- Διαφήμιση -

Τέλος τα«Χρυσά» συμβόλαια – Μένουν εκτός μεγάλα τηλεοπτικά ονόματα

Νέα δεδομένα φαίνεται πως φέρνει η απόφαση των καναλιών για αλλαγή στρατηγικής στο πρόγραμμά τους τη νέα σεζόν.

Σύμ­φω­να με τη Realnews, η καθο­λι­κή στρο­φή στη μυθο­πλα­σία θα φέρει αλλα­γές στα πρό­σω­πα και τις απο­λα­βές τους, ειδι­κά σε όσους δε θα σχε­τί­ζο­νται με τις ελλη­νι­κές σει­ρές που θα κατα­κλύ­σουν τα κανάλια.

Τα «χρυ­σά» συμ­βό­λαια ίσως στα­μα­τή­σουν να υπάρ­χουν, σύμ­φω­να με τα νέα δεδο­μέ­να των μπά­τζετ, με το ίδιο ρεπορ­τάζ να ανα­φέ­ρει ότι του­λά­χι­στον δύο σταθ­μοί σκέ­φτο­νται από τώρα τη νέα στρα­τη­γι­κή τους.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας ανα­φέ­ρουν ότι στο ένα κανά­λι θα επα­νε­κτι­μη­θούν τα μεγά­λα συμ­βό­λαια ενώ στο δεύ­τε­ρο κάποια από τα τηλε­ο­πτι­κά πρό­σω­πα που συν­δέ­ο­νται με την παρου­σί­α­ση θα περισσεύουν.

 

Πηγή http://www.topontiki.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων