- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Οι γειτονιές που ετοιμάζονται από επενδυτές να γίνουν νέα «Κουκάκια»

«Τσουνάμι» Airbnb στο κέντρο της Αθήνας επηρεάζει νέες περιοχές

Ενώ μέσα στην κρί­ση η αγο­ρά ακι­νή­των είχε όχι απλά παγώ­σει αλλά το σκη­νι­κό θύμι­ζε «βομ­βαρ­δι­σμέ­νο» τοπίο με ολό­κλη­ρες οικο­δο­μές να μένουν για­πιά και πολ­λά ακί­νη­τα που ήταν προς ενοι­κί­α­ση ή προς πώλη­ση να ρημά­ζουν, καθώς κανέ­νας δεν ενδια­φε­ρό­ταν λόγω έλλει­ψης χρη­μά­των, τα τελευ­ταία 3–4 χρό­νια ένας νέος παρά­γο­ντας ήρθε να ρίξει το απαι­τού­με­νο ρευστό.

Ο λόγος για το Airbnb που ειδι­κά σε περιο­χές που ήταν «ξεχα­σμέ­νες» όπως το Κου­κά­κι έδω­σε όχι απλά πνοή αλλά τα μετέ­τρε­ψε σε «χρυ­σω­ρυ­χείο» και έκα­νε τους πάντες είτε να λατρέ­ψουν το Airbnb, είτε να το μισή­σουν θανά­σι­μα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως το 2015 το Κου­κά­κι ήταν στην πέμ­πτη θέση παγκο­σμί­ως ανά­με­σα τις περιο­χές πως σημεί­ω­σαν αύξη­ση της του­ρι­στι­κής κίνη­σης κατά 800%.

Η ζήτη­ση πλέ­ον στην περιο­χή του Κου­κα­κί­ου έχει ως απο­τέ­λε­σμα η μέση ημε­ρή­σια μίσθω­ση να κινεί­ται στα 51 ευρώ ενώ έχουν κατα­γρα­φεί και περι­πτώ­σεις που τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο έφτα­σαν και τα 61 ευρώ με απο­τέ­λε­σμα η μέση τιμή εσό­δων να κινεί­ται στα 679 ευρώ μηνιαί­ος, σύμ­φω­να με την ίδια πλατφόρμα

Γεγο­νός είναι όμως πως το Κου­κά­κι έχει ήδη «κορε­στεί» και η αγο­ρά ανα­ζη­τά ήδη νέα «Κου­κά­κια».

Ήδη κατα­γρά­φο­νται κινή­σεις γύρω από το κέντρο που «φωτο­γρα­φί­ζουν» ποιες περιο­χές έχουν την δυνα­μι­κή να γίνουν τα νέα «Κου­κά­κια». Ενδει­κτι­κά είναι τα στοι­χεία που δίνει η ιστο­σε­λί­δα insideairbnb.com που κατα­γρά­φει σε παγκό­σμια κλί­μα­κα τα ακί­νη­τα που έχουν εντα­χθεί στο Airbnb.

Για την Αθή­να η 20αδα των περιο­χών με την μεγα­λύ­τε­ρη δέσμευ­ση κατοι­κιών για το Airbnb στις αρχές Ιανουα­ρί­ου 2019 ήταν η εξής:

 1. Εμπο­ρι­κό Τρί­γω­νο-Πλά­κα 1.320
 2. Εξάρ­χεια-Μου­σείο 779
 3. Κου­κά­κι-Μακρυ­γιάν­νη 732
 4. Νέος Κόσμος 620
 5. Αγιος Κων­στα­ντί­νος 550
 6. Παγκρά­τι 464
 7. Πλα­τεία Αττι­κής 413
 8. Κολω­νά­κι 353
 9. Αμπε­λό­κη­ποι 350
 10. Ακρό­πο­λη 330
 11. Θησείο 274
 12. Πετρά­λω­να 270
 13. Κερα­μει­κός 255
 14. Κυψέ­λη 222
 15. Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο 220
 16. Ιλί­σια 197
 17. Λυκα­βητ­τός 118
 18. Ζάπ­πειο 105
 19. Γου­δί 102
 20. Γκύ­ζη 97

Για τις εξε­λί­ξεις πάνω σε αυτό το θέμα των περιο­χών που έχουν την δυνα­μι­κή να γίνουν νέα «Κου­κά­κια» το news.gr ζήτη­σε την άπο­ψη του Λευ­τέ­ρη Ποτα­μιά­νου προ­έ­δρου των μεσι­τών Αθη­νών-Αττι­κής: «Όλο το κέντρο της Αθή­νας. Το Κου­κά­κι έχει ξεφύ­γει. Φιλο­πάπ­που, Θησείο είναι από τις πρώ­τες περιο­χές που φύγα­νε (σ.σ μέσω Airbnb).

Μετά μετα­φέρ­θη­καν κάποιοι στα Εξάρ­χεια. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος. Παγκρά­τι, Ιλί­σια πίσω από το Χίλ­τον εκεί μέσα, όλες αυτές οι περιο­χές που είναι πέριξ του κέντρου. Απέ­κτη­σαν μια δυνα­μι­κή. Θεω­ρώ και αυτό είναι μια άπο­ψη δική μου, πως θα αρχί­σουν να ανε­βαί­νουν πλέ­ον περιο­χές απαξιωμένες.

Στο Μετα­ξουρ­γείο αρχί­ζει για παρά­δειγ­μα να εντο­πί­ζε­ται ένα ενδια­φέ­ρον. Εκεί αν περ­πα­τή­σει κανείς θα δει πως αρχί­ζει να αλλά­ζει λίγο η εικό­να. Πρό­κει­ται για επι­χει­ρή­σεις κλπ. Γεγο­νός είναι πως κάποιοι που συζη­τούν και ξέρουν κάποια πράγ­μα­τα για την Αθή­να λένε πως σε πέντε χρό­νια θα έχει τελεί­ως άλλη όψη. Θα το δού­με βέβαια αυτό για­τί ζού­με στην Ελλάδα».

 

Πηγή http://www.news.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων