- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βάρκιζα: Τι λέει ο δικηγόρος της 30χρονης που κάηκε ζωντανό το μωρό της

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις

Προ­θε­σμία να απο­λο­γη­θεί τη Δευ­τέ­ρα ενώ­πιον της ανα­κρί­τριας πήρε η μητέ­ρα του άτυ­χου μωρού, που κάη­κε ζωντα­νό μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα της Βάρκιζας.

«Το έδε­να και έβγαι­να για καφέ», φέρε­ται να υπο­στή­ρι­ξε με απά­θεια στις αρχές.

Ο δικη­γό­ρος της κατη­γο­ρού­με­νης, Σπύ­ρος Δημη­τρί­ου, μιλώ­ντας στο Star ανα­φέρ­θη­κε άγνω­στες πτυ­χές για την πελά­τισ­σά του.

- Δια­φή­μι­ση -

Όπως είπε ο ίδιος, η 30χρονη έχει λάβει στο παρελ­θόν ψυχια­τρι­κή αγωγή:

«Δεν γνω­ρί­ζω αν έδε­νε το παι­δί, αν όντως το άφη­νε μόνο του, μάλ­λον θα το έδε­νε. Μια συμπε­ρι­φο­ρά τέτοια ωστό­σο, με ανη­συ­χεί για την ψυχο­λο­γι­κή της κατά­στα­ση. Πρέ­πει να δού­με τις συν­θή­κες του ατυ­χή­μα­τος και να δού­με επί­σης σε τι κατά­στα­ση είναι η ίδια.

Δια­πί­στω­σα ένα παγω­μέ­νο συναί­σθη­μα που μπο­ρεί να είναι από την απώ­λεια ή μπο­ρεί να είναι ένα εγκα­θι­δρυ­μέ­νο νόση­μα ψυχι­κό, για­τί είναι ένα κορί­τσι που έχει περά­σει πολλά.

Έχου­με ενδεί­ξεις ότι υπάρ­χει κάποια ψυχο­πα­θο­λο­γία στην κατη­γο­ρού­με­νη, καθώς στο παρελ­θόν έχει λάβει ψυχια­τρι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή. Επί­σης, είναι ενδει­κτι­κό το παρελ­θόν της, που είναι πολύ “μαύ­ρο” και επι­βα­ρυ­μέ­νο», κατέ­λη­ξε ο κ. Δημητρίου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ώρα 01: 20 τα ξημε­ρώ­μα­τα. Το μικρό δια­μέ­ρι­σμα στην οδό Έρι­δος στη Βάρ­κι­ζα φλέ­γε­ται! Μέσα κοι­μά­ται μια ψυχού­λα μόλις 1,5 ετών. Το μωρό είναι σ’ ένα διπλό κρε­βά­τι, σκε­πα­σμέ­νο με μια ηλε­κτρι­κή κου­βέρ­τα. Δίπλα του βρί­σκε­ται μια σόμπα, η οποία ήταν ανοι­χτή όλη την ημέ­ρα. Κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα από εκεί ξεκί­νη­σε η φωτιά, με το μωρά­κι να μην μπο­ρεί να αντι­δρά­σει. Οι πυρο­σβέ­στες σοκά­ρο­νται από την εικό­να της απαν­θρα­κω­μέ­νης μικρούλας.

Το άτυ­χο κορι­τσά­κι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ήταν μόνο του στο δια­μέ­ρι­σμα σχε­δόν όλο το 24ωρο! Η 30χρονη πήγαι­νε για λίγο, έβλε­πε ότι είναι καλά και ξανά έφευ­γε! Το μωρό ήταν ολο­μό­να­χο από τις 6 το από­γευ­μα, μέχρι και την στιγ­μή που ξέσπα­σε η φωτιά, δηλα­δή πάνω από 7 ώρες.

Το δράμα της 30χρονης μητέρας

Η νεα­ρή μητέ­ρα ήταν ολο­μό­να­χη, καθώς η μητέ­ρα της και η για­γιά της «έφυ­γαν» από τη ζωή, όταν εκεί­νη ήταν 16 ετών. Σημεί­ω­σε ακό­μα ότι ήταν υιο­θε­τη­μέ­νη και η βιο­λο­γι­κή της μητέ­ρα την είχε που­λή­σει στη θετή της μητέρα.

Στα 16 της χρό­νια και μέχρι τα 18 της μεγά­λω­νε σε ορφα­νο­τρο­φείο. Όταν βγή­κε από το ίδρυ­μα επέ­στρε­ψε στο δια­μέ­ρι­σμα που της είχε αφή­σει η μητέ­ρα της. Έκα­νε σχέ­ση με έναν άνδρα κι έμει­νε έγκυος.

Γέν­νη­σε ένα αγο­ρά­κι όταν διέ­νυε τον έβδο­μο μήνα της κύη­σης και οι για­τροί της είπαν να πηγαί­νει στο μαιευ­τή­ριο και να το θηλά­ζει μέχρι να ανα­πτυ­χθεί αρκε­τά και να μπο­ρεί να το πάρει στο σπί­τι. Εκεί­νη όμως δεν πήγε ποτέ, με απο­τέ­λε­σμα το παι­δί να δοθεί για υιοθεσία.

Μετά από λίγα χρό­νια έμει­νε και πάλι έγκυος, όμως το παι­δί, σε ηλι­κία μόνο δύο μηνών πέθα­νε. Η ίδια, όπως ανα­φέ­ρει το star, έλε­γε ότι το μωρό έπα­σχε από πολύ σπά­νια ασθέ­νεια, στη γει­το­νιά όμως ακου­γό­ταν πως «έφυ­γε» από το κρύο ή την ασιτία.

Πριν από 16 μήνες έκα­νε άλλο ένα μωρό, ένα κορι­τσά­κι με έναν άνδρα από το Πικέρ­μι, ο οποί­ος όπως είπε η οικο­γε­νεια­κή της φίλη, αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρά ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα. Οι για­τροί μάλι­στα δεν την άφη­ναν να πάρει το παι­δί στο σπί­τι κι εκεί­νη ζήτη­σε από τον οδη­γό ταξί με τον οποίο είχε σχέ­ση να πάει και να το ανα­γνω­ρί­σει για να μπο­ρέ­σει να το πάρει.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων