- Διαφήμιση -

Πώς θα λειτουργήσουν από Δευτέρα τα πανεπιστήμια

Ποια μέτρα θα ισχύουν για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό των ιδρυμάτων

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, τα μαθή­μα­τα, θεω­ρη­τι­κά και εργα­στη­ρια­κά, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν υπο­χρε­ω­τι­κά δια ζώσης με αυξη­μέ­να μέτρα για τη δια­σφά­λι­ση της υγεί­ας της εκπαι­δευ­τι­κής κοινότητας.

Το πολύ υψη­λό ποσο­στό εμβο­λια­σμού τόσο των φοι­τη­τών, όσο και του διδα­κτι­κού και διοι­κη­τι­κού προ­σω­πι­κού απο­τε­λεί ενθαρ­ρυ­ντι­κό παρά­γο­ντα, όπως και η σύμ­φω­νη γνώ­μη των Πρυ­τα­νι­κών Αρχών για την επι­στρο­φή στη δια ζώσης διδασκαλία.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων