- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ναρκωτικά: Νέοι «δρόμοι του θανάτου» στην Αθήνα

Ο εφιάλτης των ναρκωτικών μεταφέρθηκε σε νέες πιάτσες τοξικομανών και σκληρών διακινητών μετά την εκδίωξή τους από το Πεδίον του Αρεως

Στα μόνι­μα στέ­κια της εξάρ­τη­σης στην Αθή­να προ­στί­θε­νται τους τελευ­ταί­ους μήνες νέοι δρό­μοι του θανά­του, με κυρί­αρ­χα σκλη­ρά κυκλώ­μα­τα δια­κί­νη­σης ναρκωτικών.

Τοξι­κο­ε­ξαρ­τη­μέ­νοι με λίγα ευρώ στη χού­φτα παρα­κα­λούν για την ηρω­ί­νη ή μια ρου­φη­ξιά από το «δηλη­τή­ριο» σίσα (τη λεγό­με­νη κοκα­ΐ­νη των φτω­χών), μέρα μεση­μέ­ρι, σε δρο­μά­κια του κέντρου και στις «αυλές» πανεπιστημίων.

Μαρ­τυ­ρί­ες κατοί­κων στα «ΝΕΑ» μετα­φέ­ρουν την αγω­νία τους για τις και­νούρ­γιες, σκόρ­πιες πιά­τσες ανε­νό­χλη­του εμπο­ρί­ου και χρή­σης ουσιών, μετά τη διά­λυ­ση εκεί­νης στο Πεδί­ον του Αρεως.

Που μετα­φέρ­θη­κε ο εφιάλ­της της διακίνησης;

Ποιο είναι το προ­φίλ των τοξικοεξαρτημένων;

Ποια είναι τα προ­βλή­μα­τα με τα στέ­κια των ναρκωτικών;

Δια­βά­στε όλο το ρεπορ­τάζ στην έντυ­πη έκδο­ση των ΝΕΩΝ της Τρίτης

 

Δρό­μοι του θανά­του υπάρ­χουν παντού

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων