- Διαφήμιση -

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της 7χρονης Βαλεντίν

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της μικρής Βαλεντίν από το Παγκράτι. Τα νέα στοιχεία που είδαν το «φως»

Η βαθιά έρευ­να του «Φως στο Τού­νελ» για το θρί­λερ της μικρής μαθή­τριας, έφε­ρε στο φως νέα στοι­χεία που μπο­ρούν να οδη­γή­σουν στην έξο­δο αυτού του σκο­τει­νού τούνελ.

Η κάμε­ρα της εκπο­μπής βρέ­θη­κε στο σπί­τι, όπου έμε­νε το μικρό κορι­τσά­κι, που αγνο­εί­ται πάνω από ένα μήνα από την περιο­χή του Παγκρα­τί­ου, και κατέ­γρα­ψε απο­κλει­στι­κές εικόνες.

Ο πατέ­ρας της 7χρονης Βαλε­ντίν απά­ντη­σε στα καυ­τά ερω­τή­μα­τα που έχουν δημιουρ­γη­θεί μετά τη δήλω­ση εξα­φά­νι­σής της που έκα­νε με καθυ­στέ­ρη­ση στις Αρχές.

Έδει­ξε συγκι­νη­μέ­νος τα προ­σω­πι­κά της αντι­κεί­με­να που παρα­μέ­νουν άθι­κτα στο σπί­τι όπου ζού­σε μαζί με άλλους ομο­ε­θνείς του και εξέ­φρα­σε την ελπί­δα να βρε­θεί το παι­δί του στη ζωή.

Μία από τις δύο σχο­λι­κές της τσά­ντες είναι στο σπί­τι και η άλλη παρα­μέ­νει στα εργα­στή­ρια της αστυνομίας.

Έρευνες και στο εξωτερικό…

Πλη­ρο­φο­ρία που έφτα­σε στην εκπο­μπή οδή­γη­σε τις έρευ­νες και εκτός Ελλά­δας και συγκε­κρι­μέ­να στη Γαλ­λία. Ο ίδιος ο πατέ­ρας φέρε­ται να ταξί­δε­ψε στο παρελ­θόν στο Παρί­σι, όπου ζού­σε μια άνε­τη ζωή.

Μάλι­στα, όπως απο­κά­λυ­ψε η εκπο­μπή δεκά­δες τηλε­θε­α­τές μετά από δική τους έρευ­να στον κυβερ­νο­χώ­ρο έστει­λαν αρκε­τές φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο. Ο πατέ­ρας φέρε­ται να έχει μια έντο­νη παρου­σία στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ενώ εμφα­νί­ζε­ται και μια γυναί­κα με το παι­δί του.

Η Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη ερευ­νώ­ντας και το ενδε­χό­με­νο η μικρή να έχει βγει εκτός Ελλά­δας, απηύ­θυ­νε έκκλη­ση σε τηλε­θε­α­τές που εργά­ζο­νται ή βρί­σκο­νταν εκεί­νες τις ημέ­ρες της εξα­φά­νι­σης στα λιμά­νια Πάτρας και Ηγου­με­νί­τσας, να βοηθήσουν.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες που έφτα­σαν από το λιμά­νι, αλλά και από ταξι­διω­τι­κά γρα­φεία της Ηγου­με­νί­τσας, κρί­νο­νται σοβα­ρές και θα ερευ­νη­θούν από τις Αρχές.

«Κανείς δεν έφυγε από εδώ με βαλίτσες»

Ο πατέ­ρας της μικρής, Αμπελ­κά απά­ντη­σε και για τις μαρ­τυ­ρί­ες με τις βαλί­τσες που είδαν γεί­το­νες να βγαί­νουν από το σπί­τι του.

«Δεν γνω­ρί­ζω κάτι τέτοιο. Αυτό που ξέρω είναι ότι τέσ­σε­ρις ημέ­ρες περί­που πριν την εξα­φά­νι­ση της κόρης μου, ήρθε εδώ μια γυναί­κα από το Κον­γκό κρα­τώ­ντας μια βαλί­τσα», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

«Δεν πήγε σχολείο γιατί δεν είχε να φάει…»

Ο Αμπελ­κά μιλώ­ντας στο «Τού­νελ» εξή­γη­σε για­τί δεν την έστει­λε σχο­λείο λίγες ημέ­ρες πριν εξα­φα­νι­στεί, αλλά και τι πιστεύ­ει πως της έχει συμβεί.

«Την Πέμ­πτη 19 Δεκεμ­βρί­ου δεν πήγε σχο­λείο για­τί δεν είχα­με φαγη­τό να της δώσου­με και δεν ήταν η πρώ­τη φορά που συνέ­βαι­νε αυτό. Περ­νά­νε πολ­λά σενά­ρια από το μυα­λό μου, αλλά πραγ­μα­τι­κά δεν ξέρω τι μπο­ρεί να έχει συμ­βεί. Θέλω να με βοη­θή­σε­τε να βρω την κόρη μου για­τί έχου­με περά­σει πάρα πολ­λά και έχου­με υπο­φέ­ρει. Κοι­μη­θή­κα­με σε δάση στην Τουρ­κία και γενι­κά ήταν πάρα πολύ δύσκο­λες οι συν­θή­κες. Αισθά­νο­μαι πως είναι ζωντα­νή και πως δεν της έχει συμ­βεί κάτι κακό», είπε συγκι­νη­μέ­νος ο πατέ­ρας της 7χρονης μαθήτριας.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων