- Διαφήμιση -

Τι σημαίνει ένα «Γ» ζωγραφισμένο στο κουδούνι σας

Όχι δεν πρόκειται για σημάδι επίδοξων ληστών

Παρα­τη­ρή­σα­τε ότι κάποιος έχει σημειώ­σει το γράμ­μα Γ, δίπλα στο όνο­μά σας, στο θυρο­τη­λέ­φω­νο της πολυ­κα­τοι­κί­ας σας; Ήρθε η ώρα να μάθε­τε τι σημαί­νει αυτό. Με μία γρή­γο­ρη ματιά στο δια­δί­κτυο θα δια­πι­στώ­σε­τε ότι έχουν κατα­σκευα­στεί διά­φο­ρα ευφά­ντα­στα σενά­ρια για το τι μπο­ρεί να σημαί­νει. Επι­κρα­τέ­στε­ρη θεω­ρία είναι ότι κάποια σπεί­ρα διαρ­ρη­κτών σας έχει βάλει στο μάτι. Μην ανη­συ­χεί­τε! Κανείς δεν πρό­κει­ται να διαρ­ρή­ξει το σπί­τι σας επει­δή το Γ μπή­κε στο θυρο­τη­λέ­φω­νό σας.

Το thestival.gr έψα­ξε και έμα­θε την αλήθεια.

Το Γ δίπλα στο όνο­μά σας το έγρα­ψε κάποιος δια­νο­μέ­ας φαγη­τού που έφε­ρε στην πόρ­τα σας τον καφέ ή το φαγη­τό σας. Για ποιο λόγο το έκα­νε; Για­τί δεν του δώσα­τε πουρ­μπουάρ. Ο δια­νο­μέ­ας άφη­σε το απο­τύ­πω­μά του για να γνω­ρί­ζουν όλοι οι δια­νο­μείς που θα σας εξυ­πη­ρε­τή­σουν ότι δεν δίνε­τε φιλο­δώ­ρη­μα. Πρό­κει­ται για έναν κώδι­κα επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ των ντελιβεράδων.

«Είναι το πρώ­το γράμ­μα της λέξης γύφτος. Τα τελευ­ταία χρό­νια οι ντε­λι­βε­ρά­δες ποντά­ρου­με πολύ στα φιλο­δω­ρή­μα­τα για να αυξή­σου­με το εισό­δη­μά μας. Κάποιοι από το συνά­φι μας σκέ­φτη­καν ότι με το Γ στο θυρο­τη­λέ­φω­νο θα γνω­ρί­ζουν όλοι οι πακε­τά­δες αν ο συγκε­κρι­μέ­νος πελά­της δίνει πουρ­μπουάρ» εξη­γεί στο thestival.gr δια­νο­μέ­ας φαγη­τού με αρκε­τά χρό­νια στο επάγγελμα.

Στο ερώ­τη­μα «τι συμ­βαί­νει στους πελά­τες που έχουν το Γ δίπλα στο όνο­μά τους, στο θυρο­τη­λέ­φω­νο», ο έμπει­ρος δια­νο­μέ­ας δεν έχει την απά­ντη­ση. «Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρ­χει πακε­τάς που θα φτύ­σει μέσα στο φαγη­τό κάποιου πελά­τη. Προ­σω­πι­κά πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό το στα­μπά­ρι­σμα. Μπο­ρεί ο άλλος να μην έχει την οικο­νο­μι­κή άνε­ση για να δώσει φιλο­δώ­ρη­μα. Τι πρέ­πει να τον κάνου­με; Να τον κρε­μά­σου­με;» σχο­λιά­ζει ο διανομέας.

Τώρα που γνω­ρί­ζε­τε ότι το Γ δίπλα στο όνο­μά σας σημαί­νει ότι είστε «γύφτος» επει­δή δεν δίνε­τε πουρ­μπουάρ μπο­ρεί­τε να λάβε­τε τα μέτρα σας. Η αφαί­ρε­ση του τρί­του γράμ­μα­τος της αλφα­βή­του από το θυρο­τη­λέ­φω­νό σας θα ήταν μια έξυ­πνη κίνηση.

 

Πηγή www.protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων