- Διαφήμιση -

Δεν πάει ο νους σας ποια σειρά επιστρέφει στον ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ ποντάρει στην μυθολογία για την επόμενη σεζόν.

Μάλι­στα, οι υπεύ­θυ­νοι του κανα­λιού έχουν στρέ­ψει το ενδια­φέ­ρον τους σε σει­ρές του παρελ­θό­ντος, οι οποί­ες είχαν σημειώ­σει μεγά­λη επιτυχία.

Έτσι, μετά το «Λόγω Τιμής», στον ΣΚΑΪ σκέ­φτο­νται να επα­να­φέ­ρουν και την «Πολυ­κα­τοι­κία» η οποία προ­βαλ­λό­ταν στο Mega για τρία ολό­κλη­ρα χρόνια.

Όσον αφο­ρά στο «Λόγω Τιμής» σύμ­φω­να με τον Τηλε­θε­α­τή, έχουν ξεκι­νή­σει ήδη οι πρό­βες, ενώ εκτός από τους βασι­κούς πρω­τα­γω­νι­στές, στο καστ θα δού­με και νέες προ­σθή­κες. Σε ρόλο έκπλη­ξη ανα­μέ­νε­ται να δού­με την Μαρία Ναυ­πλιώ­του, τον Γιώρ­γο Χρυ­σο­στό­μου και την Ευγε­νία Δημητροπούλου.

 

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων