- Διαφήμιση -

Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες στην κινηματογραφική ληστεία στο Μαρούσι

«Επιχειρησιακά» κινητά και δεκάδες συνδέσεις που ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα, χρησιμοποιούσαν οι ληστές που, όπως αποκαλύφθηκε, «χτυπούσαν» σε Αθήνα και Λαμία.

Οι αστυ­νο­μι­κοί μάλι­στα της ασφά­λειας Λαμί­ας μετά από έρευ­να δια­πί­στω­σαν ότι οι δρά­στες συνο­μι­λού­σαν και κατά τη διάρ­κεια της κινη­μα­το­γρα­φι­κής ληστεί­ας στο Μαρού­σι με θύμα υπάλ­λη­λο ναυ­τι­λια­κής εταιρείας.

Σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία στις 27 Φεβρουα­ρί­ου και συγκε­κρι­μέ­να στις

  • 09.56 ο κατη­γο­ρού­με­νος Μ.  ενη­με­ρώ­νει τον κατη­γο­ρού­με­νο Κ. ότι το θύμα μόλις έχει φτά­σει στην ακτή Μια­ού­λη στον Πειραιά.
  • 10.02 ο κατη­γο­ρού­με­νος Μ. ενη­με­ρώ­νει τον κατη­γο­ρού­με­νο Κ. ότι το θύμα έχει μπει στην τρά­πε­ζα και του ζητά να επι­κοι­νω­νή­σει με άλλο μέλος της ομά­δας που βρι­σκό­ταν στο εσω­τε­ρι­κό της τράπεζας.
  • 11.19 ο κατη­γο­ρού­με­νος Κ. ενη­με­ρώ­νει τον κατη­γο­ρού­με­νο Μ. ότι το θύμα έχει κάνει την ανά­λη­ψη των χρημάτων.

Οι αστυ­νο­μι­κοί δια­πί­στω­σαν ότι οι δρά­στες, όχι μόνο παρα­κο­λου­θού­σαν κάθε κίνη­ση του υπαλ­λή­λου, αλλά προ­σπα­θού­σαν να δια­πι­στώ­σουν που ακρι­βώς θα βάλει μέσα στο αυτο­κί­νη­το την τσά­ντα με τα χρή­μα­τα ώστε να μην χάσουν χρό­νο όταν θα τον ακινητοποιήσουν.

Α. Εγώ περι­μέ­νω εσέ­να και μετά το κλείνουμε …

Β. Ναι, ναι, εντά­ξει τώρα έρχε­ται ήρθε στο αμά­ξι του, δεν έχει μπει μέσα ακό­μα …έχω κατέ­βει κάτω μήπως και δω και μήπως τα βάλει πίσω κατάλαβες;

Α. Για δες άμα μπορείς

Β. Ναι για να είμα­στε πιο σίγου­ροι κατά­λα­βες; Τώρα εδώ που είμαι βλέ­πω αν θα τα βάλει πίσω.

Α. Μπρά­βο, μπρά­βο. Μου τον φέρ­νεις και κάθε­σαι πιο κάτω, πίσω ο φίλος και εσύ κοι­τάς live τη δουλειά.

Β. Ναι ρε φίλε, ναι, ναι.

Α. Και δες εκεί μια που τα βάζει κανο­νι­κά. Προ­σέ­χου­με εκεί όσο μπορούμε.

Στις συνο­μι­λί­ες πολ­λές φορές ανέ­φε­ραν με την κωδι­κή ονο­μα­σία ο «ψηλός» το υπο­ψή­φιο θύμα τους, ενώ κάποια στιγ­μή υπάρ­χει και η σκέ­ψη να τον ληστέ­ψουν σε γκα­ράζ στον Πει­ραιά και να μην τον ακο­λου­θή­σουν μέχρι το Μαρούσι.

Β. Έχει κάτσει τώρα και μπού­ρου… μπού­ρου… μπούρου…

Α. Ναι, εκεί μπρο­στά θα τα είχα­με πάρει… τον έχω ξανα­δεί αυτόν που αρά­ζει εκεί και μιλά­ει. Είναι πολλοί.

Β. Ναι, δεν μπορείς

Α. Έπρε­πε στη γωνία την ώρα που βγαί­νει, μπαμ εκεί πριν πάει στο γκα­ράζ. Τώρα περι­μέ­νου­με, δεν ρώτη­σα, πού τα βάζει; Προ­φα­νώς στη τσάντα..

Β. Ε ναι, πού θα τα βάλει;

Α. Βέβαια, θα του ανοί­ξω εγώ τη τσά­ντα να το δω εκεί­νη την ώρα. Εσύ δες που το βάζει πίσω κάθι­σμα όσο μπο­ρείς… Αν δεν τα βάζει πίσω πάει να πει τα έχει στο κάθισμα.

Όπως περιέ­γρα­ψε μετά τη ληστεία στους αστυ­νο­μι­κούς ο υπάλ­λη­λος, στις 12.15 και ενώ βρι­σκό­ταν στην οδό Διο­νύ­σου στο Μαρού­σι δια­πί­στω­σε ότι στη συμ­βο­λή με την οδό Σκρα ο δρό­μος ήταν κλει­στός με κάδους απορ­ριμ­μά­των με απο­τέ­λε­σμα να στα­μα­τή­σει το αυτο­κί­νη­τό του. Αμέ­σως είδε έναν άνδρα να πλη­σιά­ζει το αυτο­κί­νη­τό του από την πλευ­ρά του συνο­δη­γού και να πυρο­βο­λεί στο τζά­μι, ενώ ένας δεύ­τε­ρος άνδρας άρχι­σε να φωνά­ζει «δώσε τη τσά­ντα». Μόλις πήραν αυτό που ήθε­λαν οι δρά­στες τρά­πη­καν σε φυγή.

Οι αστυ­νο­μι­κοί του τμή­μα­τος ασφά­λειας στη Λαμία εντό­πι­σαν στα κρη­σφύ­γε­τα των ληστών, πάνω από 20 συσκευ­ές κινη­τών τηλε­φώ­νων, καθώς επί­σης όπλα, σφαί­ρες και κουκούλες. 

 

Πηγή www.cnn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων