- Διαφήμιση -

Το Μαξίμου τρέχει να προστατεύσει τον υπάλληλό του

Σε μια πρωτοφανή επίθεση με ψευδές και συκοφαντικό περιεχόμενο προχώρησε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον Κώστα Βαξεβάνη

Φαί­νε­ται πως η συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια που κάνα­με να απο­δο­μή­σου­με το τρο­με­ρό αφή­γη­μα (σε μεγά­λο βαθ­μό ανα­κυ­κλώ­νο­ντας ήδη γνω­στά, άσχε­τα στοι­χεία) του Κώστα Βαξε­βά­νη ενό­χλη­σε το Μέγα­ρο Μαξί­μου, πιθα­νώς για­τί είχε επεν­δύ­σει πολι­τι­κά και επι­κοι­νω­νια­κά σε αυτό.

Βλέ­πε­τε, όταν οι δημο­σκο­πή­σεις δεν πάνε καλά και οι πολί­τες δεν πεί­θο­νται, τότε ανα­κα­λύ­πτο­νται οι «εχθροί».

Μόνο που στην προ­σπά­θειά του να απα­ντή­σει το Μέγα­ρο Μαξί­μου –και έτσι να υπε­ρα­σπι­στεί τον περί­που υπάλ­λη­λό του Κώστα Βαξε­βά­νη– ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο.

Για­τί με κάποια πράγ­μα­τα δεν παίζουμε.

Το γρα­φείο τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού, τμή­μα της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας του πρω­θυ­πουρ­γού δεν είναι τρολ του ΣΥΡΙΖΑ που σχο­λιά­ζει υπό καθε­στώς ανω­νυ­μί­ας στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Η γενι­κή γραμ­μα­τεία του πρω­θυ­πουρ­γού είναι αυτο­τε­λής δημό­σια υπη­ρε­σία, με επι­κε­φα­λής την κ. Γιάν­να Πεπ­πέ, δικη­γό­ρο και παλαιά συμ­φοι­τή­τρια του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας Δημή­τρη Τζα­να­κό­που­λου, ενώ το γρα­φείο τύπου, με επι­κε­φα­λής τον έμπει­ρο δημο­σιο­γρά­φο και κάπο­τε κομ­μου­νι­στή (αλλά όχι πλέ­ον) Θανά­ση Καρ­τε­ρό είναι τμή­μα της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας του πρωθυπουργού.

Αυτή λοι­πόν η δημό­σια υπη­ρε­σία, που είναι τμή­μα του κρά­τους, έβγα­λε μια ανα­κοί­νω­ση την οποία εάν την είχε βγά­λει οποιοσ­δή­πο­τε άλλος κατά μέλους της κυβέρ­νη­σης ή ακό­μη και απλού μέλους του ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν ήδη κατα­θέ­σει μήνυση.

Για­τί το πρω­το­φα­νές αυτό κεί­με­νο χωρίς καμία από­δει­ξη ή στοι­χείο και χωρίς καμία ανά­λο­γη δήλω­ση των αστυ­νο­μι­κών ή των εισαγ­γε­λι­κών αρχών, απο­δί­δει στον Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη την ευθύ­νη για την χτε­σι­νο­βρα­δι­νή διάρ­ρη­ξη στα γρα­φεία της εφη­με­ρί­δας Documento, υπο­στη­ρί­ζει ότι υπάλ­λη­λοί του παίρ­νουν τηλέ­φω­νο και απει­λούν βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χρη­σι­μο­ποιεί μεθό­δους μαφί­ας κι ότι ανή­κει στους «Δον Κορ­λε­ό­νε επιχειρηματίες».

Έχει η κ. Γιάν­να Πεπ­πέ ή ο κ. Καρ­τε­ρός οποιο­δή­πο­τε στοι­χείο που να τεκ­μη­ριώ­νει αυτούς τους ισχυ­ρι­σμούς ότι είναι ο Μαρι­νά­κης πίσω από τη διάρ­ρη­ξη στο Documento ή τα υπο­τι­θέ­με­να απει­λη­τι­κά μηνύματα;

Μπο­ρούν να πουν ονόματα;

Μπο­ρούν να προ­σκο­μί­σουν αποδείξεις;

Τον χαρα­κτη­ρι­σμό «Δον Κορ­λε­ό­νε» και «μαφία» μπο­ρούν να τον τεκ­μη­ριώ­σουν με βάση στοι­χεία, απο­δεί­ξεις, ονό­μα­τα και διευ­θύν­σεις, εισαγ­γε­λι­κές έρευ­νες και κατα­δι­κα­στι­κές αποφάσεις;

Εάν βρε­θούν η κ. Πεπ­πέ ή ο κ. Καρ­τε­ρός εγκα­λού­με­νοι στα ποι­νι­κά και αστι­κά δικα­στή­ρια για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση, θα μπο­ρέ­σουν να τεκ­μη­ριώ­σουν τους χαρα­κτη­ρι­σμούς που εξα­πο­λύ­ουν ή μήπως θα ανακαλέσουν;

Για­τί ούτε η κυβέρ­νη­ση ούτε το Μέγα­ρο Μαξί­μου έχουν το δικαί­ω­μα να εξα­πο­λύ­ουν κατη­γο­ρί­ες χωρίς στοιχεία.

Εάν έχουν στοι­χεία ας πάνε στον Εισαγγελέα.

Αλλά δεν έχουν και το ξέρουν.

Αυτό που έχου­με μπρο­στά μας δεν έχει σχέ­ση ούτε με προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση, ούτε με δημοκρατία.

Έχου­με το χει­ρό­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο ανά­με­σα στην στα­λι­νι­κή αντί­λη­ψη ότι κάποιος είναι ένο­χος μέχρις απο­δεί­ξε­ως του αντι­θέ­του και την κουλ­τού­ρα της τρο­λιάς και της δια­δι­κτυα­κής λάσπης που διά­φο­ροι  διάτ­το­ντες αστέ­ρες της δήθεν «αρι­στε­ράς» εξά­σκη­σαν στο facebook και το twitter.

Είναι η λογι­κή ότι οι δίκες γίνο­νται στο δια­δί­κτυο και η πολι­τι­κή σημαί­νει  χοντρά­δες και emoticon.

Είναι η κουλ­τού­ρα μιας δήθεν «αρι­στε­ράς» που εφαρ­μό­ζει μνη­μό­νια, γίνε­ται ο καλύ­τε­ρος φίλος των Αμε­ρι­κα­νών και μετά «κατα­σκευά­ζει εχθρούς».

Είναι η κατά­ντια αυτών που βγή­καν στο όνο­μα του «ηθι­κού πλε­ο­νε­κτή­μα­τος», για να επι­διώ­ξουν ανά­λο­γες μορ­φές δια­πλο­κής με τους προηγούμενους.

Μόνο που τώρα ξεπερ­νά­νε τα όρια.

Η χώρα δεν έχει ανά­γκη από γρα­φεία Τύπου που υπο­κα­θι­στούν τη δικαιο­σύ­νη, ούτε από πρω­θυ­πουρ­γούς που αντί να λύνουν προ­βλή­μα­τα λει­τουρ­γούν ως οπα­δοί του κάθε Βαξεβάνη.

Η λασπο­λο­γία, η συκο­φα­ντία και το ψεύ­δος δεν μπο­ρούν ανα­γο­ρεύ­ο­νται σε επί­ση­μη κρα­τι­κή πολιτική.

Για­τί οι κυβερ­νή­σεις αλλά­ζουν (ευτυ­χώς), αλλά οι θεσμοί μένουν. Και πρέ­πει να προστατευτούν.

Υστε­ρό­γρα­φο: Ευτυ­χώς η Ελλά­δα παρα­μέ­νει ακό­μη ένα ευνο­μού­με­νο κρά­τος στο οποίο δικά­ζουν οι δικα­στές κι όχι το Μέγα­ρο Μαξίμου.

Οι λασπο­λό­γοι και τα επί­ση­μα τρολ της κυβέρ­νη­σης θα βρουν στα δικα­στή­ρια την απά­ντη­σή τους.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων