- Διαφήμιση -

Ερωτήματα για ακίνητο της Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη στην Ακρόπολη

Ερωτήματα προκύπτουν για την αγορά ακινήτου κάτω από την Ακρόπολη από την Εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.

 

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία που παρου­σί­α­σε ο ΣΚΑΪ στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων, σε πολυ­κα­τοι­κία που βρί­σκε­ται κάτω από την Ακρόπολη.

Το δια­μέ­ρι­σμα του 4ου ορό­φου εμβα­δού 110 τ.μ. αγο­ρά­στη­κε από την κα Του­λου­πά­κη το 2008 ένα­ντι τιμή­μα­τος — με βάση το συμ­βό­λαιο — 280.000 ευρώ. Πρό­κει­ται για την αντι­κει­με­νι­κή αξία του ακινήτου.

Ωστό­σο, ο αγο­ρα­στής του δια­με­ρί­σμα­τος του 5ου ορό­φου ‑στην ίδια πολυ­κα­τοι­κία ‑δήλω­σε ότι αγό­ρα­σε το δια­μέ­ρι­σμα, εμβα­δού 134 τ.μ ένα­ντι 697.000 ευρώ. Η τιμή αυτή δεν ήταν η αρχι­κή, αλλά προσ­διο­ρί­στη­κε μετά από τον πρό­σθε­το έλεγ­χο που του έγι­νε για την δια­φο­ρά αντι­κει­με­νι­κής και αγο­ραί­ας αξί­ας του ακι­νή­του. Πλή­ρω­σε λοι­πόν 250.000 ευρώ παρα­πά­νω και φορο­λο­γή­θη­κε γι’ αυτά.

Ετσι λοι­πόν, σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του ΣΚΑΪ προ­κύ­πτουν συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα για την κα Τουλουπάκη:

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων