- Διαφήμιση -

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Πλοιός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Πέθα­νε ο γνω­στός από τις ελλη­νι­κές ται­νί­ες ηθο­ποιός Βαγ­γέ­λης Πλοιός και τη δυσά­ρε­στη είδη­ση έκα­νε γνω­στή η χήρα του ηθο­ποιού Ανδρέα Μπάρ­κου­λη, Μαί­ρη Μπάρκουλη.

«Έφυ­γε από κοντά μας σήμε­ρα το πρωί ο ηθο­ποιός Βαγ­γέ­λης Πλοιός. Καλό ταξί­δι Βαγ­γέ­λη μου… Φίλε αγα­πη­μέ­νε..» έγρα­ψε η Μαί­ρη για τον φίλο της για τον οποίο μας είχε ενη­με­ρώ­σει στο παρελ­θόν ότι νοση­λεύ­ε­ται στο νοσο­κο­μείο σε κρί­σι­μη κατάσταση.

Ο Βαγ­γέ­λης Πλοιός ήταν παντρε­μέ­νος με την επί­σης ηθο­ποιό Ρία Δελούτση.

Έφυ­γε από κοντά μας σήμε­ρα το πρωί ο ηθο­ποιός Βαγ­γέ­λης Πλοιος.Καλό ταξί­δι Βαγ­γέ­λη μου… Φίλε αγαπημένε..

Δημο­σιεύ­τη­κε από Μαι­ρη Μπαρ­κου­λη στις Παρα­σκευή, 21 Φεβρουα­ρί­ου 2020

Ο ηθο­ποιός είχε εμφα­νι­στεί και στο «Παρά Πέντε»:

Ποιος ήταν ο Βαγγέλης Πλοιός

Ο Βαγ­γέ­λης Πλοιός γεν­νή­θη­κε στο Περι­στέ­ρι Αττι­κής. Σπού­δα­σε κλασ­σι­κό μπα­λέ­το στη σχο­λή της Έλλης Ζου­ρού­δη. Το 1953 έκα­νε την πρώ­τη του εμφά­νι­ση στη σκη­νή του Θεά­τρου «Ρεξ» σε χορό­δρα­μα της Έλλης Ζου­ρού­δη. Διδά­χτη­κε υπο­κρι­τι­κή από το Δημή­τρη Ροντή­ρη και μαθή­μα­τα φωνη­τι­κής και σολ­φέζ από τον Ζοζέφ Ριτσιάρ­δη. Το 1956 απέ­κτη­σε την άδεια ασκή­σε­ως επαγ­γέλ­μα­τος ως εξαι­ρε­τι­κό ταλέ­ντο και άρχι­σε τη θεα­τρι­κή του καριέρα.

Το 1998–99 ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο κύκλος της θεα­τρι­κής του δια­δρο­μής στο Ηρώ­δειο με την κωμω­δία του Αρι­στο­φά­νη Πλού­τος (στο ρόλο του Βλεψείδημου).

Έχει υπη­ρε­τή­σει σε όλα τα είδη θεά­μα­τος: Πρό­ζα, Επι­θε­ώ­ρη­ση, Οπε­ρέ­τα, Χορό­δρα­μα, Ρεβύ πίστας, Βαριε­τέ, Κινη­μα­το­γρά­φο, Τηλεόραση.

Το 1978, κατ’ εντο­λή της ιδιω­τι­κής σχο­λής Γου­να­ρά­κη-Μπάξ­τερ, σκη­νο­θέ­τη­σε την Ειρή­νη του Αρι­στο­φά­νη (σε παι­δι­κή δια­σκευή της Σοφί­ας Ζαρα­μπού­κα) με πρω­τα­γω­νι­στές τους μαθη­τές της σχο­λής. Η παρά­στα­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο θέα­τρο Ακρο­πόλ με μεγά­λη επιτυχία.

Κατά τη διάρ­κεια της επαγ­γελ­μα­τι­κής του πορεί­ας συνερ­γά­στη­κε, στο θέα­τρο και στον κινη­μα­το­γρά­φο, με όλους τους μεγά­λους και κατα­ξιω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες της επο­χής του και υπήρ­ξε αδελ­φι­κός φίλος και συνερ­γά­της του Ντί­νου Ηλιόπουλου.

Επί­σης συνερ­γά­στη­κε για πολ­λά χρό­νια με τον θεα­τρι­κό επι­χει­ρη­μα­τία Βασί­λη Μπουρ­νέλ­λη στα θέα­τρα : Ακρο­πόλ (Ιππο­κρά­τους), Μπουρ­νέλ­λη (Λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας), Εθνι­κός Κήπος (Πλα­τεία Συντάγματος).

Περιό­δευ­σε ανά την Ελλά­δα με τον δικό του θία­σο και με άλλους θιά­σους, ως βασι­κό στέ­λε­χος. Επί­σης, περιό­δευ­σε στην Κύπρο και στην Αίγυπτο.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων