- Διαφήμιση -

Συνελήφθησαν δύο δικηγόροι για τη «μαφία των φυλακών»

Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται στην επονομαζόμενη «μαφία των φυλακών» που είχε αποκαλυφθεί κατόπιν έρευνας της Αντιτρομοκρατικής και αφορούσε έγκλειστους στον Κορυδαλλό.

Δύο δικη­γό­ροι συνε­λή­φθη­σαν με την κατη­γο­ρία ότι εμπλέ­κο­νται στη μαφία των φυλα­κών Κορυδαλλού.

Ο εφέ­της ειδι­κός ανα­κρι­τής που έχει ανα­λά­βει την υπό­θε­ση, προ­χώ­ρη­σε στην έκδο­ση ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης για τους δύο δικη­γό­ρους, τα οποία και εκτε­λέ­στη­καν καθώς σε βάρος τους φέρε­ται να υπάρ­χουν στοι­χεία που σε εμπλο­κή τους σε κάποιες ενέρ­γειες των Αλβα­νών κρα­του­μέ­νων, οι οποί­οι κατη­γο­ρού­νται ότι εκτε­λού­σαν συμβόλαια.

Η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας για τη σύλ­λη­ψη των δύο δικηγόρων:

«Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα, 28-03-2019, συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), δύο ημε­δα­ποί, ένας άντρας και μία γυναί­κα, σε εκτέ­λε­ση αντί­στοι­χων ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης του Ειδι­κού Ανα­κρι­τή Εφέ­τη Αθη­νών για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Υπ. Δικαιοσύνης: «Το κουβάρι ξεπλέκεται»

Με αφορ­μή τις σημε­ρι­νές συλ­λή­ψεις δύο δικη­γό­ρων Αθη­νών από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, με την κατη­γο­ρία της «συμ­με­το­χής σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση» που δρού­σε στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης, Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των επα­να­λαμ­βά­νει ότι παρά το καθε­στώς ανο­μί­ας που κάποιοι επι­διώ­κουν να επι­κρα­τή­σει στις φυλα­κές οι εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες απο­κα­λύ­πτο­νται και οι κατη­γο­ρού­με­νοι οδη­γού­νται ενώ­πιον της Δικαιοσύνης.

«Το κου­βά­ρι βίας και εγκλή­μα­τος, μέσα ή έξω από τις φυλα­κές, σιγά-σιγά ξεπλέ­κε­ται» ανα­φέ­ρει ο κ. Καλο­γή­ρου και προ­σθέ­τει: «Η ανά­πτυ­ξη των εγκλη­μα­τι­κών φαι­νο­μέ­νων αντι­με­τω­πί­ζε­ται μεθο­δι­κά και συγκρο­τη­μέ­να αλλά με όρους κρά­τους δικαί­ου, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι η πολι­τεία και αντα­να­κλα­στι­κά δια­θέ­τει και απο­τε­λε­σμα­τι­κή μπο­ρεί να είναι, με δεδο­μέ­νη την πολι­τι­κή βού­λη­ση της κυβέρνησης».

 

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων