- Διαφήμιση -

Συμπλοκή διακινητών ναρκωτικών στον Προαστιακό μπροστά στους επιβάτες

Η ανακοίνωση και η συγγνώμη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Λόγω συμπλο­κής που σημειώ­θη­κε μετα­ξύ δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών, προ­κλή­θη­κε σήμε­ρα ανα­στά­τω­ση στον Προαστιακό.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σήμε­ρα το πρωί, στο δρο­μο­λό­γιο των 8:59 Κιά­το — Πει­ραιάς και στο σταθ­μό των Μεγά­ρων επι­βι­βά­στη­καν στον Προ­α­στια­κό δια­κι­νη­τές απα­γο­ρευ­μέ­νων ουσιών και συνε­πλά­κη­σαν, ενώ­πιον των επιβατών.

Με παρέμ­βα­ση του προ­σω­πι­κού της αμα­ξο­στοι­χί­ας οι δρά­στες απο­βι­βά­στη­καν στο σταθ­μό Άνω Λιό­σια και απο­χώ­ρη­σαν, όχι όμως πριν δημιουρ­γή­σουν την ανα­με­νό­με­νη ανα­στά­τω­ση στους επι­βά­τες μας.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ «έχει πολ­λές φορές ζητή­σει την παρέμ­βα­ση και αρω­γή της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας για την εξά­λει­ψη παρό­μοιων περι­στα­τι­κών, με πιο πρό­σφα­τη αυτή πριν από δύο εβδο­μά­δων, δεδο­μέ­νου ότι οι εται­ρεί­ες security — τις οποί­ες χρη­σι­μο­ποί­η­σε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ- νομι­κά δεν έχουν δυνα­τό­τη­τα παρέμβασης.

Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία δεσμεύ­τη­κε ότι θα προ­χω­ρή­σει σε επι­χει­ρή­σεις για την επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των που δυστυ­χώς ταλαι­πω­ρούν τους επι­βά­τες μας και δυσφη­μούν την εται­ρεία μας.

Σε κάθε περί­πτω­ση, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ζητά συγ­γνώ­μη από τους επι­βά­τες που έγι­ναν ή γίνο­νται μάρ­τυ­ρες τέτοιων δυσά­ρε­στων περι­στα­τι­κών και δεσμεύ­ε­ται ότι θα συνε­χί­σει να προ­βαί­νει σε κάθε νόμι­μη ενέρ­γεια που συν­δρά­μει στην εξά­λει­ψή τους», τονί­ζε­ται στη σχε­τι­κή ανακοίνωση.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων