- Διαφήμιση -

Mια εκδήλωση, διαφορετική από τις άλλες!

Με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

 

Με μεγά­λη επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε ακό­μα μία συμ­με­το­χή των μαθη­τριών της Βασι­λι­κής Ανδρι­κο­πού­λου στο 13ο Φιλαν­θρω­πι­κό Gala Χορού του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

Το προη­γού­με­νο Σάβ­βα­το 26/01 μαθή­τριες του μεγά­λου τμή­μα­τος της Σχο­λής Μπα­λέ­του και Σύγ­χρο­νου Χορού της Βασι­λι­κής Ανδρι­κο­πού­λου ταξί­δε­ψαν στην Αθή­να με σκο­πό τη εμφά­νι­σή τους στο καθιε­ρω­μέ­νο ετή­σιο Φιλαν­θρω­πι­κό Χορευ­τι­κό Gala του Σωμα­τεί­ου Ιδιο­κτη­τών Σχο­λών Χορού Ελλά­δας (Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.), με συμ­με­το­χή πάνω από 70 ερα­σι­τε­χνι­κών και επαγ­γελ­μα­τι­κών σχο­λών χορού από όλη την Ελλά­δα. Συγκε­κρι­μέ­να οι μαθή­τριες συμ­με­τεί­χαν με δύο χορο­γρα­φί­ες υψη­λού επι­πέ­δου δυσκο­λί­ας, στα είδη τζαζ και σύγ­χρο­νο, τις οποί­ες και εκτέ­λε­σαν άψο­γα, λαμ­βά­νο­ντας όπως πάντα το πιο θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα από το απαι­τη­τι­κό κοι­νό της Αθή­νας. Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κατά­με­στο αμφι­θέ­α­τρο του Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών, στο Ψυχι­κό, και μέρος των φετι­νών εσό­δων δια­τέ­θη­κε υπέρ του Λυρεί­ου Παι­δι­κού Ιδρύ­μα­τος “Οι Άγιοι Ανάρ­γυ­ροι” (Ν. Βου­τζάς — Μάτι). Στο τέλος της εκδή­λω­σης οι μαθή­τριες και η δασκά­λα τους έλα­βαν πιστο­ποι­η­τι­κά για τη συμ­με­το­χή τους καθώς και ανα­μνη­στι­κά δώρα από το Σωμα­τείο, καθώς και συγ­χα­ρη­τή­ρια από κατα­ξιω­μέ­νους δασκά­λους χορού και χορο­γρά­φους. Η σχο­λή της Βασι­λι­κής Ανδρι­κο­πού­λου εξα­κο­λου­θεί να συμ­με­τέ­χει σε καλ­λι­τε­χνι­κά συμ­βά­ντα στην Πάτρα και την Ελλά­δα, προ­σφέ­ρο­ντας στις μαθή­τριες της μονα­δι­κές εμπει­ρί­ες καθώς και την ευκαι­ρία να εκφρα­στούν μέσω της τέχνης του χορού σε πλη­θώ­ρα εκδηλώσεων.

 

Πηγή http://www.thebest.gr/

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων