- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Δημιουργία δύο νέων πάρκων σκύλων

Νέο δίκτυο από πάρ­κα σκύ­λων – dog parks σε πυκνο­δο­μη­μέ­νες γει­το­νιές της Αθή­νας δημιουρ­γεί συντο­νι­σμέ­να ο δήμος Αθη­ναί­ων με την προ­σθή­κη δύο νέων στα ήδη τρία υπάρχοντα.

Στον Νέο Κόσμο και συγκε­κρι­μέ­να στον Λόφο Λαμπρά­κη ‑που πρό­σφα­τα ανα­πλά­στη­κε στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων