- Διαφήμιση -

Αυτόφωρο για όποιον βασανίζει τα ζώα με εγκύκλιο του Αρείου Πάγου

Αυτόφωρο για τους βασανιστές ζώων και μήνυση χωρίς την καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ -που ισχύει για τις άλλες περιπτώσεις μηνύσεων- αφού πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα, ζητεί με ερμηνευτική εγκύκλιο της νομοθεσίας προστασίας των ζώων ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος – Εμμανουήλ Παπαδάκης ανοίγοντας ομπρέλα προστασίας στους τετράποδους αδέσποτους και μη.

«Μεί­ζο­νος σημα­σί­ας θέμα, καθί­στα­ται και η ανα­φο­ρά στην αστυ­νο­μι­κή αρχή ότι πρό­κει­ται για αυτε­παγ­γέλ­τως διω­κό­με­νο έγκλη­μα για το οποίο δεν προ­α­παι­τεί­ται η κατα­βο­λή του παρα­βό­λου των 100 ευρώ, ως ισχύ­ει για τα κατ’ έγκλη­ση διω­κό­με­να εγκλή­μα­τα, αλλά και η τήρη­ση της αυτο­φώ­ρου δια­δι­κα­σί­ας, κρί­νε­ται ανα­γκαία για τον κολα­σμό του εγκλή­μα­τος αυτού που έχει βαρύ­νου­σα εγκλη­μα­τι­κή απα­ξία» σημειώ­νει στην εγκύ­κλιο ο κ. Παπαδάκης.

Ερμη­νεύ­ο­ντας τον Ν. 4039/2012 ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου και πρό­ε­δρος της Ένω­σης Εισαγ­γε­λέ­ων Ελλά­δος τονί­ζει τις σοβα­ρές ποι­νι­κές κυρώ­σεις που προ­βλέ­πο­νται για βασα­νι­σμό, κακο­ποί­η­ση, κακή και βάναυ­ση μετα­χεί­ρι­ση οποιου­δή­πο­τε είδους ζώου, καθώς και οποια­δή­πο­τε πρά­ξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδί­ως η δηλη­τη­ρί­α­ση, το κρέ­μα­σμα, ο πνιγ­μός, το κάψι­μο, η σύν­θλι­ψη και ο ακρωτηριασμός.

Όταν πρό­κει­ται για πρά­ξη που αφο­ρά σε θερα­πευ­τι­κό σκο­πό, όπως η στεί­ρω­ση, δεν θεω­ρεί­ται ακρω­τη­ρια­σμός. Σε περί­πτω­ση τραυ­μα­τι­σμού ζώου συντρο­φιάς σε τρο­χαίο ατύ­χη­μα, προ­βλέ­πε­ται ότι ο υπαί­τιος υπο­χρε­ού­ται να ειδο­ποι­ή­σει άμε­σα τον οικείο Δήμο, προ­κει­μέ­νου να παρα­σχε­θεί στο τραυ­μα­τι­σμέ­νο ζώο η απα­ραί­τη­τη κτη­νια­τρι­κή φροντίδα.

Ο ανώ­τα­τος εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός, τονί­ζει ακό­μη ότι εκτός από την ενερ­γη­τι­κή κακο­ποί­η­ση υπάρ­χει και η παθη­τι­κή κακο­ποί­η­ση, όπως για παρά­δειγ­μα η μόνι­μη αλυσ­σό­δε­ση, η παρο­χή ακα­τάλ­λη­λης τρο­φής, η έλλει­ψη φρο­ντί­δας για κτη­νια­τρι­κή περί­θαλ­ψη σε περί­πτω­ση ασθε­νειών τους και άλλα.

«Περι­λαμ­βά­νο­νται ενδει­κτι­κά, η έλλει­ψη κατα­λύ­μα­τος, το ακα­τάλ­λη­λο κατά­λυ­μα ή τα στε­νά κλου­βιά, η μόνι­μη αλυ­σό­δε­ση, η ακα­τάλ­λη­λη τρο­φή, η μόνι­μη παρα­μο­νή σε μπαλ­κό­νια, ταρά­τσες, η έλλει­ψη νερού ή νερού μη κατάλ­λη­λου, χώροι μη στε­γνοί και καθα­ροί, ροστα­τευό­με­νοι από τις και­ρι­κές συν­θή­κες, η έλλει­ψη φρο­ντί­δας για κτη­νια­τρι­κή περί­θαλ­ψη σε περί­πτω­ση ασθε­νειών τους, αλλά και τον τακτι­κό εμβο­λια­σμό και την απο­πα­ρα­σί­τω­σή τους, η έλλει­ψη καθη­με­ρι­νής άσκη­σης και περι­πά­του» σημειώ­νε­ται στην εγκύκλιο.

Επί­σης, σύμ­φω­να με τον κ. Παπα­δά­κη, η περι­συλ­λο­γή και η δια­χεί­ρι­ση αδέ­σπο­των ζώων συντρο­φιάς απο­τε­λεί υπο­χρέ­ω­ση των δήμων, αλλά μπο­ρεί να ασκεί­ται και από συν­δέ­σμους δήμων, καθώς και από φιλο­ζω­ι­κές ενώ­σεις και σωμα­τεία σε συνερ­γα­σία με τους δήμους, εφό­σον δια­θέ­τουν τις κατάλ­λη­λες υποδομές.

Για την περι­συλ­λο­γή των αδέ­σπο­των ζώων συντρο­φιάς, συγκρο­τού­νται συνερ­γεία από άτο­μα κατάλ­λη­λα εκπαι­δευ­μέ­να και έμπει­ρα στην αιχ­μα­λω­σία ζώων συντρο­φιάς που καθο­δη­γού­νται από κτη­νί­α­τρο. Εξάλ­λου, απα­γο­ρεύ­ε­ται η χρη­σι­μο­ποί­η­ση κάθε είδους ζώου σε τσίρ­κο ή θία­σο, όπως απα­γο­ρεύ­ε­ται η εκτρο­φή, εκπαί­δευ­ση και χρη­σι­μο­ποί­η­ση ζώων για κάθε είδους μονο­μα­χί­ες, όπως επί­σης απα­γο­ρεύ­ε­ται η εκτρο­φή και χρη­σι­μο­ποί­η­ση σκύ­λων και γατών για παρα­γω­γή γού­νας, δέρ­μα­τος, κρέ­α­τος ή για παρα­σκευή φαρ­μα­κευ­τι­κών ή άλλων ουσιών.

Επι­ση­μαί­νε­ται ακό­μη στην εγκύ­κλιο ότι επι­τρέ­πε­ται η μετα­φο­ρά ζώων στα ταξί και επι­βα­τη­γά πλοία, εφό­σον τα ζώα είναι τοπο­θε­τη­μέ­να σε ασφα­λές κλου­βί μετα­φο­ράς και συνο­δεύ­ο­νται από τον ιδιο­κτή­τη ή τον κάτο­χό τους. Ως αρμό­δια όργα­να βεβαί­ω­σης των παρα­βά­σε­ων ορί­ζο­νται με το Ν. 4039/12 η Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία, η θηρο­φυ­λα­κή των κυνη­γε­τι­κών συλ­λό­γων, καθώς και οι υπάλ­λη­λοι των τελω­νεί­ων και των Σταθ­μών Υγειο­νο­μι­κού Ελέγχου.

Αν δε λει­τουρ­γεί η υπη­ρε­σία της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας, αρμό­δια είναι κάποια από τις υπό­λοι­πες υπη­ρε­σί­ες του Δήμου. Συνε­πώς, όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην εγκύ­κλιο, η βού­λη­ση του νομο­θέ­τη ήταν να αφαι­ρέ­σει την αρμο­διό­τη­τα αυτή από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία και να την ανα­θέ­σει, απο­κλει­στι­κά, στη Δημο­τι­κή Αστυνομία.

 

Πηγή www.newsone.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων