- Διαφήμιση -

Μόνιμοι κάτοικοι της πόλης πλέον οι πράσινοι παπαγάλοι!

Ηρθαν τέλη δεκα­ε­τί­ας ’80, εγκλι­μα­τί­στη­καν και έμει­ναν εδώ! Η παρά­δο­ση τους θέλει επι­βά­τες ενός φορ­τί­ου από Ινδία , που προ­ο­ρι­ζό­ταν για pet shop να φθά­νουν  στο τότε αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού και μετά από ένα ατύ­χη­μα να ανοί­γει το κοντέι­νερ και οι παπα­γά­λοι να ελευ­θε­ρώ­νο­νται στην περιο­χή. Το πρώ­το τους σπί­τι  ήταν τα νότια προ­ά­στια, Άλι­μο, Γλυ­φά­δα. Σήμε­ρα τους βλέ­πει κανείς σε όλη την Αθή­να! Αν καθί­σε­τε για καφέ στο Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο ή στο Ζάπ­πειο θα δεί­τε πολ­λούς από αυτούς να πετα­ρί­ζουν έχο­ντας μάλι­στα κι ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό κελάηδημα

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων