- Διαφήμιση -

Βουλευτής Βενεζουέλας: Η πτήση στην Αθήνα έχει σχέση με τον χρυσό

Νέα διάσταση στην πτήση - μυστήριο με το κυβερνητικό αεροσκάφος της Βενεζουέλας στην Αθήνα, δίνει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χοσέ Γκέρα που μίλησε στον ΣΚΑΪ - Άλλες τέσσερις φορές αεροπλάνο της Βενεζουέλας είχε προσγειωθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού - Είχε προηγηθεί η επιβεβαίωση από την ΥΠΑ ότι στο αεροσκάφος επέβαινε ο ΥΠΕΞ του Μαδούρο

Συνέ­χεια στο θέμα με την πτή­ση — μυστή­ριο του κυβερ­νη­τι­κού αερο­σκά­φους της Βενε­ζου­έ­λας στην Αθή­να έδω­σε σήμε­ρα ο ΣΚΑΪ, μετά και την επι­βε­βαιω­ση από την ΥΠΑ ότι στο αερο­πλά­νο που προ­σγειώ­θη­κε στο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» για ανε­φο­δια­σμό καυ­σί­μων επέ­βαι­νε ο Χόρ­χε Αρε­ά­σα, υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του καθε­στώ­τος Μαδούρο.

Στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό μίλη­σε από­ψε ο βου­λευ­τής της αντι­πο­λί­τευ­σης Χοσέ Γκέ­ρας ο οποί­ος ισχυ­ρί­στη­κε ευθέ­ως ότι η άφι­ξη του Χόρ­χε Αρε­ά­σα στην Αθή­να έχει σχέ­ση με τον χρυ­σό της Βενε­ζου­έ­λας που το καθε­στώς Μαδού­ρο βγά­ζει έξω από τη χώρα!

«Βγά­ζουν τον χρυ­σό από τη χώρα με έναν τρό­πο λαθραίο. Είναι πιθα­νό, να χρη­σι­μο­ποιούν ως ενδιά­με­σο την Ελλά­δα» είπε συγκε­κρι­μέ­να ο Χοσέ Γκέ­ρα και πρό­σθε­σε: Χρη­σι­μο­ποιούν την Ελλά­δα για να πάρουν ευρώ τα οποία εισά­γουν στο Καράκας.

Ο Χοσέ Γκέ­ρας είναι κατη­γο­ρη­μα­τι­κός ότι η στά­ση έγι­νε επει­δή η Ελλά­δα είναι στην ίδια γραμ­μή με τον Μαδού­ρο και εξέ­φρα­σε την απο­γο­ή­τευ­σή του για το γεγο­νός ότι η κοι­τί­δα της Δημο­κρα­τί­ας στη­ρί­ζει το καθε­στώς Μαδούρο.

Δεί­τε τη συνέ­ντευ­ξή του στον ΣΚΑΙ

Να σημειω­θεί επί­σης ότι ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός ΣΚΑΪ, απο­κά­λυ­ψε σήμε­ρα πως το συγκε­κρι­μέ­νο αερο­σκά­φος καθώς επί­σης και άλλα αερο­σκά­φη της Βενε­ζου­έ­λας έχουν προ­σγειω­θεί επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ άλλες τέσ­σε­ρις φορές στην Αθή­να, χωρίς ωστό­σο να γίνει ποτέ γνω­στός ο λόγος ή ποιοι επέβαιναν.

Η ομο­λο­γία από την ΥΠΑ

Στην «ομο­λο­γία» ότι στο κυβερ­νη­τι­κό αερο­σκά­φος της Βενε­ζου­έ­λας που προ­σγειώ­θη­κε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το κάτω από συν­θή­κες άκρας μυστι­κό­τη­τας στο αερο­δρό­μιο της Αθή­νας επέ­βαι­νε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του καθε­στώ­τος Μαδού­ρο, Χόρ­χε Αρε­ά­ζα, προ­χώ­ρη­σε η Υπη­ρε­σία Πολι­τι­κής Αεροπορίας. 

Στην ανα­κοί­νω­σή της, η ΥΠΑ υπο­στη­ρί­ζει ότι το αερο­σκά­φος με νηο­λό­γιο Βενε­ζου­έ­λας (YV2486) που προ­σγειώ­θη­κε στο Αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος»  είχε  επί­ση­μο κατα­τε­θει­μέ­νο Σχέ­διο Πτήσης .

Το πλή­ρες κεί­με­νο της ανα­κοί­νω­σης από την ΥΠΑ, έχει ως εξής:
Η Υπη­ρε­σία Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας με αφορ­μή τα όσα είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας σε σχέ­ση με το αερο­σκά­φος νηο­λο­γί­ου Βενε­ζου­έ­λας (YV2486) το οποίο προ­σγειώ­θη­κε το προη­γού­με­νο Σάβ­βα­το, 2 Μαρ­τί­ου 2019, στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος», ενη­με­ρώ­νει ότι :

Πρό­κει­ται για μια συνή­θη πτή­ση που δια­κι­νή­θη­κε εντός του Ελλη­νι­κού ενα­ε­ρί­ου χώρου σύμ­φω­να με κατα­τε­θει­μέ­νο και εγκε­κρι­μέ­νο flight plan.

Το αερο­πλά­νο σύμ­φω­να με το σχέ­διο πτή­σης είχε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα ανα­χώ­ρη­σης από το Άμπου Ντά­μπι των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των στις 07:30 (ώρα Ελλά­δας) και δια­δρο­μή μέσω του ενα­ε­ρί­ου χώρου των Μπα­χρέιν, Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας και Αιγύ­πτου, με προ­ο­ρι­σμό την Ελλά­δα και συγκε­κρι­μέ­να το αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος».

Ο συνο­λι­κός υπο­λο­γι­ζό­με­νος χρό­νος πτή­σης του αερο­σκά­φους ήταν περί­που 6 ώρες και 5 λεπτά.

Το αερο­σκά­φος είχε πραγ­μα­τι­κή ώρα άφι­ξης στο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» στις 13:59 (ώρα Ελλά­δας) για ανε­φο­δια­σμό καυ­σί­μων (technical landing).

Η πρε­σβεία της Βενε­ζου­έ­λας μέσω του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών αιτή­θη­κε διά­θε­ση της VIP αίθου­σας του αερο­λι­μέ­να, προ­κει­μέ­νου να φιλο­ξε­νη­θεί ο Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της χώρας τους κ. Jorge Arreaza.

Η αίθου­σα επι­σή­μων του αερο­δρο­μί­ου φιλο­ξέ­νη­σε τον υπουρ­γό της Βενε­ζου­έ­λας όπως προ­βλέ­πε­ται από την εθι­μο­τυ­πία, μέχρι την ώρα ολο­κλή­ρω­σης του ανε­φο­δια­σμού. Να σημειω­θεί ότι πλην των επι­τε­τραμ­μέ­νων στην αίθου­σα VIP δεν υπήρ­χαν άλλες επι­σκέ­ψεις στον χρό­νο παρα­μο­νής του ξένου αξιωματούχου.

Το αερο­σκά­φος ανα­χώ­ρη­σε στις 17:47 (ώρα Ελλά­δας) από το αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» με προ­ο­ρι­σμό το Διε­θνές αερο­δρό­μιο στο Πρά­σι­νο Ακρω­τή­ρι. Η ανα­χώ­ρη­ση του αερο­σκά­φους πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σύμ­φω­να με νέο επί­ση­μο κατα­τε­θει­μέ­νο και εγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο πτή­σης και ανα­γρα­φό­με­νη ώρα απο­γεί­ω­σης 17:30 τοπική.

Το αερο­σκά­φος σύμ­φω­να με το σχέ­διο πτή­σης θα κατευ­θυ­νό­ταν στον τελι­κό του προ­ο­ρι­σμό μέσω των ενα­ε­ρί­ων χώρων της Ιτα­λί­ας, Τυνη­σί­ας, Αλγε­ρί­ας, Μαρό­κου και Κανα­ρί­ων Νήσων.

Ο υπο­λο­γι­ζό­με­νος χρό­νος της πτή­σης είχε διάρ­κεια 7 ώρες και 17 λεπτά.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων