- Διαφήμιση -

Η θεατρική ομάδα αστέγων Walkabout κέρδισε το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού

Εκατοντάδες θεατές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Equal Society και με εισιτήριο μια σακούλα τρόφιμα, τα οποία συγκεντρώθηκαν για το κοινωνικό συσσίτιο "Ανθρώπων Γεύματα" του οργανισμού.

Η θεα­τρι­κή ομά­δα αστέ­γων «Walkabout» της Equal Society χθες, Δευ­τέ­ρα 4 Μαρ­τί­ου παρου­σί­α­σε με τερά­στια επι­τυ­χία την παρά­στα­ση «Τα άπα­ντα του William Shakespeare» κερ­δί­ζο­ντας το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα από τους θεα­τές, που κατέ­κλυ­σαν το θέα­τρο «ΣΤΑΘΜΟΣ».

Εκα­το­ντά­δες θεα­τές αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα της Equal Society και με εισι­τή­ριο μια σακού­λα τρό­φι­μα, τα οποία συγκε­ντρώ­θη­καν για το κοι­νω­νι­κό συσ­σί­τιο «Ανθρώ­πων Γεύ­μα­τα» του οργα­νι­σμού, γέμι­σαν το θέα­τρο απο­λαμ­βά­νο­ντας τις ξεκαρ­δι­στι­κές ερμη­νεί­ες των ηθοποιών.

Στιγ­μιό­τυ­πο από την παρά­στα­ση “Τα άπα­ντα του William Shakespeare”

 

Τα μέλη της θεα­τρι­κής ομά­δας, άνθρω­ποι που βρέ­θη­καν στο περι­θώ­ριο λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και των κοι­νω­νι­κών προ­βλη­μά­των, ξεπέ­ρα­σαν τον εαυ­τό τους παρου­σιά­ζο­ντας μία άρτια παρά­στα­ση με γρή­γο­ρες εναλ­λα­γές ρόλων και σπαρ­τα­ρι­στές ατάκες.

Το κοι­νό είχε την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σει όλους τους ήρω­ες του Σαίξ­πηρ, με την μία υπό­θε­ση να μπαί­νει μέσα την άλλη προ­σφέ­ρο­ντας αβί­α­στα γέλιο. Ρωμαί­ος και Ιου­λιέ­τα, Τίτος Ανδρό­νι­κος, Μάκ­μπεθ, Βασι­λιάς Ληρ και Άμλετ, ήταν όλοι εκεί!

Στιγ­μιό­τυ­πο από τον “Μάκ­μπεθ”

 

Η πιο συγκι­νη­τι­κή στιγ­μή της βρα­διάς ήταν το κλεί­σι­μο της παρά­στα­σης όπου το κοι­νό χει­ρο­κρο­τού­σε παρα­τε­τα­μέ­να τους ηθο­ποιούς, επευ­φη­μώ­ντας τους για την μονα­δι­κή τους αυτή προ­σπά­θεια και το εξαι­ρε­τι­κό αποτέλεσμα.

Την παρά­στα­ση τίμη­σαν με την παρου­σία τους εκπρό­σω­ποι κορυ­φαί­ων ιδιω­τι­κών εται­ριών, κοι­νω­φε­λών ιδρυ­μά­των καθώς και ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος στο Δήμο Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης ο οποί­ος συνε­χά­ρη τους ηθοποιούς.

Το κοι­νό από­λαυ­σε όλους τους ήρω­ες του Σαίξ­πηρ να δια­ντι­δρούν μονα­δι­κά επί σκηνής

 

Η βρα­διά έκλει­σε με πολ­λά χαμό­γε­λα και με τους θεα­τές να ανα­νε­ώ­νουν το ραντε­βού τους με τους ηθο­ποιούς για την επό­με­νη θεα­τρι­κή παράσταση.

Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης μαζί με τον πρό­ε­δρο της Equal Society Σπύ­ρο Φρεμεντίτη

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων