- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

Ο πρωήν Υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Παλαιοκρασσάς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών.

Ο εκλι­πών ήταν επί σει­ρά ετών στέ­λε­χος και βου­λευ­τής της Νέας Δημο­κρα­τί­ας. Η υψη­λό­τε­ρη θέση που ανέ­λα­βε ήταν αυτή του επι­κε­φα­λής του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών το 1990 όταν ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης σχη­μά­τι­σε κυβέρ­νη­ση μετά τις εκλο­γές του Απρι­λί­ου του 1990.

Επί της θητεί­ας αυτής απο­τέ­λε­σε στό­χο της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης 17Ν στο κέντρο της Αθή­νας. Σε εκεί­νη την ενέρ­γεια, τον Ιού­λιο του 1992, σκο­τώ­θη­κε ο Θάνος Αξαρ­λιάν. Ο τότε Υπουρ­γός υπέ­στη εγκαύματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων