- Διαφήμιση -

Telegraph: Θα αλλάξει η όψη της Αθήνα με την αποκάλυψη του Ιλισσού

Κατά την αρχαιότητα ο Ιλισσός ήταν μια ειδυλλιακή ποτάμια διαδρομή σκιασμένη από πεύκα, όπου κάποτε δίδαξε ο Σωκράτης.

Η Αθή­να είναι μια από τις λιγό­τε­ρο πρά­σι­νες πόλεις στην Ευρώ­πη, όμως οι αρχές προσ­δο­κούν ότι αυτό θα αλλά­ξει απο­κα­λύ­πτο­ντας τον Ιλισ­σό ποτα­μό που ρέει κάτω από το ιστο­ρι­κό κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας, γρά­φει η βρε­τα­νι­κή Telegraph.

Κατά την αρχαιό­τη­τα ο Ιλισ­σός ήταν μια ειδυλ­λια­κή ποτά­μια δια­δρο­μή σκια­σμέ­νη από πεύ­κα, όπου κάπο­τε δίδα­ξε ο Σωκράτης.

Την δεκα­ε­τία του 1930 όμως, κατά την διάρ­κεια της ραγδαί­ας ανά­πτυ­ξης της πόλης, ο ποτα­μός καλύ­φθη­κε και αργό­τε­ρα κατα­σκευά­στη­κε γραμ­μή τραμ.

Η ανε­παρ­κής συντή­ρη­ση και οι κρα­δα­σμοί των τραμ προ­κά­λε­σαν ζημιές στην σήραγ­γα κάτω από την γραμ­μή με απο­τέ­λε­σμα την ανα­στο­λή, τον Οκτώ­βριο, της λει­τουρ­γί­ας του τραμ από την περιο­χή του Νέου Κόσμου έως το Σύνταγ­μα. Οι πολε­ο­δό­μοι πρό­τει­ναν αντί για το δαπα­νη­ρό έργο ενί­σχυ­σης της σήραγ­γας και επι­σκευ­ής της γραμ­μής, αυτή να μετα­φερ­θεί σε άλλη δια­δρο­μή και να απο­κα­λυ­φθεί ο ποτα­μός. Προ­τεί­νε­ται η δημιουρ­γία πάρ­κου μήκους 1,5 χιλιο­μέ­τρου κατά μήκος της κοίτης.

Η Αθή­να χρειά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρο πρά­σι­νο – το κέντρο έχει ελά­χι­στα πάρ­κα και κήπους – εξάλ­λου κατα­τάσ­σε­ται 22η στον κατά­λο­γο των 30 πόλε­ων του European Green City Index που κατήρ­τι­σε ο Economist Intelligence Unit. Η Κοπεγ­χά­γη είναι πρώ­τη και το Λον­δί­νο ενδέ­κα­το. Προ­τεί­νε­ται η δημιουρ­γία πάρ­κου μήκους 1,5 χιλιο­μέ­τρου κατά μήκος της κοίτης.

«Η ανα­κα­τα­σκευή της γραμ­μής του τραμ θα είναι εξαι­ρε­τι­κά δαπα­νη­ρή. Προ­τεί­νου­με να μην επι­σκευα­στεί η σήραγ­γα, αλλά να απο­κα­λυ­φθεί το ποτά­μι και να κατα­σκευα­στεί πεζό­δρο­μος από την Ακρό­πο­λη μέχρι το Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης, που θα δια­σχί­ζει την καρ­διά της πόλης», δήλω­σε στην Telegraph η Κατε­ρί­να Χρι­στο­φά­κη, πολε­ο­δό­μος που πρω­το­στα­τεί στην πρω­το­βου­λία. Η πρό­τα­ση αυτή μοιά­ζει στην σύλ­λη­ψή της με το φημι­σμέ­νο High Line της Νέας Υόρ­κης, ένα εξαι­ρε­τι­κά πετυ­χη­μέ­νο γραμ­μι­κό πάρ­κο κατα­σκευα­σμέ­νο κατά μήκος της ιστο­ρι­κής ενα­έ­ριας σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο West Side του Μαν­χά­ταν. Η Αθή­να ξεχω­ρί­ζει από άλλες ευρω­παϊ­κές πόλεις επει­δή δεν έχει ποτα­μό που να την διαρ­ρέ­ει, του­λά­χι­στον όχι έναν ορα­τό ποτα­μό. «Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έχου­με δύο ποτά­μια, τον Ιλισ­σό και τον Κηφισ­σό, όπως έχουν καλυ­φθεί και είναι σχε­δόν αόρα­τοι», είπε η Χριστοφοράκη.

Δεδο­μέ­νου του ξηρού και θερ­μού κλί­μα­τος της Ελλά­δας, κανείς από τους δύο δεν είναι μεγά­λος και δεν συγκρί­νο­νται με τον Τάμε­ση ή τον Τίβε­ρη. Το σχέ­διο έχει την υπο­στή­ρι­ξη της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των τοπι­κών αρχών, όμως η υλο­ποί­η­σή του δεν θα είναι άμε­ση. Οι μελέ­τες σκο­πι­μό­τη­τας έχουν αρχί­σει να εκπο­νού­νται. «Μόλις έχου­με ανοί­ξει τον διά­λο­γο. Πιστεύ­ου­με ότι το έργο θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί μέσα σε μια δεκα­ε­τία. Θεω­ρού­με ότι είναι κάτι που θα αρέ­σει στους περισ­σό­τε­ρους Αθη­ναί­ους», ανέ­φε­ρε η κ. Χριστοφοράκη.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων