Ρουβίκωνας : Παρέμβαση στην οικία του Γερμανού πρέσβη

Η παρέμβαση του Ρουβίκωνα έγινε για το προσφυγικό - μεταναστευτικό.

Παρέμ­βα­ση στην οικία του Γερ­μα­νού πρέ­σβη στη Φιλο­θέη πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Ρου­βί­κω­νας λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα του Σαβ­βά­του.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση σε γνω­στή ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, η παρέμ­βα­ση έγι­νε για το προ­σφυ­γι­κό – μετα­να­στευ­τι­κό.

Μάλι­στα, σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της οργά­νω­σης ανα­φέ­ρει ότι «Είχα­με πει και στο παρελ­θόν πως γνω­ρί­ζου­με που βρί­σκο­νται όλες οι πρε­σβευ­τι­κές κατοι­κί­ες στην Αθή­να».

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

Η αναρ­χι­κή συλ­λο­γι­κό­τη­τα τονί­ζει ότι:

«Απο το 2015 που η εισ­ροή των προ­σφύ­γων στην Ευρώ­πη ήταν στο απο­κο­ρύ­φω­μά της, μέχρι σήμε­ρα πολύ λίγα πράγ­μα­τα έχουν αλλά­ξει στην πολι­τι­κή των ηγε­τών της Ε.Ε., και κυρί­ως της κυρί­αρ­χης δύνα­μης, της Γερ­μα­νί­ας, που να σέβο­νται και να εφαρ­μό­ζουν ανθρω­πι­στι­κές μεθό­δους για την απο­δο­χή των προ­σφύ­γων στην ξένη για αυτούς ήπει­ρο. Αντι­θέ­τως, η Γερ­μα­νία αντι­με­τω­πί­ζει τους πρό­σφυ­γες ως ένα κινη­τό πρό­βλη­μα, ένα μπα­λά­κι ευθυ­νών, που οι χώρες της Ε.Ε.»

Ο Ρου­βί­κω­νας καταγ­γέλ­λει ότι η συμ­φω­νία ΕΕ – Τουρ­κί­ας δεν εφαρ­μό­στη­κε ποτέ «αφού η Γερ­μα­νία, και συνε­πώς η Ε.Ε., δεν παρεί­χε αυτά τα χρή­μα­τα [2 δισ. ευρώ] για την υπο­δο­χή και επα­νέ­ντα­ξη των προ­σφύ­γων στην κοι­νω­νία».

«Ενώ λοι­πόν, πριν απο κάποια χρό­νια η κυρία καγκε­λά­ριος δήλω­σε για τους πανι­κό­βλη­τους ηγέ­τες της Ε.Ε. «μπο­ρού­με να το κάνου­με» και να βρε­θεί μία ενιαία Ευρω­παϊ­κή λύση στο πρό­βλη­μα, φαί­νε­ται ότι, όχι απλώς δε μπο­ρούν να βρουν μια λύση με τα ανθρω­πι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι διέ­πουν το Δυτι­κό πολι­τι­σμό, αλλά είναι εντε­λώς ανί­κα­νοι να παρέ­χουν οποια­δή­πο­τε λύση που δε θα περι­λαμ­βά­νει νεκρά τρί­χρο­να σε αμμου­διές και παι­διά να φιλούν παγω­μέ­νη τη μητέ­ρα τους, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας το άγνω­στο», συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση.

Και κατα­λή­γει: «Κοι­μη­θεί­τε ήσυ­χοι από­ψε ευρω­παί­οι νοι­κο­κυ­ραί­οι. Η βάρ­κα βού­λια­ξε, το «κέντρο υπο­δο­χής» κάη­κε, το φορ­τη­γό έλιω­σε το παι­δά­κι, και άλλοι πέθα­ναν απο το κρύο. Δε θα αλλοιώ­σει κανείς τον ευρω­παϊ­κό πολι­τι­σμό σας.»

 

Πηγή in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων