- Διαφήμιση -

Γκάζι: Γιγαντιαία τοιχογραφία αφιερωμένη στον Ντα Βίντσι

Εντυπωσιακή τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων με πηγή έμπνευσης τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Εντυ­πω­σια­κή τοι­χο­γρα­φία μήκους 90 μέτρων με πηγή έμπνευ­σης τον Λεο­νάρ­ντο Ντα Βίν­τσι, δημιούρ­γη­σε ο εικα­στι­κός καλ­λι­τέ­χνης INO, στο πλαί­σιο της έκθε­σης «Leonardo Da Vinci — 500 Years of Genius», στο Παλιό Αμα­ξο­στά­σιο του ΟΣΥ, στο Γκάζι.

Ο INO ολο­κλή­ρω­σε την τοι­χο­γρα­φία, που κοσμεί πλέ­ον τον εξω­τε­ρι­κό τοί­χο του Παλιού Αμα­ξο­στα­σί­ου επί της οδού Πει­ραιώς, και το κοι­νό αντα­πο­κρί­νε­ται στην έκθε­ση που γνω­ρί­ζει τερά­στια επιτυχία.

Ο Βιτρού­βιος Άνθρω­πος, το αινιγ­μα­τι­κό βλέμ­μα της Μόνα Λίζα, ο Μυστι­κός Δεί­πνος και η αυτο­προ­σω­πο­γρα­φία του Λεο­νάρ­ντο, απο­τυ­πώ­νο­νται με το ιδιαί­τε­ρο καλ­λι­τε­χνι­κό ύφος του ΙΝΟ, που έχει υπο­γρά­ψει πολ­λά εμβλη­μα­τι­κά έργα στην πόλη της Αθήνας.

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια συγκε­κρι­μέ­νη χρω­μα­τι­κή παλέ­τα από άσπρο, μαύ­ρο, κλί­μα­κα του γκρι και γαλά­ζιο, σε όλα του τα έργα, ο ΙΝΟ απει­κο­νί­ζει τα θέμα­τά του με την τεχνι­κή της αφαί­ρε­σης, έτσι που η θέα­σή τους να λει­τουρ­γεί ευκρι­νέ­στε­ρα από απόσταση.

Παράλ­λη­λα, χρη­σι­μο­ποιεί «κοψί­μα­τα», όπως ο ίδιος ονο­μά­ζει τις τομές στις σχε­δια­στι­κές φόρ­μες. Με την ολο­κλή­ρω­ση της τοι­χο­γρα­φί­ας, η Αθή­να απο­κτά ένα έργο σύγ­χρο­νης τέχνης, με έντο­νο συμ­βο­λι­σμό και θέμα τη μεγα­λύ­τε­ρη διά­νοια όλων των εποχών.

Δημιουρ­γώ­ντας αυτή την τοι­χο­γρα­φία, στην οποία για πρώ­τη φορά χρη­σι­μο­ποιεί τόσες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ιστο­ρι­κές και άλλες, για ένα έργο παρα­στα­τι­κής ζωγρα­φι­κής, ο ΙΝΟ συν­δέ­ει τη ζωή και το έργο του επι­στή­μο­να, μηχα­νι­κού, εφευ­ρέ­τη και καλ­λι­τέ­χνη, με τη σύγ­χρο­νη καθη­με­ρι­νό­τη­τα της πρωτεύουσας.

Ο καλ­λι­τέ­χνης θέλει, μέσα από την τοι­χο­γρα­φία, να ενι­σχύ­σει τη μονα­δι­κή εμπει­ρία «επα­φής» με τη ζωή και το έργο του Λεο­νάρ­ντο Ντα Βίντσι.

Πηγή naftemporiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων