- Διαφήμιση -

Στην Ομόνοια μεταφέρεται το Υπουργείο Τουρισμού

Σημαντική κίνηση για την αναβάθμιση της περιοχής

Υπο­γρά­φη­κε η σύμ­βα­ση μίσθω­σης μετα­ξύ του Υπουρ­γού Του­ρι­σμού, κ. Χάρη Θεο­χά­ρη και του Διοι­κη­τή και Προ­έ­δρου του Δ.Σ. του Ενιαί­ου Ταμεί­ου Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης και Εφά­παξ Παρο­χών, κ. Ευάγ­γε­λου – Από­στο­λου Κων­στα­ντί­νου, με την  οποία το ακί­νη­το επί της οδού Σωκρά­τους 65, στην Αθή­να εκμι­σθώ­νε­ται στο Υπουρ­γείο Τουρισμού.

Το  ακί­νη­το ανα­μέ­νε­ται να στε­γά­σει τόσο τα γρα­φεία του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού όσο και τις υπη­ρε­σί­ες του Ε.Ο.Τ.

Η είδη­ση έρχε­ται σε μια χρο­νι­κή στιγ­μή που η πλα­τεία Ομο­νοί­ας αλλά­ζει ριζι­κά και θα παρα­δο­θεί σύντο­μα σε λει­τουρ­γία. Με την έλευ­ση του υπουρ­γεί­ου ανα­μέ­νε­ται να ανα­βαθ­μι­στεί όλη η περιο­χή που απο­τε­λού­σε μέχρι πρό­τι­νος σημείο υπο­βάθ­μι­σης της πρωτεύουσας.

Η διάρ­κεια της μίσθω­σης του κτι­ρί­ου ορί­ζε­ται στα 30 έτη.

Σημαντικό ακίνητο

Πρό­κει­ται για ένα ακί­νη­το συνο­λι­κής επι­φά­νειας 10.247,01 τ.μ., με εμβλη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα, το οποίο για δεκα­ε­τί­ες είχε απο­τε­λέ­σει ένα από τα σημεία ανα­φο­ράς της περιο­χής της Πλα­τεί­ας Ομο­νοί­ας, λει­τουρ­γώ­ντας αρχι­κά, από το έτος 1961 έως το 1980 ως το ξενο­δο­χείο «Ambassadeur» και στη συνέ­χεια , από το έτος 1981 έως το 2000, ως το Εφε­τείο Αθηνών.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι το κτί­ριο, κατά τα τελευ­ταία είκο­σι, περί­που, έτη, παρέ­με­νε κενό και ανα­ξιο­ποί­η­το, χωρίς να απο­φέ­ρει κανέ­να έσο­δο, οπό­τε εκτι­μά­ται πως η απο­κα­τά­στα­σή του θα συμ­βά­λει ουσια­στι­κά στην περαι­τέ­ρω ανα­βάθ­μι­ση της περιο­χής της Πλα­τεί­ας Ομονοίας.

Στο πλαί­σιο της σημα­ντι­κής αυτής συμ­φω­νί­ας, ο Υπουρ­γός Του­ρι­σμού, κ. Χάρης Θεο­χά­ρης, υπο­γράμ­μι­σε πως «η μετα­φο­ρά του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού και των υπη­ρε­σιών του Ε.Ο.Τ. στην Πλα­τεία Ομο­νοί­ας έχει διτ­τή σημα­σία. Αρχι­κά, θα συμ­βά­λει στην ανα­βάθ­μι­ση όλης της περιο­χής, η οποία είχε χάσει την αίγλη του παρελ­θό­ντος και, παράλ­λη­λα, απο­τε­λεί ένα γεγο­νός που θα εξα­σφα­λί­σει ετή­σια εξοι­κο­νό­μη­ση πόρων του Δημο­σί­ου της τάξε­ως του 1,8 εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ».

Ο Πρό­ε­δρος του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κ. Ευάγ­γε­λος-Από­στο­λος Κων­στα­ντί­νου, ανέ­φε­ρε πως «η υπο­γρα­φή εκμί­σθω­σης απο­τε­λεί μια σημα­ντι­κή εξέ­λι­ξη σε δύο επί­πε­δα. Το πρώ­το είναι η αξιο­ποί­η­ση της περιου­σί­ας του Ταμεί­ου, μια κεντρι­κή επι­λο­γή που υλο­ποιεί­ται πλέ­ον σε σημα­ντι­κό βαθ­μό με προ­φα­νή οικο­νο­μι­κά και ανα­πτυ­ξια­κά οφέ­λη. Το δεύ­τε­ρο είναι η συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Του­ρι­σμού, ένα κομ­βι­κό υπουρ­γείο για την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και για τη διε­θνή προ­βο­λή της χώρας μας».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων