1 ΠΕ11, 3 ΠΕ60, 167 ΠΕ70 και 21 ΠΕ79.

Τα ενα­πο­μεί­να­ντα οργα­νι­κά κενά Ειδι­κής Αγω­γής και Εκπαί­δευ­σης είναι 45 ΠΕ60, 49 ΠΕ70 και 1 κενό ΠΕ79.

Τα ενα­πο­μεί­να­ντα οργα­νι­κά κενά ΠΕ05 και ΠΕ86 (μη κοι­νών ειδι­κο­τή­των) στην Α΄ Αθή­νας είναι 1 ΠΕ05 (20ο ΔΣ Αθη­νών) και 3 ΠΕ86 (44 ΔΣ Αθη­νών, 1ο & 5ο ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας).

Στη διά­θε­ση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθή­νας έχει παρα­μεί­νει 1 εκπαι­δευ­τι­κός ΠΕ07 λόγω της αφαί­ρε­σης του οργα­νι­κού κενού στο 87ο Δια­πο­λι­τι­σμι­κό Σχο­λείο Αθη­νών και της μη αντι­κα­τά­στα­σης του, μέχρι τώρα, με άλλο οργα­νι­κό κενό.

Στα ενα­πο­μεί­να­ντα οργα­νι­κά κενά, μετά την περ­σι­νή δια­δι­κα­σία των ορι­στι­κών τοπο­θε­τή­σε­ων – βελ­τιώ­σε­ων θέσε­ων, έχουν προ­στε­θεί και κενά που προ­έ­κυ­ψαν από τις περ­σι­νές παραι­τή­σεις – συντα­ξιο­δο­τή­σεις (13-ΠΕ70, 3‑ΠΕ60, 2‑ΠΕ06 και 1‑ΠΕ11), καθώς και κενά από παραι­τή­σεις, κατά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής χρο­νιάς, μέσω ΚΥΣΠΕ.

Δυστυ­χώς, και μόνο η ύπαρ­ξη αυτών των οργα­νι­κών κενών κατα­δει­κνύ­ει την αδή­ρι­τη ανά­γκη για την ικα­νο­ποί­η­ση, όσο το δυνα­τόν, περισ­σό­τε­ρων αιτή­σε­ων μετάθεσης.

  1. Ένστα­ση κατά της επι­λο­γής ανα­πλη­ρω­τή υποδιευθυντή

Σύμ­φω­να με τον Ν.4547/2018 και το άρθρο 2, παρ. 3 του ΦΕΚ 4412/2018 όπου ανα­φέ­ρε­ται: «Σε κάθε περί­πτω­ση ο επι­λε­γείς υπο­διευ­θυ­ντής σχο­λι­κής μονά­δας πρέ­πει να συμπλη­ρώ­νει το υπο­χρε­ω­τι­κό ωρά­ριο της θέσης του υπο­διευ­θυ­ντή στη σχο­λι­κή μονά­δα που έχει επι­λε­γεί και να μην έχει κρι­θεί υπε­ρά­ριθ­μος κατά το χρό­νο της επι­λο­γής, σύμ­φω­να με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45)», καθώς και το άρθρο 11, παρ. 2 του κεφ. Ε΄ του Ν.1566/1985, όπου ορί­ζε­ται ότι: «Αν δεν υπάρ­χει υπο­διευ­θυ­ντής σχο­λι­κής μονά­δας ή υπεύ­θυ­νος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απου­σιά­ζει, τα καθή­κο­ντα αυτά ασκεί ο ανώ­τε­ρος σε βαθ­μό από τους εκπαι­δευ­τι­κούς που υπη­ρε­τούν στην ίδια μονά­δα…», η ένστα­ση απορ­ρί­φθη­κε ως αβά­σι­μη, καθώς η ενι­στά­με­νη εκπαι­δευ­τι­κός έχει κρι­θεί λει­τουρ­γι­κά υπε­ρά­ριθ­μη. Ως εκ τού­του, συμπλη­ρώ­νει το υπο­χρε­ω­τι­κό της ωρά­ριο και σε άλλη σχο­λι­κή μονάδα.

  1. Ανα­γνώ­ρι­ση προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας και συνά­φειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπου­δών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ ανα­γνώ­ρι­σε τις προ­ϋ­πη­ρε­σί­ες και έκα­νε δεκτές τις αιτή­σεις ανα­γνώ­ρι­σης συνά­φειας μετα­πτυ­χια­κών και διδα­κτο­ρι­κών τίτλων σπου­δών αναπληρωτών/τριών εκπαι­δευ­τι­κών για τη μισθο­λο­γι­κή εξέ­λι­ξη των κατό­χων τους σύμ­φω­να με την υπ’ αριθ­μόν: 2/31029/ΔΕΠ/06–05-2016 διευ­κρι­νι­στι­κή εγκύ­κλιο του ΓΛΚ  και το υπ’ αριθ­μόν: 169228/Ε2/12–10-2016 έγγρα­φο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της Επι­τε­λι­κής Δομής ΕΣΠΑ.

  1. Χορή­γη­ση αδειών άσκη­σης ιδιω­τι­κού έργου με αμοιβή

Έγι­ναν δεκτές όλες οι αιτή­σεις (μόνιμοι/ες και αναπληρωτές/τριες εκπαι­δευ­τι­κοί) που τέθη­καν υπό­ψη του συμ­βου­λί­ου, καθώς πλη­ρού­σαν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (έργο που συμ­βι­βά­ζε­ται με τα καθή­κο­ντα της θέσης του εκπαι­δευ­τι­κού, δεν παρε­μπο­δί­ζει την ομα­λή εκτέ­λε­ση της υπη­ρε­σί­ας του και ασκεί­ται εκτός εργα­σια­κού ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαι­δευ­τι­κοί πρέ­πει να υπο­βάλ­λουν τις αιτή­σεις τους (Δικαιο­λο­γη­τι­κά – Αίτη­ση) πριν την έναρ­ξη της άσκη­σης ιδιω­τι­κού έργου με αμοι­βή για­τί δεν μπο­ρεί να χορη­γη­θεί η άδεια ανα­δρο­μι­κά (έγγρα­φο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13–05-2016 — Ενη­μέ­ρω­ση για άδεια άσκη­σης ιδιω­τι­κού έργου με αμοιβή). 

Δεν είναι επι­τρε­πτή η θέση του χρο­νι­κού περιο­ρι­σμού των 10 ωρών εβδο­μα­διαί­ως κατά τη χορή­γη­ση άδειας σε εκπαι­δευ­τι­κό προς άσκη­ση ιδιω­τι­κού έργου σύμ­φω­να με το έγγρα­φο με Α.Π. 63880/Ε1/23–04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απά­ντη­ση του υπουρ­γεί­ου σε ερώ­τη­μα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).

Τάκης Ρου­μπής

Αιρε­τός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

 

 

Πηγή www.alfavita.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων