- Διαφήμιση -

Κτηματολόγιο : Σε ποιες περιοχές δίνεται παράταση για τις δηλώσεις

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, οι τελευταίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοαντίγραφα του τίτλου τους (για παράδειγμα συμβόλαια), του πιστοποιητικού μεταγραφής, του τοπογραφικού (εάν υπάρχει), του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των που μένουν στην Αττι­κή και έχουν ακί­νη­τη περιου­σία στις περιο­χές αυτές, μπο­ρούν να ενη­με­ρω­θούν και να υπο­βάλ­λουν τη δήλω­σή τους στο Κεντρι­κό Γρα­φείο Κτη­μα­το­γρά­φη­σης στα Ολυ­μπια­κά Ακί­νη­τα Γαλα­τσί­ου, επί της λεω­φό­ρου Βεΐ­κου 137. Το Γρα­φείο Κτη­μα­το­γρά­φη­σης είναι ανοι­χτό καθη­με­ρι­νά από τις οκτώ το πρωί έως τις τέσ­σε­ρις το από­γευ­μα και κάθε Τετάρ­τη από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις οκτώ το βράδυ.

Οπως επι­ση­μαί­νουν από το Κτη­μα­το­λό­γιο, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί η ταλαι­πω­ρία των ιδιο­κτη­τών, οι τελευ­ταί­οι θα πρέ­πει να έχουν μαζί τους φωτο­α­ντί­γρα­φα του τίτλου τους (για παρά­δειγ­μα συμ­βό­λαια), του πιστο­ποι­η­τι­κού μετα­γρα­φής, του τοπο­γρα­φι­κού (εάν υπάρ­χει), του δελ­τί­ου αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας ή του δια­βα­τη­ρί­ου, καθώς και ενός εγγρά­φου με το ΑΦΜ τους (για παρά­δειγ­μα εκκα­θα­ρι­στι­κό Εφο­ρί­ας ή λογα­ρια­σμός ΔΕΗ).

ΔΕΝ ΘΑ εξυ­πη­ρε­τού­νται. Στο Κεντρι­κο Γρα­φείο του Γαλα­τσί­ου δεν θα εξυ­πη­ρε­τού­νται οι ιδιο­κτή­τες που έχουν ακί­νη­τη περιου­σία στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Λασι­θί­ου. Αυτοί, μετά τις 22 Μαρ­τί­ου, θα μπο­ρούν να εξυ­πη­ρε­τού­νται από το Γρα­φείο Κτη­μα­το­γρά­φη­σης που θα λει­τουρ­γή­σει στην οδό Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 24 στην Αθήνα.

Που δόθηκε παράταση

Δυτι­κή  Αττι­κή (όπου η προ­θε­σμία για τη συλ­λο­γή δηλώ­σε­ων έξη­ξε την περα­σμέ­νη Τρί­τη 12 Μαρ­τί­ου) δόθη­κε παρά­τα­ση έως τις 24 Απρι­λί­ου για τους κατοί­κους εσω­τε­ρι­κού και έως την 1η Ιου­νί­ου για τους κατοί­κους εξωτερικού.

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πηγή  www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων