- Διαφήμιση -

Κουκάκι: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, επενδυτές να ταλαιπωρούμε… πάει η άδεια

Ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ανακάλεσε απόφαση που πήρε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με αίτημα για την ανέγερση νέου εννιαώροφου κτηρίου (με τρία υπόγεια και δώμα με πέργκολα και ασκεπή πισίνα) σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μισαραλιώτου και Τσάμη Καρατάση στο Κουκάκι.

Η παρα­πά­νω γνω­μο­δό­τη­ση πάρ­θη­κε μετά την αυτο­ψία της ολο­μέ­λειας του ΚΑΣ, που διε­νερ­γή­θη­κε στις 4 Μαρ­τί­ου 2019 στο οικό­πε­δο, κατά την οποία, σύμ­φω­να με την εισή­γη­ση της αρμό­διας διεύ­θυν­σης Προϊ­στο­ρι­κών και Κλα­σι­κών Αρχαιο­τή­των (ΔΙΠΚΑ), δια­πι­στώ­θη­κε ότι το κτί­ριο (ύψους περί­που 32 μ.), θα προ­κα­λέ­σει, μετα­ξύ άλλων, οπτι­κή βλά­βη στο μνη­μείο της Ακρό­πο­λης, ενώ δεν θα δένει αρμο­νι­κά στο ευρύ­τε­ρο δομη­μέ­νο περιβάλλον.

Όπως ειπώ­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, εκτός από ένα ακί­νη­το που κτί­στη­κε το 1989 επί της οδού Τ. Καρα­τά­ση, το εν λόγω εννια­ώ­ρο­φο κτί­ριο θα έχει το μεγα­λύ­τε­ρο ύψος σε σχέ­ση με τις όμο­ρες οικο­δο­μές. «Θεω­ρού­με ότι συντρέ­χει λόγος δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, δηλα­δή προ­στα­σί­ας του πολι­τι­σμι­κού αγα­θού της Ακρό­πο­λης και προ­τεί­νου­με να γίνει απο­δε­κτή η αίτη­ση θερα­πεί­ας», είπε στα μέλη του ΚΑΣ κατά την εισή­γη­σή της η διευ­θύ­ντρια της ΔΙΠΚΑ.

Το θέμα ανα­κι­νή­θη­κε μετά από τις κινη­το­ποι­ή­σεις κατοί­κων της περιο­χής ‑και την έντο­νη αρθρο­γρα­φία του Τύπου- που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για την ανέ­γερ­ση υψη­λών κτη­ρί­ων πέριξ του ιερού βρά­χου, τα οποία κλεί­νουν την οπτι­κή πρό­σβα­ση στην Ακρό­πο­λη. Ακο­λού­θη­σε αίτη­ση θερα­πεί­ας κατοί­κων της περιο­χής Μακρυ­γιάν­νη, η οποία συζη­τή­θη­κε χτες στο ΚΑΣ

.Η αίτη­ση ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, ότι η ανέ­γερ­ση της συγκε­κρι­μέ­νης ξενο­δο­χεια­κής μονά­δας στην καρ­διά της περιο­χής Μακρυ­γιάν­νη θα ολο­κλη­ρώ­σει λόγω του ύψους της (31,70μ. ύψος σε μια περιο­χή με τη συμπα­γή πολε­ο­δο­μι­κή μάζα να μην υπερ­βαί­νει τα 21 μέτρα) τη δημιουρ­γία ενός ‘τεί­χους’ δεκα­ό­ρο­φων κτι­ρί­ων προς τον ιερό βράχο.

Έπί­σης, ότι έχει συστα­θεί ομά­δας εργα­σί­ας από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού (ΥΠΠΟΑ) και το Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας (ΥΠΕΝ) που θα επα­νε­ξε­τά­σει τους όρους δόμη­σης της ευρύ­τε­ρης περιο­χής γύρω από την Ακρό­πο­λη ‑και ειδι­κό­τε­ρα της περιο­χής Μακρυγιάννη/Κουκάκι‑, ενώ έχει ανα­στα­λεί για ένα έτος, με από­φα­ση του ΥΠΕΝ, η έκδο­ση οικο­δο­μι­κών αδειών στην περιο­χή νότια της Ακρό­πο­λης για την ανέ­γερ­ση νέων κτι­ρί­ων με ύψος που υπερ­βαί­νει τα 17,5 μέτρα, καθώς και προ­σθη­κών καθ’ ύψος σε υφι­στά­με­να κτί­ρια, όταν το ύψος τους υπερ­βαί­νει τα 17,5 μέτρα.

Στη χτε­σι­νή συνε­δρί­α­ση συζη­τή­θη­κε και το θέμα των αρχαιο­τή­των που βρέ­θη­καν στο οικό­πε­δο. «Τον Σεπτέμ­βριο είχε λεχθεί ότι στο οικό­πε­δο έγι­ναν δοκι­μα­στι­κές τομές που έφε­ραν μόνο σπο­ρα­δι­κή κερα­μι­κή. Κατά την αυτο­ψία δια­πι­στώ­σα­με ότι βρέ­θη­καν και αρχαιό­τη­τες (σ.σ. τμή­μα αρχαί­ου τεί­χους και τμή­μα πιθα­νό­τα­τα οδοστρώματος).

Ήταν απο­ρία μου πώς δεν απο­κα­λύ­φθη­καν αρχαιό­τη­τες, εκτός από κερα­μι­κή, όταν το ακί­νη­το βρί­σκε­ται μέσα στην τει­χι­σμέ­νη αρχαία πόλη. Γι’ αυτό είναι καλό να γίνει εκτε­τα­μέ­νη ανα­σκα­φι­κή έρευ­να η οποία να έχει ολο­κλη­ρω­θεί πριν την υπο­βο­λή νέας μελέ­της», δήλω­σε η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του ΥΠΠΟΑ, Μαρία Ανδρε­α­δά­κη Βλα­ζά­κη, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας παράλ­λη­λα τη σύστα­ση σχε­τι­κής ομά­δας εργα­σί­ας που θα θέσει γενι­κούς κανό­νες για το ΚΑΣ σχε­τι­κά με το ευρύ­τε­ρο περι­βάλ­λον της Ακρό­πο­λης από πλευ­ράς αρχαιο­λο­γι­κού νόμου ώστε να μην υπάρ­χει άμε­ση ή έμμε­ση βλά­βη στο μνη­μείο, αλλά και απο­σπα­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση στην περιοχή.

Από την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών σημειώ­θη­κε ότι είναι πάγια τακτι­κή της Εφο­ρεί­ας να μην διε­νερ­γεί δοκι­μα­στι­κές τομές στην περιο­χή, όπως έκα­νε στο παρελ­θόν. Κι αυτό για­τί υπήρ­χαν πολ­λές περι­πτώ­σεις όπου μετά τις τομές βρί­σκο­νταν αρχαία και οι υπο­ψή­φιοι αγο­ρα­στές εγκα­τέ­λει­παν το ανα­σκαμ­μέ­νο οικό­πε­δο, ενώ τα αρχαία έμε­ναν απρο­στά­τευ­τα. Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση έγι­νε εξαί­ρε­ση διό­τι ζητή­θη­κε να γίνουν γεω­λο­γι­κές δια­τρή­σεις για να εκπο­νη­θεί στα­τι­κή μελέ­τη και οι δοκι­μα­στι­κές ανα­σκα­φι­κές τομές πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο πλαί­σιο αυτών των διατρήσεων.

Το θέμα δημιούρ­γη­σε κάποιες συζη­τή­σεις, όπως ότι δεν είναι δυνα­τόν να μην γίνο­νται τομές και τα αρχαία να ανα­κα­λύ­πτο­νται εκ των υστέ­ρων, δηλα­δή μετά την έκδο­ση της οικο­δο­μι­κής άδειας. Η πρα­κτι­κή είναι πρώ­τα τομές και ανά­λο­γα με το αν είναι σημα­ντι­κά τα αρχαία προ­χω­ρά­με σε ανα­σκα­φή και κατό­πιν αξιο­λο­γεί­ται αν μπο­ρεί να χτί­σει ο ενδια­φε­ρό­με­νος, τονί­στη­κε από μέλος του Συμβουλίου.

Πάντως, η επι­σή­μαν­ση της Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών ήταν ότι το θέμα εισή­χθη στο ΚΑΣ τον Σεπτέμ­βριο όχι για τις αρχαιό­τη­τες αλλά για το ύψος του εννια­ώ­ρο­φου κτι­ρί­ου, που αρχι­κά είχε δέκα ορό­φους και με παρέμ­βα­ση της Εφο­ρεί­ας μειώ­θη­κε κατά έναν. Δηλα­δή, για να υπάρ­χει εγκυ­ρό­τε­ρη έγκρι­ση ή οποια­δή­πο­τε άλλη παρα­τή­ρη­ση ως προς τη μελέ­τη ανέ­γερ­σης του κτιρίου.

«Ίσως ήταν μια λάθος εκτί­μη­ση, για­τί εδώ στο Συμ­βού­λιο ό,τι έχου­με φέρει ως σήμε­ρα έχει σχέ­ση με τις αρχαιό­τη­τες που έχουν βρε­θεί και με το κατά πόσο μπο­ρούν να οικο­δο­μή­σουν ή όχι οι ενδια­φε­ρό­με­νοι», τόνι­σε η κ. Βλα­ζά­κη. Πάντως, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κές παρα­τη­ρή­σεις, η νομι­κή σύμ­βου­λος του ΚΑΣ ανέ­φε­ρε ότι δεν είναι δυνα­τόν να μην ελέγ­χο­νται τα ύψη από το Συμ­βού­λιο, όταν υπάρ­χει μνη­μείο και ειδι­κά η Ακρό­πο­λη σε κάποια από­στα­ση. Ο Αρχαιο­λο­γι­κός Νόμος δεν βάζει περιο­ρι­σμούς, ειπώ­θη­κε χαρακτηριστικά.

Η συζή­τη­ση περι­στρά­φη­κε και γύρω από τη φέρου­σα ικα­νό­τη­τα της περιο­χής, κάτι που δεν αφο­ρά μόνο τα ύψη αλλά και το έντο­νο κυκλο­φο­ρια­κό πρό­βλη­μα (π.χ. πούλ­μαν), τα καυ­σα­έ­ρια κ.α., ενώ σε επι­σή­μαν­ση μέλους ότι η κατα­στρο­φή ‑ως προς τα ύψη- έχει συντε­λε­στεί εδώ και δεκα­ε­τί­ες, τόσο η γγ όσο και η νομι­κή σύμ­βου­λος παρα­τή­ρη­σαν ότι «αξί­ζει να παλέ­ψου­με να κερ­δί­σου­με έστω και το λίγο.

Επει­δή έγι­νε το κακό δεν σημαί­νει ότι πρέ­πει να συνε­χί­σει. Πρέ­πει να βάλου­με ένα φρέ­νο: όχι 10ώροφα, όχι 9ώροφα». Για­τί, όπως υπο­γραμ­μί­στη­κε, οπτι­κή βλά­βη είναι και η συνο­λι­κή εικό­να του περι­βάλ­λο­ντος γύρω από τον ιερό βρά­χο, που υπο­βαθ­μί­ζει το μνη­μείο όταν υπάρ­χουν τρι­γύ­ρω κτί­ρια τέτοιου ύψους.

Σύμ­φω­να με τη γνω­μο­δό­τη­ση του ΚΑΣ, στο ακί­νη­το θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκτε­τα­μέ­νη ανα­σκα­φι­κή έρευ­να και να υπάρ­ξουν ειδι­κοί όροι δόμη­σης με από­φα­ση του ΥΠΕΝ για το δια­τη­ρη­τέο που βρί­σκε­ται στο οικόπεδο.

 

Πηγή www.defence-point.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων