- Διαφήμιση -

Πτωχευτικό δίκαιο: Έτσι θα λειτουργεί! Δεύτερη ευκαιρία σε όσους πτωχεύουν

Αλλάζουν όλα από την 1η Μαΐου στο τρόπο αντιμετώπισης αυτού που χρωστάει στην Εφορία, στην τράπεζα, στα ασφαλιστικά Ταμεία και στον δήμο. Δεν υπάρχει πλέον στο εξής κανένας τρόπος αποφυγής του να εκπληρώσει κανείς τις υποχρεώσεις του εφόσον διαθέτει περιουσία (κινητή ή ακίνητη). Επίσης δεν θα είναι δέσμιος για μία ζωή των υποχρεώσεών του, αν δεν μπορεί πραγματικά να τις εκπληρώσει.

Τι θα συμ­βεί; Θα ρευ­στο­ποιεί­ται όλη του η περιου­σία και εν συνε­χεία θα… είναι καθα­ρός. Φτω­χός μεν, καθα­ρός δε.

Το νέο πτω­χευ­τι­κό δίκαιο που σύντο­μα θα είναι έτοι­μο, από την μία θα δίνει μία δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία σε όλους εκεί­νους που έκα­ναν λάθος επι­λο­γές στην ζωή τους και από την άλλη θα βάζει τέλος στις περι­πτώ­σεις εκεί­νες συμπο­λι­τών μας, που ενώ μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν, δεν το πράττουν.

Δεν είναι λίγες εκεί­νες οι περι­πτώ­σεις που εύπο­ροι συμπο­λί­τες μας, οι οποί­οι είτε πραγ­μα­τι­κά αδυ­να­τού­σαν (η καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση), είτε απλά δεν ήθε­λαν να πλη­ρώ­σουν (η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία) έβρι­σκαν πάτη­μα στον ν. Κατσέ­λη ή στις όποιες άλλες ευερ­γε­τι­κές δια­τά­ξεις και ούτε πλή­ρω­ναν, αλλά ούτε και έχα­ναν τις πολυ­τε­λείς τους κατοι­κί­ες στις οποί­ες διέ­με­ναν ή ενοι­κί­α­ζαν. Υπάρ­χουν παρα­δείγ­μα­τα που έχει ορι­στεί δικά­σι­μος για τον 2030 και μέχρι τότε βάση του νόμου, ουδείς μπο­ρεί να πει­ρά­ξει τον κακοπληρωτή.

Το παρά­λο­γο του πράγ­μα­τος όμως δεν στα­μα­τά­ει εδώ. Αν ένας καθ’  όλα νόμι­μος πολί­της αγό­ρα­ζε ένα ακί­νη­το ή δημιουρ­γού­σε ένα χρέ­ος προς την Εφο­ρία ή κάποιο φορέα του δημο­σί­ου και αδυ­να­τού­σε εκ των πραγ­μά­των να εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις τους, και τα περιου­σια­κά του στοι­χεία μπο­ρού­σε να χάσει και η οφει­λή να τον κατα­διώ­ξει στο υπό­λοι­πο της ζωής του, ή να κατα­διώ­κει τους κλη­ρο­νό­μους του.

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο

Έχει ήδη ξεκι­νή­σει η σύντα­ξη του νέου πλαι­σί­ου για την αφε­ρεγ­γυό­τη­τας, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐ­ου και θα ρυθ­μί­ζει ενιαία το ιδιω­τι­κό χρέ­ος. Η PWC, που έχει ανα­λά­βει τον συντο­νι­σμό και την εκπό­νη­ση του σχε­δί­ου, παρου­σί­α­σε πριν λίγες εβδο­μά­δες σε κυβέρ­νη­ση και δανει­στές, τις γενι­κές αρχές στις οποί­ες θα κινη­θεί το πλαί­σιο για τον νέο πτω­χευ­τι­κό νόμο.

Βασι­κή αρχή του νέου πλαι­σί­ου θα είναι ο συν­δυα­σμός πτώ­χευ­σης, αλλά και παρο­χής δεύ­τε­ρης ευκαι­ρί­ας, έτσι ώστε το χρέ­ος να μην διαιω­νί­ζε­ται εις βάρος του οφει­λέ­τη, των κλη­ρο­νό­μων του, και προ­φα­νώς των πιστω­τών του. Την πτώ­χευ­ση του οφει­λέ­τη θα μπο­ρεί να εκκι­νεί ως δια­δι­κα­σία ο ίδιος ή οι πιστω­τές του (τρά­πε­ζες, προ­μη­θευ­τές) εφό­σον κρί­νε­ται ότι το χρέ­ος δεν είναι βιώ­σι­μο. Ως απο­τέ­λε­σμα, θα ρευ­στο­ποιεί­ται η περιου­σία του οφει­λέ­τη για την ικα­νο­ποί­η­ση των πιστω­τών και τη δια­γρα­φή του χρέ­ους. Πράγ­μα που σημαί­νει ότι το χρέ­ος παύ­ει να υφί­στα­ται και άρα δεν κλη­ρο­νο­μεί­ται στην επό­με­νη γενιά (επο­μέ­νως θα παύ­σει και το φαι­νό­με­νο των απο­ποι­ή­σε­ων κλη­ρο­νο­μιών λόγω χρε­ών του αποθανόντος).

Η δια­γρα­φή του χρέ­ους με ρευ­στο­ποί­η­ση της περιου­σί­ας του οφει­λέ­τη, ως απόρ­ροια της αδυ­να­μί­ας εξυ­γί­αν­σης του δανεί­ου, θα επι­φέ­ρει, ωστό­σο, την εξυ­γί­αν­ση του οφει­λέ­τη. Αυτό είναι το σημείο – κλει­δί του υπό δια­μόρ­φω­ση νέου πτω­χευ­τι­κού δικαί­ου, το οποίο κινεί­ται στη λογι­κή της «δεύ­τε­ρης ευκαι­ρί­ας», όπως ορί­ζει η κοι­νο­τι­κή οδη­γία 1023/2019.

Κατά συνέ­πεια μετά την πτώ­χευ­σή ο οφει­λέ­της θα είναι «καθα­ρός», και θα μπο­ρεί να επα­νέλ­θει στην επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, ανοί­γο­ντας νέα επι­χεί­ρη­ση μετά την παρέ­λευ­ση έως τριών ετών από την πτώ­χευ­ση. Βέβαια θα κάνει την … εκκί­νη­ση από το μηδέν, δηλα­δή αφού έχει προη­γη­θεί η ρευ­στο­ποί­η­ση όλων των περιου­σια­κών του στοιχείων.

Πως θα λειτουργήσει στην πράξη το πτωχευτικό

Το νέο πτω­χευ­τι­κό δίκαιο που θα καλύ­πτει τους ιδιώ­τες και επι­χει­ρή­σεις δεν θα πρέ­πει να περι­λαμ­βά­νει κανε­νός είδους προ­στα­σία, όπως σημεί­ω­σαν οι δανει­στές σε πρό­σφα­τες επα­φές που είχαν με την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και θα πρέ­πει να προ­βλέ­πουν την ρευ­στο­ποί­η­ση των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων του οφει­λέ­τη πριν ξεκι­νή­σουν δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την ρύθ­μι­ση των χρε­ών του σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα.

Το νέο πτω­χευ­τι­κό θα βασί­ζε­ται στην κοι­νο­τι­κή οδη­γία «για την προ­λη­πτι­κή ανα­διάρ­θρω­ση, την απαλ­λα­γή από τα χρέη και τις ανι­κα­νό­τη­τες ή την έκπτω­ση οφει­λε­τών» που ψηφί­στη­κε το καλο­καί­ρι του 2019.

Η σχε­τι­κή οδη­γία δίνει δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία στα φυσι­κά πρό­σω­πα που αδυ­να­τούν να αντα­πο­κρι­θούν στις δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις τους, δηλα­δή επι­τρέ­πει τη ρύθ­μι­ση των οφει­λών τους ή την απαλ­λα­γή τους από τα χρέη, αφού όμως προη­γου­μέ­νως ρευ­στο­ποι­η­θεί το σύνο­λο της περιου­σί­ας τους.

Η απαλ­λα­γή, όπως και η ρευ­στο­ποί­η­ση, γίνε­ται εντός συγκε­κρι­μέ­νου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος, π.χ. ενός ή δύο ετών, μετά την πάρο­δο του οποί­ου το φυσι­κό πρό­σω­πο μπο­ρεί να «καθα­ρί­σει» από τις οφει­λές του αντί­στοι­χα με ό,τι προ­βλέ­πε­ται για τις επι­χει­ρήσεις.

Παρελθόν ο ν. Κατσέλη

Ο νόμος Κατσέ­λη θα απο­τε­λέ­σει παρελ­θόν με την ψήφι­ση του νέου πτω­χευ­τι­κού κώδι­κα. Όμως η κατάρ­γη­ση του νόμου Κατσέ­λη δεν σημαί­νει ότι όσοι έχουν κάνει μέχρι σήμε­ρα αίτη­ση έντα­ξης στον νόμο θα πάψουν να προ­στα­τεύ­ο­νται. Οι 100.000 περί­που περι­πτώ­σεις  εκκρε­μών υπο­θέ­σε­ων που ήδη υπάρ­χουν θα συνε­χί­σουν να προ­στα­τεύ­ο­νται με βάση το παλαιό καθε­στώς. Αυτό όμως δεν σημαί­νει ότι ανά­λο­γη προ­στα­σία θα συνε­χί­σει να υπάρ­χει και για νέες αιτήσεις.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων