- Διαφήμιση -

Διπλωματικός πυρετός στην Αθήνα – Μπαράζ τηλεφωνημάτων Μητσοτάκη με ευρωπαίους αξιωματούχους

Το έντονο διπλωματικό ντεμαράζ των δύο τελευταίων ημερών εν όψει της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη, από την οποία η Ελλάδα έχει αποκλειστεί, συνεχίζει η Αθήνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει εκτενείς τηλεφωνικές συνομιλίες

Το έντο­νο διπλω­μα­τι­κό ντε­μα­ράζ των δύο τελευ­ταί­ων ημε­ρών εν όψει της Διά­σκε­ψης του Βερο­λί­νου για τη Λιβύη, από την οποία η Ελλά­δα έχει απο­κλει­στεί, συνε­χί­ζει η Αθή­να, με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη να έχει εκτε­νείς τηλε­φω­νι­κές συνομιλίες.

Ο έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός, επι­κοι­νώ­νη­σε σήμε­ρα, Σάβ­βα­το, με τον Πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σαρλ Μισέλ, καθώς και με την  πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν.

Η τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον κ. Μισέλ ήταν εκτε­νής και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με πρω­το­βου­λία του προ­έ­δρου του Ευρω­παϊ­κού Συμβουλίου.

Όπως ανα­φέ­ρουν κυβερ­νη­τι­κές πηγές συζη­τή­θη­καν όλα τα τρέ­χο­ντα θέμα­τα που αφο­ρούν την Ελλά­δα με αιχ­μή τη συμπε­ρι­φο­ρά της Τουρ­κί­ας, τη Λιβύη και τη Διά­σκε­ψη του Βερολίνου.

Στη διάρ­κεια της συνο­μι­λί­ας επα­να­βε­βαιώ­θη­κε ότι ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου είναι ο θεμα­το­φύ­λα­κας του πλαι­σί­ου των συμπε­ρα­σμά­των του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου της 12–13 Δεκεμ­βρί­ου 2019.

Ακο­λού­θη­σε η επι­κοι­νω­νία με την πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, η οποία όπως και ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου θα είναι παρού­σα στη συνε­δρί­α­ση της Διά­σκε­ψης του Βερολίνου.

Και στην επι­κοι­νω­νία αυτή – ανα­φέ­ρουν οι κυβερ­νη­τι­κές πηγές – επι­βε­βαιώ­θη­κε η υπε­ρά­σπι­ση του πλαι­σί­ου συμπε­ρα­σμά­των του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου και η έκφρα­ση των θέσε­ων της Ελλά­δας δια των εκπρο­σώ­πων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στη Διά­σκε­ψη του Βερο­λί­νου, που διε­ξά­γε­ται αύριο.

Τα τρία βήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Οι εν λόγω κινή­σεις έρχο­νται ως συνέ­χεια στην προ­σπά­θεια της Ελλά­δας να… επι­βά­λει την παρου­σία της στη Διά­σκε­ψη του Βερολίνου.

Αυτή ξεκί­νη­σε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης του κ. Μητσο­τά­κη στον Alpha.

Κατά τη διάρ­κειά της, ο έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός ξεκα­θά­ρι­σε την πρό­θε­ση της Αθή­νας να ασκή­σει βέτο στην περί­πτω­ση που προ­κρι­θεί λύση για τη Λιβύη η οποία δεν θα προ­βλέ­πει ρητά ότι είναι άκυ­ρα τα μνη­μό­νια Σάρατζ – Ερντογάν.

Λίγα λεπτά αργό­τε­ρα ακο­λού­θη­σε η αιφ­νί­δια επί­σκε­ψη του στρα­τάρ­χη Χαλί­φα Χαφτάρ στην Ελλά­δα, με σκο­πό να συνα­ντη­θεί τόσο με τον πρω­θυ­πουρ­γό, Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, όσο και με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Νίκο Δένδια.

Την Παρα­σκευή, ακο­λού­θη­σε η τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με την Ανγκε­λα Μέρ­κελ, στην οποία εξέ­φρα­σε τη δυσα­ρέ­σκεια της χώρας μας για τον απο­κλει­σμό της από τη Διάσκεψη.

Πιέσεις και από Δένδια

Στο ίδιο πλαί­σιο κινεί­ται και ο Νίκος Δέν­διας.

Σύμ­φω­να με διπλω­μα­τι­κές πηγές, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών είχε σήμε­ρα τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον γάλ­λο ομό­λο­γό του, Jean-Yves LeDrian, με αντι­κεί­με­νο τις εξε­λί­ξεις στη Λιβύη ενό­ψει της επι­κεί­με­νης Διά­σκε­ψης του Βερολίνου.

Ανά­λο­γη συνο­μι­λία για το ίδιο θέμα είχε και χθες, Παρα­σκευή, με τον ομό­λο­γό του των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των, Σεΐ­χη Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων