- Διαφήμιση -

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Λήγει και η παράταση — Έρχονται μεγάλα πρόστιμα

Αντιμέτωποι με «τουχτερά» πρόστιμα θα βρεθούν όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 29 Ιουλίου οπότε και λήγει η παράταση.

Ο Υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Από­στο­λος Βεσυ­ρό­που­λος, ξεκα­θά­ρι­σε πως δεν θα δοθεί νέα παράταση.

«Θέλω να κατα­στή­σω σαφές ότι δεν πρό­κει­ται να δοθεί άλλη παρά­τα­ση στην προ­θε­σμία υπο­βο­λής των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων που εκπνέ­ει στις 29 Ιου­λί­ου» είπε χαρακτηριστικά.

Συμπλή­ρω­σε πως «το σύστη­μα υπο­βο­λής φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων έχει ανοί­ξει από τις 28 Μαρ­τί­ου, διά­στη­μα που θεω­ρεί­ται ικα­νό και εύλο­γο για να έχουν τη δυνα­τό­τη­τα όλοι να υπο­βάλ­λουν τις φορο­λο­γι­κές τους δηλώσεις.

Στό­χος μας είναι να εμπε­δω­θεί η εικό­να ενός Κρά­τους που θα είναι σοβα­ρό, συνε­πές και αξιό­πι­στο απέ­να­ντι στους πολί­τες, εμπνέ­ο­ντας ανά­λο­γες συμπε­ρι­φο­ρές».

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων