- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ενα απέραντο ξενοδοχείο η Αθήνα

Χωρίς τέλος η αλλαγή χρήσης σε ακίνητα στο κέντρο

Σαν μανι­τά­ρια ξεφυ­τρώ­νουν τα ξενο­δο­χεία στην Αθή­να. Τους τελευ­ταί­ους μήνες οι αρμό­διοι φορείς έχουν δώσει το πρά­σι­νο φως για την αλλα­γή χρή­σης σε δεκά­δες κτί­ρια και την μετα­τρο­πή τους σε ξενο­δο­χεια­κές μονάδες.

Πάρα πολ­λά νέα, τα περισ­σό­τε­ρα εκ των οποί­ων είναι υπερ­πο­λυ­τε­λή, έχουν ξεκι­νή­σει τη λει­τουρ­γία τους κατά τους τελευ­ταί­ους μήνες ενώ ακό­μα περισ­σό­τε­ρα είναι υπό κατα­σκευή και θα βγουν στην αγο­ρά το 2019 ανα­βαθ­μί­ζο­ντας σημα­ντι­κά τις του­ρι­στι­κές υπο­δο­μές και τις δυνα­τό­τη­τες της πόλης να φιλο­ξε­νεί τουρίστες.

Δια­βά­στε στο economistas.gr ανα­λυ­τι­κά για όλες τις εξε­λί­ξεις και τις νέες ξενο­δο­χεια­κές μονά­δες που θα εντα­χθούν στο δυνα­μι­κό της πόλης.

Πηγή  iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων