Την ανη­φό­ρα έχουν αρχί­σει να παίρ­νουν οι τιμές πώλη­σης των δια­με­ρι­σμά­των με τη μόδα της Airbnb και το πρό­γραμ­μα της Golden Visa να έχουν ζεστά­νει την κτη­μα­τα­γο­ρά. Η μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση στις τιμές πώλη­σης των δια­με­ρι­σμά­των κατα­γρά­φη­κε στο τελευ­ταίο τρί­μη­νο του 2018, διά­στη­μα κατά το οποίο έγι­ναν και οι περισ­σό­τε­ρες αγο­ρα­πω­λη­σί­ες ακι­νή­των αφού οι νέες αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες, οι οποί­ες ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν από την Πρω­το­χρο­νιά για τον υπο­λο­γι­σμό των φόρων μετα­βί­βα­σης, οδή­γη­σαν χιλιά­δες φορο­λο­γού­με­νους στα γρα­φεία των συμβολαιογράφων.

Η έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας με βάση τα στοι­χεία των τρα­πε­ζών έδει­ξε ότι το τελευ­ταίο τρί­μη­νο του 2018 οι τιμές των δια­με­ρι­σμά­των (σε ονο­μα­στι­κούς όρους) αυξή­θη­καν κατά μέσο όρο 2,5% σε σύγκρι­ση με το αντί­στοι­χο τρί­μη­νο του 2017, ενώ για το σύνο­λο του 2018 οι τιμές των δια­με­ρι­σμά­των αυξή­θη­καν κατά 1,5% όταν το 2017 έγρα­φαν μεί­ω­ση 1%.

Η μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση 2,7% εντο­πί­ζε­ται στις τιμές των νέων δια­με­ρι­σμά­των, δηλα­δή  ηλι­κί­ας έως 5 ετών ενώ στα «παλαιά», ηλι­κί­ας άνω των 5 ετών, οι τιμές κατα­γρά­φουν αύξη­ση 2,3%. Για το 2018, ο μέσος ετή­σιος ρυθ­μός αύξη­σης των τιμών για τα «νέα» δια­με­ρί­σμα­τα ήταν 1,7% ένα­ντι μεί­ω­σης 0,8% το 2017, ενώ ο μέσος ετή­σιος ρυθ­μός αύξη­σης για τα «παλαιά» δια­με­ρί­σμα­τα ήταν 1,3% το 2018 ένα­ντι μεί­ω­σης 1,2% το 2017.

-Που παρα­τη­ρού­νται οι μεγα­λύ­τε­ρες αυξή­σεις στις τιμές των δια­με­ρι­σμά­των στην Αθήνα;

-Ποια ήταν η μέση αύξη­ση των τιμών σε Αθή­να και Θεσσαλονίκη;

-Πού επι­κε­ντρώ­νε­ται το ενδια­φέ­ρον των αγοραστών;

Δια­βά­στε όλο το ρεπορ­τάζ στην έντυ­πη έκδο­ση των ΝΕΩΝ της Τετάρτης

Ανε­βαί­νουν οι τιμές σε Αθή­να, Θεσσαλονίκη