- Διαφήμιση -

Καρκίνος του μαστού: Εγκρίθηκε εξελιγμένο φάρμακο για την πιο επιθετική μορφή

Καρκίνος του μαστού: Εγκρίθηκε εξελιγμένο φάρμακο για την πιο επιθετική μορφή.

Την πρώ­τη εξε­λιγ­μέ­νη θερα­πεία για τον πιο επι­θε­τι­κό καρ­κί­νο του μαστού, ενέ­κρι­νε η αρμό­δια Αρχή των ΗΠΑ. Πρό­κει­ται για μία ανο­σο­θε­ρα­πεία που εγκρί­θη­κε για τον τρι­πλά αρνη­τι­κό καρ­κί­νο του μαστού.

Ο τρι­πλά αρνη­τι­κός καρ­κί­νος του μαστού δεν είναι η πιο συχνή μορ­φή της νόσου. Είναι όμως η πιο δύσκο­λη στην αντι­με­τώ­πι­ση και συχνά αντι­στέ­κε­ται στις υπάρ­χου­σες θεραπείες.

Συνή­θως εμφα­νί­ζε­ται σε νεα­ρές γυναί­κες (πριν την εμμη­νό­παυ­ση) και η πρό­γνω­σή του είναι φτω­χή. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, παρό­τι αντι­προ­σω­πεύ­ει ποσο­στό 10–20% των κρου­σμά­των καρ­κί­νου του μαστού, ευθύ­νε­ται για δυσα­νά­λο­γα υψη­λό ποσο­στό θανά­των – ίσως για το 30–40%, σύμ­φω­να με στα­τι­στι­κές από τις ΗΠΑ.

Ο όρος «τρι­πλά αρνη­τι­κός» σημαί­νει ότι ο όγκος ΔΕΝ είναι ευαί­σθη­τος στις ορμό­νες οιστρο­γό­να και προ­γε­στε­ρό­νη. Ούτε δια­θέ­τει μία πρω­τε­ΐ­νη που λέγε­ται HER2. Αυτό έχει ως συνέ­πεια να μην αντα­πο­κρί­νε­ται στις ορμο­νι­κές θερα­πεί­ες για τον καρ­κί­νο του μαστού, ούτε στα φάρ­μα­κα που στο­χεύ­ουν την HER2.

Έτσι, η μονα­δι­κή θερα­πεία για τις προ­χω­ρη­μέ­νες μορ­φές του ήταν η χημειοθεραπεία.

Τώρα, όμως, η αμε­ρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων & Φαρ­μά­κων (FDA) ενέ­κρι­νε την πρώ­τη ανο­σο­θε­ρα­πεία γι’ αυτόν. Πρό­κει­ται για το μονο­κλω­νι­κό αντί­σω­μα ατε­ζο­λι­ζου­μά­μπη (atezolizumab) που θα χορη­γεί­ται μαζί με μία χημειο­θε­ρα­πεία. Η χημειο­θε­ρα­πεία είναι η ναμπ-πακλι­τα­ξέ­λη (nab-paclitaxel).

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της FDA, ο συν­δυα­σμός εγκρί­νε­ται για τις ασθενείς:

Με ανεγ­χεί­ρη­το, τοπι­κά προ­χω­ρη­μέ­νο ή μετα­στα­τι­κό τρι­πλά αρνη­τι­κό καρ­κί­νο του μαστού
Εφ’ όσον τα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρά τους δια­θέ­τουν στην επι­φά­νειά τους μία πρω­τε­ΐ­νη που ονο­μά­ζε­ται συν­δέ­της του υπο­δο­χέα προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου κυτ­τα­ρι­κού θανάτου‑1 (PD-L1).

Η πρω­τε­ΐ­νη PD-L1 πρέ­πει να υπάρ­χει στα κύτ­τα­ρα του του­λά­χι­στον 1% της επι­φά­νειας του όγκου. Το ποσο­στό αυτό καθο­ρί­ζε­ται με μία ειδι­κή εξέ­τα­ση την οποία επί­σης ενέ­κρι­νε η FDA.

Η έγκρι­ση βασί­σθη­κε στα ευρή­μα­τα της μελέ­της IMpassion130. Στη μελέ­τη αυτή συμ­με­τεί­χαν 902 γυναί­κες με προ­χω­ρη­μέ­νο τρι­πλά αρνη­τι­κό καρ­κί­νο του μαστού. Οι γυναί­κες προ­έρ­χο­νταν από 41 χώρες.

Ανα­στο­λείς των φρέ­νων του ανοσοποιητικού

Η ατε­ζο­λι­ζου­μά­μπη είναι μία ανο­σο­θε­ρα­πεία που ανή­κει στους ανα­στο­λείς των «φρέ­νων» του ανο­σο­ποι­η­τι­κού (checkpoint inhibitors). Τα φάρ­μα­κα αυτά βοη­θούν τα κύτ­τα­ρα του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος να ανα­γνω­ρί­σουν τα καρ­κι­νι­κά και να τα σκοτώσουν.

Η ανο­σο­θε­ρα­πεία συνή­θως επι­δρά σε λιγό­τε­ρο από τους μισούς ασθε­νείς που την λαμ­βά­νουν. Ωστό­σο μπο­ρεί να χαρί­σει πολ­λά χρό­νια ζωής σε μερι­κούς ανθρώ­πους που ήταν βαριά άρρωστοι.

Ήδη, λ.χ., έχει μετα­μορ­φώ­σει την πρό­γνω­ση για πολ­λούς πάσχο­ντες από άλλες μορ­φές καρ­κί­νου, όπως το μελά­νω­μα, ο μη-μικρο­κυτ­τα­ρι­κός καρ­κί­νος του πνεύ­μο­να κ.λπ.

Από τις ασθε­νείς της μελέ­της Impassion 130, άλλες έκα­ναν μόνο χημειο­θε­ρα­πεία και άλλες πήραν τον νέο συνδυασμό.

Στις γυναί­κες με θετι­κό PD-L1, ο συν­δυα­σμός οδή­γη­σε σε σημα­ντι­κή βελ­τί­ω­ση του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος χωρίς εξέ­λι­ξη της νόσου. Από 4,8 μήνες που ήταν με τη χημειο­θε­ρα­πεία, έφτα­σε τους 7,4 μήνες με το συνδυασμό.

Διά­στη­μα χωρίς εξέ­λι­ξη της νόσου σημαί­νει πόσο και­ρό έζη­σαν οι ασθε­νείς χωρίς να ανα­πτυ­χθεί άλλο ο καρ­κί­νος τους.

Οι επι­στή­μο­νες ανα­μέ­νουν ακό­μα τα απο­τε­λέ­σμα­τα για την ολι­κή επι­βί­ω­ση. Ολι­κή επι­βί­ω­ση σημαί­νει πόσο θα ζήσουν οι ασθε­νείς, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν μεγά­λω­σε ο καρ­κί­νος τους ή όχι.

Οι πρώ­τες ενδεί­ξεις ήταν πως ο συν­δυα­σμός αυξά­νει την διά­με­ση ολι­κή επι­βί­ω­ση. Είναι 25 μήνες, ένα­ντι 15,5 μηνών μόνο με χημειοθεραπεία.

Οι πιο συχνές ανε­πι­θύ­μη­τες ενέρ­γειες του συν­δυα­σμού ήταν αλω­πε­κία, περι­φε­ρεια­κές νευ­ρο­πά­θειες, κόπω­ση, ναυ­τία, διάρ­ροια, δυσκοι­λιό­τη­τα, αναι­μία κ.λπ. Οι συνέ­πειες αυτές ανα­φέρ­θη­καν από περισ­σό­τε­ρο από το 20% των ασθενών.

Λίγες μεταλ­λά­ξεις

Η εξεύ­ρε­ση μιας νέας θερα­πευ­τι­κής επι­λο­γής για τον τρι­πλά αρνη­τι­κό καρ­κί­νο του μαστού ήταν πολύ δύσκολη.

Οι επι­στή­μο­νες εικά­ζουν ότι ίσως αυτό οφεί­λε­ται στο ότι ο καρ­κί­νος του μαστού δια­θέ­τει λιγο­στές μεταλλάξεις.

Αυτό είναι σημα­ντι­κό, διό­τι όσο περισ­σό­τε­ρες γενε­τι­κές μεταλ­λά­ξεις έχει ένα κύτ­τα­ρο, τόσο πιθα­νό­τε­ρο είναι να το ανα­γνω­ρί­σει ως ξένο το ανο­σο­ποι­η­τι­κό και να του επιτεθεί.

«Ο νέος συν­δυα­σμός είναι μία συναρ­πα­στι­κή εξέ­λι­ξη για μερι­κές γυναί­κες με μετα­στα­τι­κό, τρι­πλά αρνη­τι­κό καρ­κί­νο του μαστού», δήλω­σε η κυρία Hayley Dinerman, εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια του αμε­ρι­κα­νι­κού Ιδρύ­μα­τος Τρι­πλά Αρνη­τι­κού Καρ­κί­νου του Μαστού.

«Η χημειο­θε­ρα­πεία απο­τέ­λε­σε επί σει­ρά ετών τον στυ­λο­βά­τη της θερα­πεί­ας. Ήρθε η ώρα να προ­σφερ­θεί στις ασθε­νείς μια νέα, εξε­λιγ­μέ­νη θερα­πεία. Είναι, επο­μέ­νως, πολύ ενθαρ­ρυ­ντι­κή η νέα έγκρι­ση, που τους παρέ­χει την ευκαι­ρία να υπο­βλη­θούν σε ανοσοθεραπεία».

Ο τρι­πλά αρνη­τι­κός καρ­κί­νος του μαστού συνή­θως είναι πιο επι­θε­τι­κός από τις άλλες μορ­φές της νόσου. Έχει επί­σης περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες υποτροπής.

Η ατε­ζο­λι­ζου­μά­μπη είναι εγκε­κρι­μέ­νη και για άλλες μορ­φές καρ­κί­νου. Στην Ευρώ­πη έχει έγκρι­ση για τον καρ­κί­νο του ουρο­θη­λί­ου (π.χ. καρ­κί­νος ουρο­δό­χου κύστε­ως) και για τον μη-μικρο­κυτ­τα­ρι­κό καρ­κί­νο του πνεύμονα.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων