- Διαφήμιση -

Τα ΒορΟινά κατεβαίνουν Αθήνα για 15η φορά

Έφτασε και πάλι η ώρα για την ετήσια επίσκεψη των κορυφαίων οινοποιών του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα στην Αθήνα.

Την Κυρια­κή 3 Φεβρουα­ρί­ου, το ξενο­δο­χείο Grande Bretagne, στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος θα μυρί­σει… κρα­σί, αφού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η γνω­στή και ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής εκδή­λω­ση γευ­στι­κής δοκι­μής της ένω­σης οινο­ποιών «Οίνοι Βορεί­ου Ελλά­δος», η οποία απευ­θύ­νε­ται σε επαγ­γελ­μα­τί­ες και καταναλωτές.

Στα τρα­πέ­ζια των οινο­ποιών της εκδή­λω­σης, θα έχου­με την ευκαι­ρία να συνα­ντή­σου­με και να γνω­ρί­σου­με όλον τον πλού­το της Βόρειας Ελλά­δας από τα αμπε­λο­τό­πια απ’ όπου προ­έρ­χο­νται μερι­κές από τις πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κές ποι­κι­λί­ες της χώρας, γηγε­νείς και διε­θνείς. Οίνοι και απο­στάγ­μα­τα που απο­τέ­λε­σαν πρό­τυ­πα, δημιούρ­γη­σαν στυλ και καθό­ρι­σαν την πορεία του ελλη­νι­κού οίνου στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, οίνοι λευ­κοί, orange, ροζέ, ερυ­θροί, αφρώ­δεις, ημια­φρώ­δεις, ξηροί, ημί­ξη­ροι, γλυ­κείς αλλά και αμπε­λο­οι­νι­κά απο­στάγ­μα­τα, διπλής από­στα­ξης και παλαιωμένα.

Ακό­μη, θα γνω­ρί­σε­τε τη δυνα­μι­κή όλων των μελών της ένω­σης «Οίνοι Βορεί­ου Ελλά­δος» από τα 25 συνο­λι­κά τρα­πέ­ζια των οινο­ποιεί­ων στα ΒορΟι­νά, δοκι­μά­ζο­ντας νέες ετι­κέ­τες, πει­ρα­μα­τι­κά κρα­σιά, φρέ­σκα και παλαιών εσο­δειών, του τρύ­γου του 2018 αλλά και όσα από τις προη­γού­με­νες χρο­νιές έχουν μόλις κυκλοφορήσει.

Παράλ­λη­λα με «Τα ΒορΟι­νά» την Κυρια­κή 3/2 θα πραγματοποιηθούν:

 • 11:45–14:00 — Masterclass με τον Γιάν­νη Καρα­κά­ση MW «Terroir και τυπι­κό­τη­τα στο Cabernet Sauvignon της Βόρειας Ελλάδας».
 • 12:00–17:00 – «Αισθη­σια­κά αφρώ­δη, σαγη­νευ­τι­κά γλυ­κά»!   Γευ­στι­κή δοκι­μή εκλε­κτών αφρω­δών και γλυ­κών Οίνων Βορεί­ου Ελλάδος.
 • 17:30–19:30 Δια­γω­νι­σμός «τυφλής γευ­σι­γνω­σί­ας» μονο­ποι­κι­λια­κών οίνων με αντι­προ­σω­πευ­τι­κές ποι­κι­λί­ες που καλ­λιερ­γού­νται στον βορειο­ελ­λα­δί­τι­κο αμπε­λώ­να.  Θα ακο­λου­θή­σει βράβευση!

Τα οινο­ποιεία-μέλη της ένω­σης «Οίνοι Βορεί­ου Ελλά­δος» που συμ­με­τέ­χουν στα ΒορΟι­νά είναι:
Δια­δρο­μή του Κρα­σιού των θεών του Ολύμπου

 • Tsantali – Αμπε­λώ­νας Ραψάνης
 • Κτή­μα Κατσα­ρού – Κρα­νιά Ολύμπου
 • Kitrvs Winery – Πύδνα Πιερίας
 • Δια­δρο­μή του Κρα­σιού της Ηπείρου
 • Κατώ­γι Αβέ­ρωφ – Μέτσοβο
 • Κτή­μα Γκλί­να­βος – Μονα­στή­ρι Ζίτσας
 • Zoinos Wines – Ζίτσα

Δια­δρο­μή του Κρα­σιού των Λιμνών

 • Κτή­μα Βογια­τζή – Βελ­βε­ντό Κοζάνης
 • Κτή­μα Δύο Φίλοι – Σιά­τι­στα Κοζάνης
 • Κτή­μα Στερ­γί­ου – Μετα­μόρ­φω­ση Καστοριάς
 • Κτή­μα Άλφα – Άγιος Παντε­λε­ή­μο­νας, Αμύνταιον

Δια­δρο­μή του Κρα­σιού της Νάουσας

 • Έλι­νος — Οικο­γέ­νεια Ταρα­λά – Φυτειά
 • Μπου­τά­ρη – Στενήμαχος
 • Κτή­μα Φου­ντή – Νέα Στράντζα
 • Κυρ-Γιάν­νη – Γιανακοχώρι
 • Βαέ­νι Νάου­σα – Επισκοπή

Δια­δρο­μή του Κρα­σιού Πέλλας-Γουμένισσας

 • Κτή­μα Χατζη­βα­ρύ­τη – Φιλυριά
 • Δια­δρο­μή του Κρα­σιού της Θεσσαλονίκης
 • Οινο­ποιείο Κεχρής – Καλοχώρι
 • Κτή­μα Ανέ­στη Μπαμ­π­τζι­μό­που­λου – Όσσα Λαγκαδά
 • Κτή­μα Γερο­βα­σι­λεί­ου – Επανομή

Δια­δρο­μή του Κρα­σιού της Χαλκιδικής

 • Tsantali – Αμπε­λώ­νας Αγί­ου Παύλου
 • Κτή­μα Πόρ­το Καρ­ράς – Πόρ­το Καρ­ράς, Σιθωνία
 • Tsantali – Αμπε­λώ­νας Αγί­ου Όρους (Μετό­χι Χρωμίτσας)
 • Μυλο­πό­τα­μος – Οίνοι Αγί­ου Όρους – Ιερό Κάθι­σμα Αγί­ου Ευσταθίου
 • Κτή­μα Κλα­ού­ντια Παπα­γιάν­νη – Αρναία

Δια­δρο­μή του Κρα­σιού του Διονύσου

 • Κτή­μα Βιβλία Χώρα – Κοκ­κι­νο­χώ­ρι Καβάλας
 • Κτή­μα Τέχνη Οίνου – Μικρο­χώ­ρι Δράμας
 • Κτή­μα Παυ­λί­δη – Κοκ­κι­νό­γεια Δράμας

Για το επό­με­νο διά­στη­μα, από 23 Ιανουα­ρί­ου έως 3 Φεβρουα­ρί­ου η Αθή­να θα κινεί­ται σε ρυθ­μούς ΒορΟι­νών καλω­σο­ρί­ζο­ντας τους οινο­ποιούς της ένω­σης «Οίνοι Βορεί­ου Ελλά­δος» και θα απο­λαμ­βά­νει μαζί τους τα κορυ­φαία κρα­σιά και απο­στάγ­μα­τα από τον βορειο­ελ­λα­δί­τι­κο αμπε­λώ­να. Συγκε­κρι­μέ­να, λίγο πριν «Τα ΒορΟι­νά» μας περιμένουν:

 • Τετάρ­τη 23/1: Masterclass με τον Κων­στα­ντί­νο Λαζα­ρά­κη MW: «Τόπος ή τρό­πος; Μία άσκη­ση πάνω στον αμπε­λώ­να και το στυλ των κορυ­φαί­ων οινο­ποιών της Βόρειας Ελλά­δας», στις 18:45 στο WSPC.
 • Πέμ­πτη 24 Ιανουα­ρί­ου: Street Food & Wine, στις 19:00 στο Str.Eaters.
 • Πέμ­πτη 31 Ιανουα­ρί­ου: Finger food από τον σεφ Δημή­τρη Κατρι­βέ­ση και wine open bar, στις 19:30 στο Fuga (Casa Jaguar)
 • Παρα­σκευή 1 Φεβρουα­ρί­ου: Cooking class “Wine Party” με την σεφ Ντί­να Νικο­λά­ου, στις 19:00 στο Yoleni’s Flagship store
 • Σάβ­βα­το 2 Φεβρουα­ρί­ου: ΒορΟι­νά Pairing & Sharing Cooking Class στις 12:30 στο School of Gastronomy — Δειπνοσοφιστήριον

Μαζί με τους οινο­ποιούς της «Οίνοι Βορεί­ου Ελλά­δος» στα ΒορΟι­νά φέτος συμ­με­τέ­χουν ο «Διε­θνής Δια­γω­νι­σμός Οίνου & Απο­σταγ­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης» με γευ­στι­κή δοκι­μή βρα­βευ­μέ­νων οίνων και απο­σταγ­μά­των από τον 18ο Δ.Δ.Ο.Α.Θ. και ο εκπαι­δευ­τι­κός οργα­νι­σμός WSPC.

Σημειώ­στε την ημε­ρο­μη­νία και κάντε κρά­τη­ση από σήμε­ρα!

Info
ΒορΟι­νά
Ξενο­δο­χείο Grande Bretagne, πλα­τεία Συντάγματος
Κυρια­κή 3/2 12:00–15:00 για επαγ­γελ­μα­τί­ες (είσο­δος δωρε­άν με προ­εγ­γρα­φή) και 15:00–20:00 για το οινό­φι­λο κοι­νό (είσο­δος 8€-με προ­εγ­γρα­φή 5€) , www.facebook.com/voroina

Πηγη  clickatlife

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων