- Διαφήμιση -

Γυμνάσιο στο Ίλιον μηνύει ταξιδιωτικό γραφείο για απάτη

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο ακύρωσε με δική του υπαιτιότητα το ταξίδι των μαθητών στη Γερμανία και ενώ είχε ήδη εισπράξει ως προκαταβολή το ποσό των 21.500 ευρώ.

Σε μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά ενα­ντί­ον ταξι­διω­τι­κού πρα­κτο­ρεί­ου που είχε ανα­λά­βει το ταξί­δι 32 μαθη­τών του 11ου Γυμνα­σί­ου Ιλί­ου αλλά το ακύ­ρω­σε — έχο­ντας εισπρά­ξει προ­κα­τα­βο­λή ύψους 21.500 ευρώ, προ­χώ­ρη­σε ο διευ­θυ­ντής του σχολείου.

Όπως είπε στον News 24/7 στους 88,6 ο Κων­στα­ντί­νος Κου­κά­κης, σύμ­φω­να με το χρο­νο­διά­γραμ­μα της εκδρο­μής, στις 13 Μαρ­τί­ου έπρε­πε να έχουν βγει τα εισι­τή­ρια, ο πρά­κτο­ρας ωστό­σο τα έβγα­ζε ένα ένα και δια­βε­βαί­ω­νε το σχο­λείο ότι θα εκδο­θούν όλα..

Μια εβδο­μά­δα όμως πριν από την εκδρο­μή, με ένα e‑mail το του­ρι­στι­κό γρα­φείο ακύ­ρω­σε την ανα­χώ­ρη­ση για τη Γερ­μα­νία και δεν επέ­στρε­ψε ποτέ τα χρή­μα­τα στους μαθητές.

Κατά τον διευ­θυ­ντή, ουδέ­πο­τε υπήρ­ξε κρά­τη­ση στο ξενο­δο­χείο, που υπο­τί­θε­ται πως θα έμε­ναν οι μαθη­τές και οι συνο­δοί καθη­γη­τές τους.

Σημειώ­νε­ται ότι η προ­κα­τα­βο­λή που είχε λάβει ο του­ρι­στι­κός πρά­κτο­ρας ήταν το 80% του συνο­λι­κού ποσού του ταξιδιού.

 

Πηγή www.news247.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων