- Διαφήμιση -

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να απαλλαγούμε από τον Καρνάβαλο που μας κυβερνά

«Δεν είναι πλημμέλημα, είναι κακούργημα» τόνισε, αναφερόμενη στις κατηγορίες και τις ποινικές ευθύνες για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Εναρ­μο­νι­σμέ­νη με το εορ­τα­στι­κό, απο­κριά­τι­κο κλί­μα εμφα­νί­στη­κε το πρωί της Κυρια­κής στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΣΚΑΪ η επι­κε­φα­λής της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας, Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου, η οποία, ανα­φε­ρό­με­νη στην κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Πρέ­πει να απαλ­λα­γού­με από τον Καρ­νά­βα­λο που μας κυβερνά».

Για μια ακό­μα φορά, η κυρία Κων­στα­ντο­πού­λου τα έβα­λε με τους πρώ­ην πολι­τι­κούς της συντρό­φους, μην διστά­ζο­ντας να χαρα­κτη­ρί­σει «απα­τε­ώ­να» τον Αλέ­ξη Τσί­πρα. «Οι απα­τε­ώ­νες πάντο­τε πεί­θουν, για­τί αν δεν ήταν απα­τε­ώ­νες, δεν θα έπει­θαν» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βουλής.

Με αφορ­μή, δε, την εισαγ­γε­λι­κή διά­τα­ξη για τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι, βάσει της οποί­ας 20 εμπλε­κό­με­νοι κατη­γο­ρού­νται για πλημ­με­λή­μα­τα, η κυρία Κων­στα­ντο­πού­λου επέ­μει­νε ότι οι κατη­γο­ρί­ες θα έπρε­πε να είναι σε κακουρ­γη­μα­τι­κό βαθ­μό, ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ως υπεύ­θυ­νους τόσο τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα όσο και όλους όσους συμ­με­τεί­χαν στη σύσκε­ψη-παρω­δία στο Συντο­νι­στι­κό της Πυρο­σβε­στι­κής, τη νύχτα της 23ης Ιου­λί­ου 2018, κάνο­ντας ότι δεν γνώ­ρι­ζαν για νεκρούς, παρό­τι πλέ­ον έχει απο­δει­χθεί το αντί­θε­το. Η επι­κε­φα­λής της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας ανέ­φε­ρε τα ονό­μα­τα των κ.κ. Σκουρ­λέ­τη, Τόσκα, Φάμελ­λου, Πολά­κη , ενώ δεν εξαί­ρε­σε από το «κάδρο» των ευθυ­νών και την περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, Ρένα Δούρου.

Χαρα­κτή­ρι­σε «κού­φια» την ανά­λη­ψη της πολι­τι­κής ευθύ­νης για τη φονι­κή πυρ­κα­γιά με τους 100 νεκρούς από τον πρω­θυ­πουρ­γό, Αλέ­ξη Τσί­πρα, υπο­στη­ρί­ζο­ντας εκ νέου ότι θα έπρε­πε να είχε παραιτηθεί.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων