- Διαφήμιση -

Υπουργείο Δικαιοσύνης για Μάτι: Η ποινή για την ανθρωποκτονία από αμέλεια εκτίεται

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα κληθεί η επιτροπή κατοίκων από το Μάτι προκειμένου να ενημερωθεί για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης θα κλη­θεί η επι­τρο­πή κατοί­κων από το Μάτι προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί για τις αλλα­γές στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα. «Η ποι­νή για την ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια εκτί­ε­ται και ο εμπρη­σμός που προ­κα­λεί σωμα­τι­κές βλά­βες ή θάνα­το είναι κακούρ­γη­μα», ανα­φέ­ρει το υπουρ­γείο και κάνει λόγο για παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση πως δεν θα απο­δο­θούν ευθύνες.

Την πρό­σκλη­ση των κατοί­κων από το Μάτι ώστε να τους δοθούν διευ­κρι­νί­σεις για τον Ποι­νι­κό Κώδι­κα έκα­νε γνω­στή το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης σε ανα­κοί­νω­ση του σχε­τι­κά με τις  αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν με την πρό­βλε­ψη του σχε­δί­ου του νέου ποι­νι­κού κώδι­κα βάσει της οποί­ας μειώ­νε­ται στο μισό η απει­λού­με­νη ποι­νή για περι­πτώ­σεις όπως η πυρ­κα­γιά στο Μάτι και η πλημ­μύ­ρα στη Μάνδρα.

Όπως σημειώ­νε­ται σε δελ­τίο τύπου η ποι­νή για την ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια εκτί­ε­ται και ο εμπρη­σμός που προ­κα­λεί σωμα­τι­κές βλά­βες ή θάνα­το είναι κακούργημα.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης αναφέρεται:

«Το αίτη­μα για Δικαιο­σύ­νη στη χώρα είναι καθο­λι­κό και η Κυβέρ­νη­ση στέ­κε­ται δίπλα στην κοι­νω­νία, δίπλα στους πλη­γέ­ντες της πυρ­κα­γιάς στο Μάτι. Σύμ­φω­να με το σχέ­διο του Ποι­νι­κού Κώδι­κα η ποι­νή για την ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια εκτί­ε­ται και ο εμπρη­σμός που προ­κα­λεί σωμα­τι­κές βλά­βες ή θάνα­το είναι κακούρ­γη­μα. Όσοι από προ­χει­ρό­τη­τα ή ιδιο­τέ­λεια παρα­πλη­ρο­φο­ρούν την κοι­νή γνώ­μη, τη στιγ­μή που η δια­βού­λευ­ση έχει μόλις αρχί­σει, εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τον πόνο ανθρώ­πων που προ­σπα­θούν να επου­λώ­σουν τις πλη­γές τους. Η επι­τρο­πή των κατοί­κων θα κλη­θεί στο Υπουρ­γείο προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει άμε­ση και έγκυ­ρη ενημέρωση«.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων