- Διαφήμιση -

Μαθητές αναδασώνουν το σημείο της Πεντέλης όπου ξεκίνησε η φονική φωτιά του 2018

Φύτευσαν βελανιδιές στην περιοχή Νταού Πεντέλης

Σε μία ανα­δά­σω­ση με οικο­λο­γι­κό, εκπαι­δευ­τι­κό αλλά και έντο­να συμ­βο­λι­κό χαρα­κτή­ρα προ­χώ­ρη­σαν μαθη­τές από σχο­λεία της Αττι­κής, καθώς φύτευ­σαν βελα­νι­διές στην περιο­χή Ντα­ού Πεντέ­λης, πολύ κοντά στο σημείο απ’ όπου ξεκί­νη­σε η φονι­κή πυρ­κα­γιά του 2018, που είχε την τρα­γι­κή κατά­λη­ξη στο Μάτι.

Η πρω­το­βου­λία και η δρά­ση ανή­κει στον ΣΠΑΠ (Σύν­δε­σμος Προ­στα­σί­ας και Ανά­πλα­σης Πεντε­λι­κού), όπου εντάσ­σο­νται δώδε­κα δήμοι, Αμα­ρου­σί­ου, Βρι­λησ­σί­ων, Γαλα­τσί­ου, Διο­νύ­σου, Κηφι­σιάς, Μαρα­θώ­να, Παλ­λή­νης, Πεντέ­λης, Πεύ­κης-Λυκό­βρυ­σης, Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου, Σπά­των-Αρτέ­μι­δας και Χαλαν­δρί­ου, σε συνερ­γα­σία με τη Διεύ­θυν­ση Ανα­δα­σώ­σε­ων Αττι­κής και το «Όλοι Μαζί Μπο­ρού­με και στο Περι­βάλ­λον» και έγι­νε υπό την επί­βλε­ψη του Δασαρ­χεί­ου Πεντέλης.

Οι μαθη­τές και όλοι όσοι παρευ­ρέ­θη­σαν στην ανα­δά­σω­ση είχαν την ευκαι­ρία να μάθουν στην πρά­ξη να φυτεύ­ουν δεν­δρύ­λια, τα οποία αργό­τε­ρα, κατά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες, θα έχουν και τη δυνα­τό­τη­τα να τα φρο­ντί­σουν. Με αυτήν τη δρά­ση δίνε­ται ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στην εκπαί­δευ­ση και την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των παι­διών σε θέμα­τα περι­βαλ­λο­ντι­κής προ­στα­σί­ας, δασο­προ­στα­σί­ας, καθώς και εθε­λο­ντι­σμού. Παράλ­λη­λα, εκπαι­δεύ­ο­νται στη δια­δι­κα­σία της φύτευ­σης, αλλά και στην αγά­πη για την προ­στα­σία του περιβάλλοντος.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΠΑΠ, Βλάσ­σης Σιώ­μος, τόνι­σε στο Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων: «Φιλο­δο­ξού­με να ξανα­πρα­σι­νί­σου­με το σημείο απ’ όπου ξεκί­νη­σε η φωτιά. Επι­μέ­νου­με ‑και πέρυ­σι και φέτος- σε αυτό το σημείο. Έχου­με φυτεύ­σει χιλιά­δες είδη δέν­δρων, ποτί­ζου­με και το καλο­καί­ρι συνε­χώς. Αν και δεν γίνε­ται οργα­νω­μέ­νη δεν­δρο­φύ­τευ­ση από εργο­λά­βους και άλλους, το ποσο­στό επι­τυ­χί­ας ξεπερ­νά­ει το 60%. Αν ‑ο μη γένοι­το- κάποια δεν πιά­σουν καλά, τα αντι­κα­θι­στού­με. Υπάρ­χει, δηλα­δή, συντή­ρη­ση της δεν­δρο­φύ­τευ­σης, πάντα με την επί­βλε­ψη του Δασαρ­χεί­ου Πεντέ­λης, που μας βοη­θά με τις επι­στη­μο­νι­κές συμ­βου­λές και με τη βοή­θεια των εθε­λο­ντών του Συν­δέ­σμου Προ­στα­σί­ας και Ανά­πλα­σης Πεντελικού.

Όμως, κυρί­ως, αυτή η ανα­δά­σω­ση έχει εκπαι­δευ­τι­κό χαρα­κτή­ρα. Το κυρί­αρ­χο μήνυ­μα είναι να βοη­θή­σου­με τα παι­διά μας να ευαι­σθη­το­ποι­η­θούν γύρω από το περι­βάλ­λον, να απο­κτή­σουν περι­βαλ­λο­ντι­κή συνεί­δη­ση και να μπο­ρέ­σουν ως νέοι πολί­τες να αγα­πούν το περι­βάλ­λον, έτσι ώστε να χαθούν κακές πρα­κτι­κές του παρελθόντος».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων