- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Έγινε το πρώτο βήμα για ανάπλαση στα «Κουντουριώτικα» των Αμπελοκήπων

Πέρασαν έξι στρέμματα στον Δήμο Αθηναίων

Στον Δήμο Αθη­ναί­ων και τους δημό­τες της πρω­τεύ­ου­σας πέρα­σαν έξι στρέμ­μα­τα ελεύ­θε­ρου κοι­νό­χρη­στου χώρου, στα “Κου­ντου­ριώ­τι­κα” των Αμπε­λο­κή­πων.  Πρό­κει­ται για ένα κομ­μά­τι γης που θα συν­δέ­σει τον εμβλη­μα­τι­κό λόφο του Λυκα­βητ­τού, ο οποί­ος θα ανα­πλα­στεί πλή­ρως, με τις παρεμ­βά­σεις που προ­ω­θού­νται στο πλαί­σιο της Διπλής Ανάπλασης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων