- Διαφήμιση -

Φορολογική δήλωση : Τα 25 κλειδιά για τη σωστή υποβολή της

Η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων ξεκινάει φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και τα 6,3 εκατ. νοικοκυριά έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι πριν ξεκινήσουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους

Με την ηλε­κτρο­νι­κή πύλη του Taxisnet για την υπο­βο­λή των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων φυσι­κών προ­σώ­πων να ανοί­γει σήμε­ρα, Πέμ­πτη 28 Μαρ­τί­ου, η δια­δι­κα­σία ξεκι­νά­ει φέτος νωρί­τε­ρα από κάθε άλλη χρο­νιά και τα 6,3 εκατ. νοι­κο­κυ­ριά έχουν προ­θε­σμία μέχρι τις 30 Ιου­νί­ου για να υπο­βά­λουν τη δήλω­σή τους.

Το νέο στοι­χείο των φετι­νών φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων είναι η έκδο­ση των εκκα­θα­ρι­στι­κών σημειω­μά­των για τους συζύ­γους. Τα ζευ­γά­ρια ανε­ξάρ­τη­τα αν έχουν επι­λέ­ξει να υπο­βά­λουν κοι­νή ή χωρι­στή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση θα έχουν το δικό τους εκκα­θα­ρι­στι­κό σημείωμα.

Η πλη­ρω­μή του φόρου θα γίνει σε τρεις ίσες διμη­νιαί­ες δόσεις εκ των οποί­ων η πρώ­τη θα πρέ­πει να εξο­φλη­θεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Τα 25 κλειδιά της φορολογικής δήλωσης

Οι φορο­λο­γού­με­νοι πριν ξεκι­νή­σουν να υπο­βά­λουν τη δήλω­σή τους θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν τα εξής:

1. Μια κοι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση, δυο εκκα­θα­ρι­στι­κά σημειώ­μα­τα. Από φέτος κάθε σύζυ­γος θα έχει το δικό του εκκα­θα­ρι­στι­κό. Στην κοι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση από τους συζύ­γους διε­νερ­γεί­ται ξεχω­ρι­στή βεβαί­ω­ση του φόρου και εκδί­δο­νται δύο εκκα­θα­ρι­στι­κά σημειώ­μα­τα. Ένα για κάθε σύζυ­γο. Πιστω­τι­κά ποσά του ενός συζύ­γου δεν συμ­ψη­φί­ζο­νται με τυχόν χρε­ω­στι­κά του άλλου και στην περί­πτω­ση που έχουν και οι δύο πιστω­τι­κά ποσά επι­στρέ­φο­νται στον κάθε δικαιού­χο χωριστά.

Για παρά­δειγ­μα ζευ­γά­ρι υπο­βά­λει κοι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση και για το σύζυ­γο προ­κύ­πτει πλη­ρω­μή φόρου 500 ευρώ ενώ για τη σύζυ­γο επι­στρο­φή φόρου 200 ευρώ. Τα δυο ποσά δεν θα συμ­ψη­φι­στούν. Ο σύζυ­γος θα πλη­ρώ­σει το φόρο και η σύζυ­γος θα εισπρά­ξει την επι­στρο­φή του φόρου ανε­ξάρ­τη­τα από την οφει­λή του συζύγου.

2. Ζευ­γά­ρια με ξεχω­ρι­στή δήλω­ση: Οι σύζυ­γοι έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­βά­λουν χωρι­στή δήλω­ση. Στην περί­πτω­ση αυτή θα πρέ­πει να έχουν γνω­στο­ποι­ή­σουν την επι­λο­γή αυτή σε ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή που ήδη λει­τουρ­γεί στο σύστη­μα Taxisnet το αργό­τε­ρο μέχρι τις 28 Φεβρουα­ρί­ου. Στον πίνα­κα 1 του εντύ­που Ε1 στα στοι­χεία φορο­λο­γού­με­νου έχει προ­στε­θεί νέο πεδίο για τη χωρι­στή δήλω­ση συζύ­γων. Όσοι επι­λέ­ξουν το «φορο­λο­γι­κό δια­ζύ­γιο» θα πρέ­πει να κλι­κά­ρουν πάνω στην ένδει­ξη ΝΑΙ και να συμπλη­ρώ­σουν τον ΑΦΜ του/της συζύγου.

3. Χωρι­στές δηλώ­σεις χωρίς γνω­στο­ποί­η­ση στο Taxisnet. Οι σύζυ­γοι υπο­βάλ­λουν χωρι­στή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση, χωρίς να απαι­τεί­ται γνω­στο­ποί­η­ση στην ειδι­κή ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή, ο καθέ­νας για τα εισο­δή­μα­τά του, εφό­σον έχει δια­κο­πεί η έγγα­μη συμ­βί­ω­ση κατά τον χρό­νο υπο­βο­λής της δήλω­σης ή ο ένας από τους δύο συζύ­γους είναι σε κατά­στα­ση πτώ­χευ­σης ή έχει υπο­βλη­θεί σε δικα­στι­κή συμπα­ρά­στα­ση. Το βάρος της από­δει­ξης για τη δια­κο­πή φέρει ο φορο­λο­γού­με­νος. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση απο­τε­λεί η ενη­μέ­ρω­ση του Μητρώ­ου της Δ.Ο.Υ.

4. Σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης: Τα φυσι­κά πρό­σω­πα που έχουν συνά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, στην περί­πτω­ση που ενη­με­ρώ­σουν το Μητρώο της Εφο­ρί­ας δύνα­νται να υπο­βάλ­λουν κοι­νή δήλω­ση για τα εισο­δή­μα­τά τους. Στην περί­πτω­ση αυτή έχουν την ίδια φορο­λο­γι­κή αντι­με­τώ­πι­ση με τους έγγα­μους και υπό­χρε­ος υπο­βο­λής δήλω­σης είναι εκεί­νο το μέρος του συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης το οποίο κατά την υπο­βο­λή της δήλω­σης φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος δηλώ­νε­ται ως υπό­χρε­ος και για τα εισο­δή­μα­τα του άλλου μέρους του συμ­φώ­νου συμβίωσης.

5. Κάτοι­κοι εξω­τε­ρι­κού: Σε περί­πτω­ση που φορο­λο­γι­κός κάτοι­κος Ελλά­δας μετα­φέ­ρει την κατοι­κία του στο εξω­τε­ρι­κό, η δήλω­ση υπο­βάλ­λε­ται εμπρό­θε­σμα καθ’ όλη τη διάρ­κεια του φορο­λο­γι­κού έτους και το αργό­τε­ρο έως τις 31.12.2019.

6. Δηλώ­σεις των απο­βιω­σά­ντων: Υπο­βάλ­λο­νται σε χει­ρό­γρα­φη μορ­φή στην αρμό­δια Δ.Ο.Υ. εμπρό­θε­σμα έως 31.12.2019. Στην περί­πτω­ση αυτή απαι­τεί­ται ενη­μέ­ρω­ση του Τμή­μα­τος Διοι­κη­τι­κής και Μηχα­νο­γρα­φι­κής Υπο­στή­ρι­ξης της Δ.Ο.Υ του απο­βιώ­σα­ντος πριν από την υπο­βο­λή της δήλω­σης με την ημε­ρο­μη­νία θανά­του και τα στοι­χεία των νόμι­μων κληρονόμων/ εγγυ­τέ­ρων συγ­γε­νών, προ­σκο­μί­ζο­ντας τα απα­ραί­τη­τα δικαιολογητικά.

7. Έντυ­πο Ε3 ανη­λί­κου: Η δήλω­ση του γονέα με το Ε3 του ανή­λι­κου τέκνου υπο­βάλ­λε­ται σε χει­ρό­γρα­φη μορ­φή στην αρμό­δια Δ.Ο.Υ.

8. Πτώ­χευ­ση: Σε περί­πτω­ση πτώ­χευ­σης υπο­βάλ­λο­νται δύο δηλώ­σεις, μια δήλω­ση από τον σύν­δι­κο πτώ­χευ­σης για τα εισο­δή­μα­τα από την πτω­χευ­τι­κή περιου­σία σε χει­ρό­γρα­φη μορ­φή στην αρμό­δια Δ.Ο.Υ. και μια δήλω­ση από τον πτω­χό για τα τυχόν εισο­δή­μα­τα από τη μη πτω­χευ­τι­κή περιου­σία ηλεκτρονικά.

9. Δηλώ­σεις με επι­φύ­λα­ξη: Οι δηλώ­σεις με επι­φύ­λα­ξη υπο­βάλ­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά μέσω δια­δι­κτύ­ου και εντός χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος 30 ημε­ρών οι φορο­λο­γού­με­νοι οφεί­λουν να προ­σκο­μί­σουν στη Δ.Ο.Υ. τα απα­ραί­τη­τα δικαιολογητικά.

10. Ανα­δρο­μι­κά: Τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις για ανα­δρο­μι­κά μισθών ή συντά­ξε­ων προη­γού­με­νων ετών, ανα­δρο­μι­κά επι­δό­μα­τα ανερ­γί­ας, αμοι­βές για­τρών του ΕΣΥ από απο­γευ­μα­τι­νά ιατρεία υπο­βάλ­λο­νται χωρίς πρό­στι­μα και τόκους μέχρι το τέλος του φορο­λο­γι­κού έτους στο οποίο εκδό­θη­καν, κατά περί­πτω­ση οι βεβαιώ­σεις απο­δο­χών ή συντάξεων.

11. Ειδι­κά μισθο­λό­για: Οι περί­που 400.000 εν ενερ­γεία και συντα­ξιού­χοι δημό­σιοι λει­τουρ­γοί που υπά­γο­νται στα ειδι­κά μισθο­λό­για και έλα­βαν τον Δεκέμ­βριο του 2018 ανα­δρο­μι­κά ποσά, θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν για τα ποσά αυτά ειδι­κή εισφο­ρά αλλη­λεγ­γύ­ης 2,2%-10%.

12. Εισο­δή­μα­τα από βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση ακι­νή­των τύπου Airbnb: Δηλώ­νο­νται συγκε­ντρω­τι­κά ανά ακί­νη­το στον κωδι­κό 60 της στή­λης 16 του εντύ­που Ε2 (ανα­λυ­τι­κή κατά­στα­ση για τα μισθώ­μα­τα ακί­νη­της περιου­σί­ας). Επι­λέ­γο­ντας τον κωδι­κό 61 της στή­λης θα δηλώ­νο­νται συγκε­ντρω­τι­κά ανά ακί­νη­το όλα τα εισο­δή­μα­τα που απο­κτή­θη­καν από τη βρα­χυ­χρό­νια υπεκ­μί­σθω­ση ακι­νή­των μέσω ψηφια­κών πλατ­φορ­μών (Airbnb, Booking κλπ.).

13. Τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος: Διευ­ρύ­νε­ται ο αριθ­μός των φορο­λο­γού­με­νων που απαλ­λάσ­σο­νται από την πλη­ρω­μή τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος. Στη λίστα περι­λαμ­βά­νο­νται και οι αγρό­τες – μέλη αγρο­τι­κών συνε­ται­ρι­σμών καθώς και όσοι έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει έναρ­ξη επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας αλλά βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση πτώ­χευ­σης ή αδρά­νειας. Σε περί­πτω­ση που η αδρά­νεια δεν κατα­λαμ­βά­νει ολό­κλη­ρο το φορο­λο­γι­κό έτος το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος περιο­ρί­ζε­ται ανά­λο­γα με τους μήνες λειτουργίας.

14. Φοι­τη­τι­κή κατοι­κία: Όσοι φοι­τη­τές σπου­δά­ζουν μακριά από τον τόπο δια­μο­νής των οικο­γε­νειών τους και νοι­κιά­ζουν φοι­τη­τι­κή στέ­γη, εφό­σον το 2018 απέ­κτη­σαν οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής και οποιου­δή­πο­τε ύψους εισό­δη­μα (ακό­μη κι από τόκους κατα­θέ­σε­ων ή περι­στα­σια­κή απα­σχό­λη­ση) θα φορ­τω­θούν με το τεκ­μή­ριο δια­βί­ω­σης της ενοι­κια­ζό­με­νης κατοι­κί­ας με κίν­δυ­νο να πλη­ρώ­σουν φόρο εισοδήματος.

15. Δαπά­νες με πλα­στι­κό χρή­μα: Στους κωδι­κούς 049–050 «Δαπά­νη αγο­ράς αγα­θών και παρο­χής υπη­ρε­σιών», ανα­γρά­φο­νται από τους μισθω­τούς, τους συντα­ξιού­χους και τους κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τες τα χρη­μα­τι­κά ποσά των δαπα­νών για αγο­ρές αγα­θών και παρο­χή υπη­ρε­σιών που πλή­ρω­σαν το 2018 με πλα­στι­κό χρή­μα ή e‑banking ή ηλε­κτρο­νι­κού πορ­το­φο­λιού για τη δια­τή­ρη­ση της μεί­ω­σης φόρου των 1.900–2.100 ευρώ, η οποία ισο­δυ­να­μεί με αφο­ρο­λό­γη­το όριο 8.636–9.545 ευρώ.

Το ελά­χι­στο συνο­λι­κό ποσό των δαπα­νών που κατο­χυ­ρώ­νουν την έκπτω­ση φόρου προσ­διο­ρί­ζε­ται ως ποσο­στό επί του ατο­μι­κού ‑δηλω­θέ­ντος ή τεκ­μαρ­τού – φορο­λο­γη­τέ­ου εισο­δή­μα­τος, ως εξής:

– 10%, εφό­σον το εισό­δη­μα αυτό ανέρ­χε­ται έως 10.000 ευρώ

– 15% για εισό­δη­μα από 10.001 έως 30.000 ευρώ και

– 20% επί του υπερ­βάλ­λο­ντος ποσού, εφό­σον το εισό­δη­μα ξεπερ­νά τις 30.000 ευρώ.

Οι φορο­λο­γού­με­νοι που δεν έχουν καλύ­ψει το εισό­δη­μά τους με το απαι­τού­με­νο ποσό απο­δεί­ξε­ων θα πλη­ρώ­σουν έξτρα φόρο 22% στο ποσό που λείπει.

Σε κάθε περί­πτω­ση κατά την οποία το τεκ­μαρ­τό εισό­δη­μα, δηλα­δή αυτό που προ­κύ­πτει από την εφαρ­μο­γή των τεκ­μη­ρί­ων δια­βί­ω­σης και από­κτη­σης περιου­σια­κών στοι­χεί­ων, είναι μεγα­λύ­τε­ρο του δηλω­θέ­ντος και η επι­πλέ­ον δια­φο­ρά δεν καλύ­πτε­ται από τον φορο­λο­γού­με­νο, το ύψος της ετή­σιας δαπά­νης για αγο­ρές αγα­θών και λήψη υπη­ρε­σιών που πρέ­πει να έχει εξο­φλη­θεί με ηλε­κτρο­νι­κά μέσα πλη­ρω­μής για να κατο­χυ­ρω­θεί η έκπτω­ση φόρου θα προσ­διο­ρί­ζε­ται ως ποσο­στό επί του (υψη­λό­τε­ρου) τεκ­μαρ­τού κι όχι επί του (χαμη­λό­τε­ρου) δηλω­θέ­ντος εισοδήματος.

16. ΑΜΚΑ: Ανα­γρά­φε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά ο ΑΜΚΑ του υπό­χρε­ου και της συζύ­γου ή της ή του συντρό­φου του. Ο ΑΜΚΑ δηλώ­νε­ται και για τα προ­στα­τευό­με­να τέκνα με εξαί­ρε­ση τις περι­πτώ­σεις που δεν υπο­χρε­ού­νται σε από­κτη­ση ΑΜΚΑ. Επί­σης εξαι­ρού­νται από την ανα­γρα­φή του ΑΜΚΑ και οι φορο­λο­γού­με­νοι οι οποί­οι για λόγους που άπτο­νται ευαί­σθη­των προ­σω­πι­κών τους δεδο­μέ­νων, δεν επι­θυ­μούν να γνω­στο­ποι­ή­σουν τον ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους, ούτε για τα εξαρ­τώ­με­να μέλη τους, καθώς και οι υπάλ­λη­λοι της Τρά­πε­ζας Εμπο­ρί­ου και Ανά­πτυ­ξης Εύξει­νου Πόντου

17. ΑΦΜ: Η ανα­γρα­φή του ΑΦΜ είναι υπο­χρε­ω­τι­κή μόνο για τα εξαρ­τώ­με­να μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12–2018).

18. Νέοι 18 ετών και άνω: Όσοι έχουν συμπλη­ρώ­σει το 18ο έτος της ηλι­κί­ας τους μέχρι 31.12.2018 και έχουν πραγ­μα­τι­κό ή τεκ­μαρ­τό εισό­δη­μα υπο­χρε­ού­νται να υπο­βά­λουν φορο­λο­γι­κή δήλω­ση. Τα ενή­λι­κα τέκνα που μπο­ρούν να θεω­ρη­θούν και προ­στα­τευό­με­να τέκνα, είναι υπο­χρε­ω­μέ­να να υπο­βάλ­λουν φορο­λο­γι­κή δήλω­ση όταν απο­κτούν πραγ­μα­τι­κό εισό­δη­μα ή έχουν τεκ­μαρ­τό εισόδημα.

19. Μισθοί – συντά­ξεις: Τα εισο­δή­μα­τα από μισθούς και συντά­ξεις, είναι και φέτος προ­συ­μπλη­ρω­μέ­να. Δυνα­τό­τη­τα διόρ­θω­σης δεν υπάρ­χει. Αν εμφα­νί­ζε­στε να έχε­τε εισπρά­ξει εισο­δή­μα­τα που δεν έχουν κατα­βλη­θεί, η μόνη λύση είναι να επι­κοι­νω­νή­σε­τε με τον εργο­δό­τη και να ζητή­σε­τε να σας προ­σαρ­μό­σει τις απο­λα­βές στα πραγ­μα­τι­κά δεδο­μέ­να. Αν αρνη­θεί θα πρέ­πει να κάνε­τε δήλω­ση με «επι­φύ­λα­ξη».

20. Φιλο­ξε­νού­με­νοι: Οι φορο­λο­γού­με­νοι που φιλο­ξε­νούν στην κατοι­κία τους συγ­γε­νή ή φίλο θα πρέ­πει υπο­χρε­ω­τι­κά να συμπλη­ρώ­σουν τον 007–008 και να γρά­ψουν τον ΑΦΜ του προ­σώ­που που φιλο­ξε­νούν όπως επί­σης και το διά­στη­μα για το οποίο προ­σέ­φε­ραν φιλο­ξε­νία μέσα στο 2018. Έτσι, θα κατα­στεί δυνα­τό να γίνει δια­σταύ­ρω­ση ανά­με­σα στη δήλω­ση του παρέ­χο­ντος τη φιλο­ξε­νία και του φιλοξενούμενου.

21. Προ­στα­τευό­με­να παι­διά – εξαρ­τώ­με­να μέλη: Τα ανή­λι­κα ή ενή­λι­κα παι­διά, καθώς επί­σης και τα μέλη της οικο­γε­νεί­ας του φορο­λο­γού­με­νου με ανα­πη­ρία 67% και άνω θεω­ρεί­ται ότι βαρύ­νουν τον φορο­λο­γού­με­νο εφό­σον συνοι­κούν με αυτόν και το ετή­σιο φορο­λο­γη­τέο εισό­δη­μά τους δεν υπερ­βαί­νει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρου­σιά­ζουν ανα­πη­ρία 67% και άνω.

22. Τεκ­μή­ρια: Προ­σο­χή στα τεκ­μή­ρια. Για να απο­φύ­γε­τε την πλη­ρω­μή έξτρα φόρου θα πρέ­πει να καλύ­ψε­τε τα τεκ­μή­ρια με διά­φο­ρους τρό­πους όπως ανά­λω­ση κεφα­λαί­ου προη­γού­με­νων ετών, έσο­δα από πώλη­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων ή γονι­κές παρο­χές και δωρε­ές χρη­μα­τι­κών ποσών για τις οποί­ες όμως απο­δει­κνύ­ο­νται με συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κή πρά­ξη και με ημε­ρο­μη­νία μέχρι 31 Δεκεμ­βρί­ου 2018.

23. Κατοι­κί­ες: Τα εισο­δή­μα­τα από ακί­νη­τα δηλώ­νο­νται πρώ­τα στο έντυ­πο Ε2 και μετα­φέ­ρο­νται στους αντί­στοι­χους κωδι­κούς στο Ε1.

24. Ανεί­σπρα­κτα ενοί­κια: Οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των για να απαλ­λα­γούν από την πλη­ρω­μή φόρου εισο­δή­μα­τος για ενοί­κια που δεν εισέ­πρα­ξαν το 2018 θα πρέ­πει να έχουν ασκή­σει αγω­γή κατά του ενοι­κια­στή που δεν κατα­βά­λει εγκαί­ρως τα οφει­λό­με­να ενοί­κια. Θα πρέ­πει να επι­σκε­φθούν την εφο­ρία τους για να κατα­θέ­σουν φωτο­α­ντί­γρα­φο δια­τα­γών πλη­ρω­μής, δικα­στι­κών απο­φά­σε­ων ή αγω­γών έξωσης.

25. Ανεί­σπρα­κτες απο­δο­χές: Στην περί­πτω­ση ανεί­σπρα­κτων απο­δο­χών, ο μισθω­τός φορο­λο­γού­με­νος που δια­θέ­τει βεβαί­ω­ση απο­δο­χών του εργο­δό­τη του από την οποία δεν προ­κύ­πτει ο δια­χω­ρι­σμός του εισο­δή­μα­τος από ανεί­σπρα­κτες απο­δο­χές στα έτη που ανά­γο­νται, δύνα­ται να υπο­βά­λει τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις για τη φορο­λό­γη­ση αυτών των εισο­δη­μά­των κατ’ έτος.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων