- Διαφήμιση -

Το «προΣfΕΕρουμε» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Κέντρο της Αθήνας

Στο πλαίσιο δράσεων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής πρω­το­βου­λί­ας «προ­ΣfΕ­Ε­ρου­με» για την υπο­στή­ρι­ξη των παι­διών και των ευά­λω­των πλη­θυ­σμών που βρί­σκο­νται σε ανά­γκη, κλι­μά­κιο του Συν­δέ­σμου Φαρ­μα­κευ­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ελλά­δος (ΣΦΕΕ) επι­σκέ­φθη­κε τη Πέμ­πτη 20 Φεβρουα­ρί­ου 2020, τα Κέντρα Φιλο­ξε­νί­ας Ασυ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων Αθή­νας του Ελλη­νι­κού Ερυ­θρού Σταυρού.

Η εν λόγω πρω­το­βου­λία εντάσ­σε­ται σε ένα ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο δρά­σε­ων που έχουν ανα­λά­βει από κοι­νού ο Σύν­δε­σμος Φαρ­μα­κευ­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ελλά­δος (ΣΦΕΕ) με τον Ελλη­νι­κό Ερυ­θρό Σταυ­ρό (Ε.Ε.Σ.), με σκο­πό την κάλυ­ψη των ανα­γκών σε φαρ­μα­κευ­τι­κά σκευά­σμα­τα, υγειο­νο­μι­κό υλι­κό και είδη πρώ­της ανά­γκης σε παι­διά και σε λοι­πές ευά­λω­τες κοι­νω­νι­κές ομά­δες, που φιλο­ξε­νού­νται σε Δομές και Κέντρα Κοι­νω­νι­κής Πρόνοιας.

Στα Κέντρα Φιλο­ξε­νί­ας Ασυ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων του Ε.Ε.Σ. Αθή­νας παρέ­χε­ται φιλο­ξε­νία αυτή την περί­ο­δο σε ενε­νή­ντα τέσ­σε­ρις (94) ασυ­νό­δευ­τους ανή­λι­κους, εφη­βι­κής και προ­ε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας, οι οποί­οι βρί­σκο­νται στην Ελλά­δα χωρίς να συνο­δεύ­ο­νται από τους γονείς τους, από επί­τρο­πο ή άλλον ενή­λι­κα, που σύμ­φω­να με το νόμο είναι υπεύ­θυ­νος για την επι­μέ­λειά τους. Ο Ελλη­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός, μέσα από ένα πλαί­σιο υπο­στη­ρι­κτι­κών υπη­ρε­σιών στο­χεύ­ει, όχι μόνο στην εξα­σφά­λι­ση συν­θη­κών ασφα­λούς δια­βί­ω­σης στους φιλο­ξε­νού­με­νους ανή­λι­κους, αλλά και στην κάλυ­ψη των ψυχο­κοι­νω­νι­κών τους ανα­γκών, με σκο­πό την ομα­λή έντα­ξή τους στην ελλη­νι­κή κοινωνία.

Το κλι­μά­κιο του ΣΦΕΕ διέ­θε­σε φαρ­μα­κευ­τι­κό υλι­κό και ανα­λώ­σι­μα για την κάλυ­ψη των ανα­γκών των φιλο­ξε­νού­με­νων ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων ενώ εκπαι­δεύ­τρια – Νοση­λεύ­τρια του Ε.Ε.Σ. παρέ­δω­σε στους φιλο­ξε­νού­με­νους ανή­λι­κους μαθή­μα­τα Α’ Βοηθειών.

Επι­κε­φα­λής της αντι­προ­σω­πεί­ας του Ε.Ε.Σ. ήταν ο Πρό­ε­δρος, Δρ. Αντώ­νιος Αυγε­ρι­νός, τον οποίο συνό­δευε η Τομε­άρ­χης Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας ΕΕΣ, κα Αρε­τή Κεντι­στού. Ο ΣΦΕΕ εκπρο­σω­πή­θη­κε από τον Γενι­κό Διευ­θυ­ντή, κ. Μιχά­λη Χει­μώ­να και τη Διευ­θύ­ντρια Επι­κοι­νω­νί­ας του Συν­δέ­σμου, κα Μαρία Λεο­ντά­ρη, οι οποί­οι κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψής τους είχαν την ευκαι­ρία να ξενα­γη­θούν στις εγκα­τα­στά­σεις των Κέντρων.

Ο Πρό­ε­δρος του Ε.Ε.Σ., Δρ. Αντώ­νιος Αυγε­ρι­νός δήλω­σε σχε­τι­κά: «Το ταξί­δι του «προΣfΕΕρου­με» επε­κτεί­νε­ται και σε άλλη μια ευπα­θή ομά­δα, τους ασυ­νό­δευ­τους ανη­λί­κους, πράγ­μα που μας γεμί­ζει με αισιο­δο­ξία. Αρκεί το χαμό­γε­λο που ζωγρα­φί­ζε­ται στα πρό­σω­πα των παι­διών που επι­σκε­φθή­κα­με σήμε­ρα για να υπερ­νι­κή­σου­με κάθε πιθα­νό εμπό­διο και να συνε­χί­σου­με απρό­σκο­πτα το έργο μας».

Ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του ΣΦΕΕ, κ. Μιχά­λης Χει­μώ­νας ανέ­φε­ρε: «Ιδιαι­τέ­ρως στην παρού­σα συγκυ­ρία, με γνώ­μο­να τον κοι­νό μας αγώ­να για τη στή­ρι­ξη των ασθε­νών και των συναν­θρώ­πων μας που βρί­σκο­νται σε ανά­γκη, στο ΣΦΕΕ θεω­ρού­με σημα­ντι­κό το έργο και τη δρά­ση του Ε.Ε.Σ. Τόσο για το Σύν­δε­σμο όσο και για το φαρ­μα­κευ­τι­κό κλά­δο, ο ΕΕΣ εκφρά­ζει τις αξί­ες που πρε­σβεύ­ου­με και εμείς οι ίδιοι, ενώ το έργο του απο­τε­λεί παρά­δειγ­μα προς μίμη­ση για όλους. Είμα­στε περή­φα­νοι που συμπο­ρευό­μα­στε από το 2016.»

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την πρω­το­βου­λία «προ­ΣfΕ­Ε­ρου­με», μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φθεί­τε την ιστο­σε­λί­δα του ΣΦΕΕ εδώ.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων