- Διαφήμιση -

Αποκάλυψη για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού! «Θα ανατινάξουν τον Κώστα Καραμανλή μέσα στο ΙΧ του»

Σειρά ερωτημάτων για ύπαρξη σχεδίου δολοφονίας – το 2008- του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή που οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, εκφράζουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των αρχών ασφαλείας αλλά και των μυστικών υπηρεσιών που κατείχαν κρίσιμα πόστα εκείνη την περίοδο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τότε είχε πράγ­μα­τι υπάρ­ξει προει­δο­ποί­η­ση του κ. Καρα­μαν­λή από ανώ­τα­τα στε­λέ­χη της Κατε­χά­κη για πιθα­νό σχέ­διο δολο­φο­νί­ας σε βάρος του, ενώ είχε ζητη­θεί από την προ­σω­πι­κή του φρου­ρά να λάβει έκτα­κτα μέτρα ασφα­λεί­ας. Ομως, από την άλλη πλευ­ρά, παρά­γο­ντες του Υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη μιλού­σαν για «ασα­φείς πλη­ρο­φο­ρί­ες» και για περί­ερ­γα παι­γνί­δια ξένων παρα­γό­ντων πίσω από το «σχέ­διο δολο­φο­νί­ας του κ. Καρα­μαν­λή». Η ποι­νι­κή δίω­ξη βασί­ζε­ται σε πολυ­σέ­λι­δο απόρ­ρη­το έγγρα­φο της ΕΥΠ που συντά­χθη­κε στις 5 Φεβρουα­ρί­ου 2009 και το οποίο δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε το προη­γού­με­νο καλο­καί­ρι. Στο έγγρα­φο υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για σχέ­διο δολο­φο­νί­ας του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού αλλά και σε νέο κύμα υπο­κλο­πών με στό­χο Ελλη­νες και ξένους πολιτικούς.

Το έγγρα­φο της ΕΥΠ

Στο έγγρα­φο της ΕΥΠ υπάρ­χει επί­κλη­ση ενός ενη­με­ρω­τι­κού δελ­τί­ου που φέρε­ται να συνέ­τα­ξε «ρώσος αξιω­μα­τού­χος» που σχε­τί­ζε­ται με την Ρωσι­κή Ομο­σπον­δια­κή Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας (FSB), ουσια­στι­κά δια­δό­χου της KGB.

Σύμ­φω­να με το έγγρα­φο αυτό στην Ελλά­δα είχε έλθει από τον Μάρ­τιο του 2008 μια ομά­δα 19 στε­λε­χών της FSB.
Αφορ­μή για τη σύστα­ση της συγκε­κρι­μέ­νης ομά­δας φέρε­ται ότι ήταν η «από­πει­ρα τηλε­φω­νι­κής υπο­κλο­πής συνο­μι­λιών μετα­ξύ των κυρί­ων Κ. Καρα­μαν­λή του ρώσου Προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν και του τότε Βούλ­γα­ρου Προ­έ­δρου Γκε­όρ­γκι Παρβάνοφ».

Οπως μνη­μο­νεύ­ε­ται στο υπη­ρε­σια­κό δελ­τίο «στό­χος της εν λόγω ομά­δας ήταν η διορ­γά­νω­ση επι­χει­ρή­σε­ων «αντι­πα­ρα­κο­λού­θη­σης», κατά τις οποί­ες είχαν σκο­πό να εντο­πί­σουν τα άτο­μα που παρα­κο­λου­θού­σαν τις κινή­σεις του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού». Ωστό­σο στο έγγρα­φο ανα­φέ­ρε­ται ότι η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα της FSB «εντό­πι­σε σχέ­διο επί­θε­σης εις βάρος του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού κ Καρα­μαν­λή με σκο­πό την ανα­βο­λή ή τη ματαί­ω­ση της ενερ­γεια­κής πολι­τι­κής της χώρας», όπως σημειώ­νε­ται χαρακτηριστικά.

Όπως ανα­φέ­ρει το εν λόγω έγγρα­φο, σε μία του­λά­χι­στον περί­πτω­ση, οι ομά­δες των πρα­κτό­ρων της FSB ήρθαν πρό­σω­πο με πρό­σω­πο με τους άνδρες που παρα­κο­λου­θού­σαν το αυτο­κί­νη­το του έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού στην περιο­χή της Νέας Μάκρης Αττι­κής. Το συγκε­κρι­μέ­νο συμ­βάν τοπο­θε­τεί­ται χρο­νι­κά μετα­ξύ 20 και 25 Απρι­λί­ου 2008, ενώ όπως τονί­ζε­ται η «εμπλο­κή» δεν κρά­τη­σε πάνω από 30 δευ­τε­ρό­λε­πτα. Ωστό­σο, όπως επί­σης κατα­γρά­φε­ται στο έγγρα­φο, οι δύο ύπο­πτοι για την «δολο­φο­νία του πρω­θυ­πουρ­γού», που επέ­βαι­ναν σε ένα Βαν, διέ­φυ­γαν από τον χώρο της εμπλο­κής χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μοτο­σι­κλέ­τα τύπου εντού­ρο. Μέσα στο Βαν οι Ρώσοι επι­κα­λού­νται ότι εντό­πι­σαν εκρη­κτι­κές ύλες αλλά και χάρ­τες που έδει­χναν ότι το σχέ­διο δολο­φο­νί­ας του Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γού είχε εκπο­νη­θεί από μέλη δυτι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών αλλά και της ισραη­λι­νής Mossad.

Τι λένε όμως οι Ελλη­νες αξιω­μα­τού­χοι γι αυτήν την περί­ερ­γη ιστο­ρία και ποια είναι τα πραγ­μα­τι­κά περιστατικά;
Σύμ­φω­να με τότε στε­λέ­χη της λεω­φό­ρου Κατε­χά­κη, ο «ρώσος αξιω­μα­τού­χος» που εμφα­νί­ζε­ται σαν συντά­κτης του πλη­ρο­φο­ρια­κού δελ­τί­ου είναι ένας υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος της ρωσι­κής πρε­σβεί­ας στην Αθή­να που είναι «σύν­δε­σμος» με την ρωσι­κή FSB. Ο συγκε­κρι­μέ­νος αξιω­μα­τού­χος έχει πολυ­ε­τή παρου­σία στην χώρα μας και θεω­ρεί­ται ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης εμπει­ρί­ας. Μετά την απο­στο­λή του ρωσι­κού εγγρά­φου η υπό­θε­ση ανα­τέ­θη­κε στην Γ’ Διεύ­θυν­ση Αντι­κα­τα­σκο­πί­ας της ΕΥΠ.

Οπως ανέ­φε­ρε σε εφη­με­ρί­δα, υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος της ΕΥΠ που ασχο­λή­θη­κε με την υπό­θε­ση «το έγγρα­φο αυτό των Ρώσων μας προ­κά­λε­σε μεγά­λη έκπλη­ξη. Κατ’ αρχάς, μέχρι τότε, δεν είχα­με καμία πλη­ρο­φο­ρία για ζήτη­μα υπο­κλο­πών των συνο­μι­λιών των κ.κ. Καρα­μαν­λή, Πού­τιν και Παρ­βά­νοφ. Και το εντυ­πω­σια­κό είναι ότι η επι­χεί­ρη­ση των Ρώσων εμφα­νί­ζε­ται να είχε χρο­νο­κα­θυ­στέ­ρη­ση δύο χρόνων…».

Οι κ.κ. Καρα­μαν­λής, Πού­τιν και Παρ­βά­νοφ είχαν συνά­ντη­ση στις 4 Σεπτεμ­βρί­ου 2006 στο Μέγα­ρο Μαξί­μου, με κύριο ενδια­φέ­ρον την κατα­σκευή του αγω­γού φυσι­κού αερί­ου Μπουρ­γκάς – Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Από τότε είχαν ορι­σμέ­νες τηλε­φω­νι­κές συζη­τή­σεις, κυρί­ως εκεί­νο το χρο­νι­κό διά­στη­μα. Από τότε ουδέ­πο­τε ο κ. Πού­τιν είχε έλθει ξανά στην Ελλά­δα. Επί­σης ο κ. Παρ­βά­νοφ είχε το 2009 και το 2010 συνα­ντή­σεις με τον κ. Καρα­μαν­λή, ενώ και το 2010 είχε έλθει πάλι στην χώρα μας όπου συνά­ντη­σε μέλη της κυβέρ­νη­σης Παπανδρέου.

Ενα από τα ερω­τή­μα­τα είναι λοι­πόν, πώς δια­πι­στώ­θη­κε «υπο­κλο­πή» των διε­θνών τηλε­φω­νι­κών κλή­σε­ων που φέρε­ται να είχαν – ο καθέ­νας από την χώρα του- οι κ.κ. Πού­τιν, Παρ­βά­νοφ και Καρα­μαν­λής. Πώς δια­πι­στώ­θη­κε, δηλα­δή, εξ απο­στά­σε­ως η υπο­κλο­πή και πως οι Ρώσοι ερευ­νη­τές προσ­διό­ρι­σαν αυτήν την κατα­γρα­φή των τηλε­φω­νι­κών κλή­σε­ων μόνο στις συνο­μι­λί­ες των τριών πολι­τι­κών κι όχι για παρά­δειγ­μα στις συνο­μι­λί­ες του κ. Καρα­μαν­λή με άλλους ξένες ηγέτες.

Είναι μάλι­στα ακό­μη ενδει­κτι­κό ότι άγνοια για αυτήν την «υπο­κλο­πή» είχαν και Βούλ­γα­ροι διπλω­μά­τες στην Αθή­να, που ρωτή­θη­καν σχετικά.

 

Πηγή irafina.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων