- Διαφήμιση -

Εθνικές εκλογές 2019: Γιατί η 7η Ιουλίου θεωρείται επικρατέστερη ημερομηνία για την διεξαγωγή τους

Το εμπόδιο για την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου

Στο τρα­πέ­ζι άρχι­σαν να πέφτουν οι ημε­ρο­μη­νί­ες για την διε­ξα­γω­γή των εθνι­κών εκλο­γών. Μετά τα εκλο­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των ευρω­ε­κλο­γών της προη­γού­με­νης Κυρια­κής ο πρω­θυ­πουρ­γός, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ανα­κοί­νω­σε την πρό­ω­ρη προ­σφυ­γή στις κάλπες.

Ως πιθα­νό­τε­ρη ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής των εθνι­κών εκλο­γών ακού­στη­κε η τελευ­ταία Κυρια­κή του Ιου­νί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να το σενά­ριο για την διε­ξα­γω­γή των εθνι­κών εκλο­γών στις 30 Ιου­νί­ου θεω­ρού­νταν το επικρατέστερο.

Το συγκε­κρι­μέ­νο σενά­ριο όμως φαί­νε­ται πως συνα­ντά ένα εμπό­διο και αυτό είναι οι πανελ­λα­δι­κές εξετάσεις.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που δια­κι­νού­νται στα δημο­σιο­γρα­φι­κά γρα­φεία τις τελευ­ταί­ες ώρες αυτός είναι και ο βασι­κός λόγος που το σενά­ριο να γίνουν οι εκλο­γές την τελευ­ταία Κυρια­κή του Ιου­νί­ου απομακρύνεται.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες και με δεδο­μέ­νο πως οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις στις 2 Ιου­λί­ου, πλέ­ον η Κυρια­κή 7 Ιου­λί­ου είναι η πιθα­νό­τε­ρη ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής των εκλο­γών. Για τον λόγο αυτό άλλω­στε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας είχε επι­κοι­νω­νία τόσο με τον υπουρ­γό Παι­δεί­ας, Κώστα Γαβρό­γλου όσο και με τον πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο τον οποίο και ενη­μέ­ρω­σε για τις προ­θέ­σεις του.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός όπως ήδη έχει ανα­κοι­νώ­σει θα επι­σκε­φθεί τον πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας αμέ­σως μετά τον δεύ­τε­ρο γύρο  των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών. Τότε θα ανα­κοι­νω­θεί και επί­ση­μα αν όντως η Κυρια­κή 7 Ιου­λί­ου είναι η ημε­ρο­μη­νία που θα στη­θούν και πάλι κάλπες.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων